Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych "Finanse menedżerskie" jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobędą gruntowne i wszechstronnie umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.
W trakcie studiów słuchacze nabędą wiedzę i praktyczne umiejętności m.in. w zakresie planowania finansowego w arkuszu kalkulacyjnym, zarządzania kapitałem obrotowym netto, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, analizy porównawczej alternatywnych źródeł finansowania, wykorzystywania informacji generowanych przez rachunkowość zarządczą w procesie podejmowania decyzji, wyboru strategii podatkowych, a także sporządzania wycen dochodowych jednostek gospodarczych.

W roku akademickim 2021/2022 zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych "Finanse menedżerskie" będą prowadzone w całości w formule online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). W celu wzięcia udziału w zajęciach nie będzie zatem potrzeby przyjazdu do budynków Uczelni zlokalizowanych w Poznaniu.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe "Finanse menedżerskie" adresowane są do:
a) osób przygotowujących się do podjęcia funkcji odpowiedzialnych za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
b) osób już zarządzających finansami przedsiębiorstwa, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę w celu zapewnienia zgodności podejmowanych działań z postulatem maksymalizacji wartości,
c) menedżerów różnych szczebli podejmujących decyzje zarządcze, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności także o aspekty finansowe w celu głębszego rozumienia czynników przesądzających o efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa.