II edycja studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" będzie realizowana w roku akademickim 2022/2023. Studia trwają dwa semestry. Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbędą się w październiku lub listopadzie 2022 roku.


Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" w większości realizowane będą zdalnie w trybie asynchronicznym (bez jednoczesnego udziału tutora) – za pośrednictwem platformy e-learningowej, z której uczestnik studiów będzie mógł korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym (z jednoczesnym udziałem tutora), w wybrane weekendy (nie częściej niż raz w miesiącu). Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w formule tradycyjnej - w formie jednodniowych zjazdów w siedzibie Uczelni, część natomiast zdalnie (w formie wideokonferencji Zoom). Podkreślić należy, że zajęcia prowadzone w Uczelni również będą transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level"  nie wiąże się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych studiach może zostać zrealizowany całkowicie w sposób zdalny.

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone wyłącznie zdalnie, bez możliwości przyjazdu do siedziby Uczelni.


Opłata za studia wynosi 6.500 zł, cena zawiera komplet książek Kaplan do przedmiotów E1, P1, F1 oraz Case Study, cena nie zawiera opłaty za egzamin CIMA Case Study.


Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 6.500 zł:

- płatna do 18 października 2022 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 3.250 zł każda:

- I rata płatna do dnia 18 października 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.625 zł każda:

- I rata płatna do dnia 18 października 2022 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2022 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2023 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2023 r.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.


Warunki postępowania rekrutacyjnego:


O przyjęcie na studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny) i posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia CIMA Diploma in Management Accounting (potwierdzenie posiadania kwalifikacji CIMA na poziomie operacyjnym),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level"