Nowe kierunki studiów podyplomowych na UEP

We współczesnym świecie rzeczywistość gospodarcza szybko się zmienia, pojawiają się nowe zjawiska gospodarcze, nowe trendy, nieznane do tej pory metody i narzędzia. Wszystko to powoduje, że sprawne poruszanie się w poszczególnych obszarach funkcjonowania firm i instytucji wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Z tego względu każdego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotowuje i uruchamia nowe kierunki studiów podyplomowych. W ten sposób dzielimy się z naszymi słuchaczami najnowszą wiedzą i zapewniamy, że kompleksowa oferta studiów podyplomowych UEP jest dostosowana do wymagań szybko zmieniającego się świata biznesu. Aktualnie prowadzimy nabór na kilkanaście pierwszych edycji studiów podyplomowych. Zróżnicowane czynniki przesądzają o tym, że zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego obszaru jest dziś szczególnie ważne. Na przykład studia podyplomowe "Zarządzanie ciągłością działania" stanowią odpowiedź na potrzebę dostosowania systemów zarządzania do możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych takich, jak epidemia COVID-19. Potrzeba powołania koordynatora do spraw dostępności (studia "Koordynator dostępności") bądź też stworzenia w firmach systemu ochrony sygnalistów zgłaszających nieprawidłowości (studia "Menedżer systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (whistleblowing)" wynika z zachodzących zmian w systemie prawnym. Z kolei zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym zadecydowały o potrzebie utworzenia takich studiów podyplomowych jak np. "Logistyka w przemyśle 4.0" czy też "Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych z wykorzystaniem systemów ERP". Pojawiają się nowe zawody (studia "Finance Business Partner"), pogłębia się specjalizacja branżowa (studia "Menedżer sportu") bądź też branżowo-funkcjonalna ("Zarządzanie finansami placówki oświatowej"). Rośnie znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu (studia "Menedżer CSR") oraz partnerstwa publiczno-prywatnego (studia "Partnerstwo publiczno-prywatne"). Pełna lista nowych kierunków znajduje się poniżej.