Program studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" obejmuje następujące przedmioty:

·         Finance Function Transformation (E1) - 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Finance Business Partnering (E1) - 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Data and Analytics (E1) - 16 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Short-Term Decision Making (P1) - 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Cost Accounting (P1) - 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Budgeting and Planning (P1) - 10 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Regulatory Environment (F1) - 4 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Financial Statements (F1) - 8 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Principles of Taxation (F1) - 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Managing Working Capital F1) - 12 godz. – realizowane na platformie e-learningowej*

·         Operational Case Study Exam Workshop - 48 godz. – warsztaty realizowane w formie face-to-face lub w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną**

·         Final exam - 2 godz.


(*) - przedmioty realizowane przez słuchaczy samodzielnie we własnym tempie, w miejscu i czasie przez siebie wybranym – na platformie e-learningowej dedykowanej studiom CIMA Finance Leadership – Operational Level" (bez jednoczesnego udziału tutora); dla tych przedmiotów przewidzianych jest dodatkowo łącznie 18 godzin synchronicznych webinariów konsultacyjnych z tutorem w trybie online. 

 

(**) - warsztaty Operational Case Study Exam Workshop będą realizowane z tutorem: w formule tradycyjnej (face-to-face) lub online w formie webinariów z interakcją synchroniczną (w czasie rzeczywistym). Każdy dzień warsztatów obejmuje 6 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzone w formule tradycyjnej (w siedzibie Uczelni) będą równolegle transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w warsztatach Operational Case Study Exam Workshop nie będzie wiązało się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych warsztatach będzie mógł być zrealizowany w sposób całkowicie zdalny.


W toku studiów słuchacze zdają egzaminy z następujących przedmiotów:

·         Short-Term Decision Making,

·         Cost Accounting,

·         Budgeting and Planning,

·         Financial Statements,

·         Operational Case Study Exam Workshop.

Do egzaminów słuchacze przystępują na platformie e-learningowej. Egzaminy i zaliczenia realizowane w toku studiów są częścią składową egzaminów CIMA: E1, P1 i F1. Po zaliczeniu wszystkich modułów uczestnicy studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" uzyskują zwolnienie z egzaminów CIMA: E1, P1 i F1.
Po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń w toku studiów słuchacze zdają pisemny egzamin końcowy.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów i zaliczeń poszczególnych przedmiotów w toku studiów oraz zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.