Wykładane przedmioty:

- Dopuszczalność i przesłanki pomocy publicznej

- Polityka spójności UE

- Sektor MSP

- Czynne i bierne formy pomocy publicznej

- Rodzaje pomocy publicznej

- Specjalne strefy ekonomiczne i wspieranie inwestycji

- Kontrola pomocy publicznej

- Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej

- Wnioskowanie o środki w ramach pomocy publicznej

- Pomoc publiczna w projektach unijnych

- Zamówienia publiczne a pomoc publiczna

- Rozliczanie projektów pomocowych