Sprawdź również:

Zarządzanie projektami - dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami - narzędzie dla praktyków - dowiedz się więcej


Ramowy program przedmiotowy:

1. Istota projektów – zarządzanie portfelem, programem i projektem ( 10 godz.)

- istota zarządzania portfelem, programem i projektem
- specyfika zarządzanie programami, portfelami i projektami
- dostosowywanie celów projektów do misji organizacji
- zasady optymalizacji, zarządzania oraz monitorowania portfela, programu oraz projektów
- metody indywidualnej analizy projektów
- metody porównywania i wyboru projektów


2. Klasyczne metodyki i metody w zarządzaniu projektami (20 godz.)

- systematyzacja klasycznych metodyk, metod i narzędzi zarządzania projektami
- klasyczne metodyki zarządzania projektami oraz techniki zarządzania projektami
- techniki organizacji zespołu projektowego / Techniki opisu struktury projektu w klasycznych metodykach zarządzania projektami
- techniki planowania (harmonogramów) w klasycznych metodykach zarządzania projektami
- techniki rozwiązywania problemów w klasycznych metodykach zarządzania projektami


3. Zwinne metodyki i metody w zarządzaniu projektami ( 20 godz.)

- elastyczne zasady i etapy zarządzania projektami w perspektywie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz interesariuszy
- kreowanie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla organizacji jak i dla klienta na każdym etapie projektowania
- zwinne metodyki i metody zarządzania projektami
- koncentracja na oraz budowanie potencjału grup projektowych w zwinnych metodykach zarządzania projektami


4. Zarządzanie zmianą w projekcie ( 10 godz.)

- źródła, czynniki i rodzaje zmian w projektach
- podejścia do zarządzania zmianą w projektach
- modele zmian
- badanie potencjału projektów do potrzeb zmian
- przywództwo i liderzy w procesie zmian, skuteczne komunikowanie zmian w projektach
- przewidywanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian w projektach, motywowanie w procesie zmian w projektach


5. Zarządzanie potencjałem kierownika projektu (10 godz.)

- komunikacja interpersonalna
- techniki negocjacji
- rozwiązywanie konfliktów
- zarządzanie sobą w czasie
- asertywność 
- motywowanie i radzenie sobie ze stresem


6. Kształtowanie zespołów projektowych (20 godz.)

- istota zarządzania zespołem projektowym
- podział ról i zadań w zespole projektowym
- proces zarządzania zespołem projektowym 
- dobór uczestników zespołu projektowego
- bieżące kierowanie zespołem projektowym 
- kreatywne rozwiązywanie problemów pojawiających się w pracy zespołu projektowego


7. Zarządzanie komunikacją w zespołach projektowych (10 godz.)

- rozwiązywanie problemów międzygrupowych w zespołach projektowych
- zarządzanie konfliktami i stresem w zespołach projektowych
- komunikacja formalna i nieformalna między zespołami projektowymi
- identyfikacja interesariuszy w zespołach projektowych
- planowanie komunikacji między zespołami projektowymi i ich interesariuszami
- kształtowanie oczekiwań interesariuszy różnych zespołów projektowych


8. Zarządzanie kompetencjami zespołów projektowych (12 godz.)

- budowa i organizacja zespołów projektowych
- profil kompetencyjny członka zespołu projektowego
- budowanie kompetencji kierowników projektów oraz pozostałych członków zespołów projektowych
- struktura i integracja organizacji projektowej
- usprawnianie pracy w zespołach projektowych
- relacje między zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów


9. Metody zarządzania ryzykiem projektowym (10 godz.)

- koncepcja zarządzania ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- metody reakcji na zidentyfikowane ryzyka projektowe (metodyki klasyczne i zwinne)
- narzędzia wsparcia w zarządzaniu ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)
- koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem (metodyki klasyczne i zwinne)
- koncepcja zapasów i buforów w zarządzaniu ryzykiem w projektach (metodyki klasyczne i zwinne)


10. Zagadnienia związane z finansowaniem projektów (12 godz.)

- proces szacowania kosztów w projektach
- identyfikacja podstawowych źródeł informacji o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstw i projektów
- eskalacja kosztów w ramach projektów
- metody ustalania budżetu w zakresie projektów
- wykorzystanie mierników oceny opłacalności projektów


11. Narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektami (16 godz.)

- wprowadzenie do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami
- istota i znaczenie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu projektami
- prezentacja różnych platform informatycznych dedykowanych zarządzaniu projektami
- budowanie harmonogramu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych
- raportowanie postępów w realizacji projektu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych


12. Metodyka zarządzania projektami AgilePM® Foundation – program z egzaminem certyfikującym ( 16 godz.)

- istota zwinnego zarządzania projektami
- porównanie metod i praktyk Agile – filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
- proces DSDM, role i obowiązki w grupie projektowej, produkty DSDM
- zasady priorytetyzacji MoSCoW oraz Timeboxing
- planowanie i kontrola w cyklu życia projektu


13. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® Foundation – program z egzaminem certyfikującym  (24 godz.)

- charakterystyka metodyki PRINCE2
- przygotowanie, uzasadnienie i inicjowanie projektów w metodyce PRINCE2
- plany, jakość i ryzyko projektów w metodyce PRINCE2
- zarządzanie etapem, postępami oraz zmianami projektów w metodyce PRINCE2
- zarządzanie dostarczeniem produktów, zamykaniem projektów oraz strategicznym zarządzaniem projektami w metodyce PRINCE2


Studia podyplomowe kończą się pisemnym egzaminem końcowym.