Program:

1. Otoczenie prawne organizacji
2. Etyka biznesu i ład korporacyjny
3.System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny
4. Rola zespołu compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
5. Polityka i metody zgłaszania niezgodności i ochrona sygnalistów
6. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
7. Zarządzanie ryzykiem korupcji i konfliktu interesów
8. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
9. Compliance w bankowości. Rekomendacja H, UOKiK
10. Działania prewencyjne funkcji compliance
11. Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania organizacji
12. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz reżim sankcyjny w sektorze finansowym
13. IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
14. Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości


Egzaminy:


1. Otoczenie prawne organizacji

2. Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych

3. Compliance w Bankowości, Rekomendacja H, UOKIK 

4. IT i compliance - przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych


Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.


Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.