Cena studiów: 4.800 złotych.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe  Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze. Rekrutacja na studia trwa od 14.06.2019 do 27.09.2019.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy lub osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych. 


Miejsce składania dokumentów:

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 8.00-15.00


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Bankowość i doradztwo finansowe"


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

- I rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 31 grudnia 2019 roku,

- II rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 31 stycznia 2020 roku, 

- III rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 28 lutego 2020 roku, 

- IV rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 31 marca 2020 roku, 

- V rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 30 kwietnia 2020 roku, 

- VI rata w wysokości 800 zł płatna do dnia 31 maja 2020 roku.
Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bankowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.