Cena studiów: 4.500 złotych


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja on-line  Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na XII edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i podatki


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej 4 500zł:

- płatna do dnia do 30.10.2019 r.

W przypadku płatności w dwóch ratach po 2 250 zł:

- I rata płatna do dnia 30.10.2019 r.

- II rata płatna do dnia do 30.03.2020 r.

W przypadku płatności w czterech ratach po 1 125 zł:

- I rata płatna do dnia 30.10.2019 r.

- II rata płatna do dnia 30.01.2020 r.

- III rata płatna do dnia 30.03.2020 r.

- IV rata płatna do dnia 30.05.2020 r.

W przypadki płatności w ośmiu ratach:

- I rata w wysokości 650 zł płatna do dnia 30.10.2019 r.

- II rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 30.11.2019 r.

- III rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 30.12.2019 r.

- IV rata w wysokości 550 zł płatna do dnia30.01.2020r.

- V rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 28.02.2020 r.

- VI rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 30.03.2020 r.

- VII rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 30.04.2020 r.

- VIII rata w wysokości 550 zł płatna do dnia 30.05.2020 r.


Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zapłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).


Wszelkie informacje dotyczące faktur:

Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.