II edycja studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" będzie realizowana w roku akademickim 2021/2022. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne na II edycji rozpoczną się w październiku lub listopadzie 2021 roku.


Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" w większości realizowane będą zdalnie w trybie asynchronicznym (bez jednoczesnego udziału tutora) – za pośrednictwem platformy e-learningowej CGMA Finance Leadership Program, z której uczestnik studiów będzie mógł korzystać w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Pozostałe zajęcia odbywać się będą w trybie synchronicznym (z jednoczesnym udziałem tutora), w wybrane weekendy (nie częściej niż raz w miesiącu). Część zajęć w trybie synchronicznym zostanie przeprowadzona w formule tradycyjnej - w formie jednodniowych zjazdów w siedzibie Uczelni, część natomiast zdalnie (w formie wideokonferencji Zoom). Podkreślić należy, że zajęcia prowadzone w Uczelni również będą transmitowane na żywo (live streaming) i możliwy będzie zdalny udział w tych zajęciach - za pomocą środków komunikacji elektronicznej z salą wykładową. Z tego względu uczestnictwo w studiach podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level"  nie wiąże się z koniecznością przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu - udział w tych studiach może zostać zrealizowany całkowicie w sposób zdalny.

Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia w trybie synchronicznym zostaną przeprowadzone wyłącznie zdalnie, bez możliwości przyjazdu do siedziby Uczelni.


Opłata za studia wynosi 5.900 zł, przy czym dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting” opłata ta wynosi 4.400 zł.


Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 5.900 zł (lub 4.400 zł  dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- płatna do 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.950 zł każda (lub 2.200 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.475 zł każda (lub 1.100 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 5 paździrnika 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.


Warunki postępowania rekrutacyjnego: 


O przyjęcie na studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level" mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (tytuł licencjata) z zakresu ekonomii lub finansów. Uczestnikami studiów mogą też zostać absolwenci innych kierunków studiów (pierwszego lub drugiego stopnia), o ile osoby te posiadają doświadczenie zawodowe w obszarze finansów.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.


Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

Poznań, ul. Towarowa 55
III piętro, pokój 3.4

 

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Operational Level"