I edycja studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" rozpocznie się w październiku 2020 r. i będzie trwać dwa semestry.

Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formule blended learning. Większość zajęć zostanie przeprowadzona za pomocą metod i technik kształcenia na odległość, z czego część realizowana będzie z wykorzystaniem platformy e-learningowej dedykowanej programowi CGMA Finance Leadership Programw - w miejscu i czasie wybranym przez słuchacza. Pozostała część zajęć zdalnych będzie przeprowadzona w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną (w czasie rzeczywistym). Część zajęć zostanie natomiast przeprowadzona w formie tradycyjnych jedno- lub dwudniowych zjazdów, organizowanych nie częściej niż raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Uwaga!

Studia podyplomowe będą realizowane niezależnie od wynikających z epidemii ograniczeń dotyczących organizowania spotkań. W przypadku całkowitego braku możliwości odbywania zajęć w formule tradycyjnej (face-to-face), wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane zdalnie za pomocą metod i technik kształcenia na odległość - w formie wideokonferencji umożliwiających interakcję synchroniczną lub za pośrednictwem platformy e-learningowej dedykowanej programowi CGMA Finance Leadership Program.


Opłata za studia wynosi 5.900 zł, przy czym dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting” opłata ta wynosi 4.400 zł.

Warianty  i terminy wnoszenia opłat:

1) Płatność jednorazowa 5.900 zł (lub 4.400 zł  dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- płatna do 15 października 2020 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 2.950 zł każda (lub 2.200 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.475 zł każda (lub 1.100 zł każda dla absolwentów organizowanych przez UEP studiów podyplomowych „Business Accounting”):

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r.


O przyjęcie na studia podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level" mogą ubiegać się osoby, któe ukończyły studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny) i posiadają CIMA Diploma in Management Accounting (posiadają kwalifikację CIMA na poziomie operacyjnym). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia CIMA Diploma in Management Accounting (potwierdzenie posiadania kwalifikacji CIMA na poziomie operacyjnym).
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych - Kontakt”.  


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych 

Centrum Edukacji Menedżerskiej 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe "CIMA Finance Leadership – Management Level"

 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16