Wiedza i umiejętności są przekazywane w ramach sześciu modułów tematycznych:

Moduł 1. Jednostki oświatowe jako podmioty sektora finansów publicznych, 36h

 • System i sektor finansów publicznych
 • Akty prawne dotyczące finansów w oświacie i źródła finansowania zadań oświatowych
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Marketing i promocja szkoły

Moduł 2. Finansowanie zadań oświatowych, 32h

 • System Informacji Oświatowej
 • Subwencja oświatowa
 • Dotacje – pozyskiwanie i rozliczanie
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Moduł 3. Proces budżetowy w jednostkach oświatowych, 40h

 • Plan finansowy placówki oświatowej
 • Koszty wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Zasady, szacowanie  i optymalizacja wydatków na oświatę

Moduł 4. Zasady gospodarowania środkami placówki oświatowej, 20h

 • Polityka rachunkowości, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość finansowa i budżetowa szkoły
 • Zasady ewidencji majątku szkoły
 • Zaciąganie zobowiązań

Moduł 5. Odpowiedzialność finansowo-księgowa dyrektora i organu prowadzącego, 28h

 • Obsługa administracyjna, finansowa i gospodarcza placówki oświatowej i jej skutki finansowe. Samorządowe centra usług wspólnych
 • Zamówienia publiczne w oświacie
 • RODO w jednostkach oświatowych
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Moduł 6. Płace w oświacie i polityka kadrowa dyrektora szkoły, 20h

 • Polityka kadrowa i regulaminy płacowe
 • Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika jednostki oświatowej

Łącznie liczba godzin: 176


studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (tj. test po I i II semestrze z całości zagadnień objętych programem studiów)