Cel studiów:


Podstawowym celem studiów podyplomowych "Biznes na rynkach wschodzących Azji" jest przekazanie uczestnikom studiów praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej z firmami operującymi w Azji. Kompetencje nabywane przez uczestników dotyczą ekonomicznych, prawnych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w analizowanym regionie, w szczególności w kontekście zmian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. W programie studiów uwzględniono zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, finansów i rachunkowości, podatków, prawa, bezpieczeństwa, negocjacji, rynku pracy, kultury i tradycji. Najważniejszym celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności w europejskich firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim, a także w firmach działających na rynku azjatyckim, a współpracujących z firmami europejskimi.

Najważniejsze umiejętności słuchaczy po ukończeniu studiów:

  • umiejętność tworzenia i realizacji strategii biznesowych oraz przewidywania trendów i możliwości rozwoju rynków azjatyckich,
  • właściwa interpretacja przemian zachodzących współcześnie w rejonie Azji oraz ocena wpływu tych zmian na prowadzenie działalności w regionie,
  • zrozumienie unikatowości azjatyckich rynków, instytucji, organizacji, konsumentów, kultury biznesowej, itp.

Grupę docelową stanowią:

  • menedżerowie i inni pracownicy działów eksportu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
  • menedżerowie i inni pracownicy działów zakupów/zaopatrzenia przedsiębiorstw pozyskujących towary na rynkach wschodzących Azji lub planujących zakupy na tych rynkach,
  • menedżerowie i inni pracownicy działów marketingu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
  • menedżerowie i inni pracownicy działów logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
  • menedżerowie i inni pracownicy firm doradczych wspomagających biznes na rynkach wschodzących Azji.