Studia podyplomowe organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej oraz E-nform.


Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska zobowiązane są do implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Niniejszy unijny przepis wymaga od państw EU wdrożenia systemowej ochrony sygnalistów, czyli osób informujących o nadużyciach. Do 17 grudnia 2023 r. wymogami dyrektywy zostaną objęte zarówno organizacje publiczne jak i prywatne liczące powyżej 50 pracowników, a już do 17 grudnia 2021 r. unijne prawo obejmie organizacje powyżej 250 pracowników. Dyrektywa nakłada na wspomniane organizacje szereg obowiązków, do których przestrzegania będę obowiązane pod groźbą sankcji. Należy podkreślić, że dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów przez obowiązane organizacje jest coraz mniej.


Skuteczna implementacja w organizacji efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także jego utrzymywanie i doskonalenie to proces złożony, wymagający od każdej organizacji zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Wdrożenie skutecznego systemu to nie tylko kwestia znajomości wymogów prawa, ale także niezbędna wiedza m.in. z obszaru technologii, psychologii czy zarządzania. Należy podkreślić, że prawidłowo wdrożony system ochrony sygnalistów może przynieść organizacji istotne korzyści, w tym m.in. zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie, stabilny rozwój oraz przyjazne środowisko pracy. Natomiast brak systemu lub jego wadliwe wdrożenie może stworzyć dla organizacji poważne zagrożenia (m.in. sankcje, utrata wizerunku).

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego. Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.


Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW).

 

Adresatami studiów są przedstawiciele podmiotów zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, obowiązani lub zainteresowani wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów (systemu whistleblowingowego), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją. Studia skierowane są w szczególności do osób odpowiedzialnych w organizacji za obszary compliance, ryzyka, bezpieczeństwa oraz dla kadry kierowniczej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:
  1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  2. Certyfikat Menedżera systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów – wystawiony przez PIKW
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
  4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy https://www.pikw.pl/regulamin,165.html

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW 

tel: +48 22 654 10 44, tel. kom.: +48 695 761 711, e-mail: i.jablonski@pikw.pl


Informacji merytorycznych udzielają:

dr Joanna Przybylska, kierownik studiów, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl

Rafał Hryniewicz, ekspert PIKW, tel. kom.: + 48 727 656 060; e-mail: rhryniewicz@enform.pl