Lean Manufacturing  jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe
produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. Lean Manufacturing jest środkiem zwiększającym zdolność firmy do dodawania wartości poprzez eliminację marnotrawstwa. Lean Manufacturing dotyczy czterech specyficznych celów dla wszystkich poziomów organizacji: oferowanie klientowi jakości i obsługi, zapewnienie umiejętności pracownikom opartych na szacunku i współpracy, redukowanie kosztów poprzez eliminowanie marnotrawstwa, stworzenie elastycznego systemu produkcji.


Cele studiów:
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach Lean Manufacturing w organizacji.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

-  kreować strategię LM w organizacji;

-  samodzielnie zaplanować i wdrożyć narzędzia LM;

-  przygotować master plan wdrożenia działań LM;

-  mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji.

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie między innymi następujące umiejętności:

-  umiejętności menedżerskie w zakresie Lean Manufacturing, 

-  umiejętności promowania zarządzania organizacją zgodnie z filozofią Lean,

-  umiejętności pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

 

Adresaci studiów:

Studia skierowane są do osób chcących zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności w zakresie doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Ponadto studia są również skierowane do osób przygotowujących się do roli członka zespołu wdrożeniowego Lean.


MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATU GREEN BELT