Jak przygotować organizację do funkcjonowania i przetrwania w czasie, gdy pojawia się nagły i niespodziewany kryzys, taki jak np. kryzys wywołany przez COVID-19?

Unikatowe studia podyplomowe "Zarządzanie ciągłością działania" poświęcone są budowaniu takiego systemu zarządzania, który zabezpiecza organizację przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów zakłócających oraz zwiększa odporność organizacji - zapewnia ciągłość działania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Program studiów uwzględnia uregulowania normy ISO 22301.

Wiedza i umiejętności nabywane w ramach studiów  podyplomowych "Zarządzanie ciągłością działania" są szczególnie przydatne dla projektowania procesów zarządzania odpornych na kryzysy takie, jak ten wywołany przez epidemię COVID-19.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych "Zarządzanie ciągłością działania" jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji i zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk. Zarządzanie ciągłością działania będzie rozpatrywane i analizowane jako proces będący częścią tzw. triady problemowej ryzyka operacyjnego, do której zalicza się ryzyko operacyjne, bezpieczeństwo zasobów oraz ciągłość działania. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu opracowywania procedur awaryjnych i odtworzeniowych oraz budowania harmonogramu i planów testów dla poszczególnych procedur w ramach planów ciągłości działania. Uczestnicy studiów będą przygotowani do ustalania wytycznych zabezpieczania organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz ustalania wytycznych zapewniania ciągłości działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach.


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe "Zarządzanie ciągłością działania" kierowane są do osób, odpowiedzialnych za ciągłość działania organizacji, które chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę na temat wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (według normy ISO 22301). W szczególności adresatami studiów jest kadra zarządzająca różnego typu organizacji – przedsiębiorstw, jednostek administracji rządowej i samorządowej, podmiotów z sektora non-profit, właścicieli przedsiębiorstw, której zależy na podniesieniu swoich kwalifikacji w zakresie skutecznego zarządzania organizacją i zapewnienia jej ciągłości działania. Studia adresowane są również do członków zarządu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem, pracowników działów IT, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacji, audytorów planujących uaktualnić wiedzę o systemie zarządzania ciągłością działania i sposobach audytowania go, doradców biznesowych, którzy chcą poszerzyć wiedze na temat tego, jak można budować odporność formy i chronić ją przed niepotrzebnymi stratami.