Rekrutacja od 1 czerwca do 15 października 2017 r.Cena studiów: 4500 zł.Płatność w całości kwoty 4500 zł do dnia 16.11.2017 r.


Możliwość rozłożenia na dwie lub cztery raty

Dwie raty:

a) płatne do 16.11.2017 r., kwota 2500 zł

b) płatne do 10.02.2018 r., kwota 2000 zł

Cztery raty:

a) płatne do 16.11.2017 r., kwota 2500 zł

b) płatne do 10.12.2017 r. , kwota 1000 zł

c) płatne do 10.02.2018 r., kwota 500 zł

d) płatne do 10.04.2018 r., kwota 500 zł


W przypadku przejścia Słuchaczy z innych, nieuruchomionych Studiów Podyplomowych, proszę o kontakt w sprawie płatności
z dr hab. Piotrem Lisem, tel. kom. 697-198-269.


Studium Podyplomowe uruchamiane jest wyłącznie raz w roku. Rekrutacja odbywa się latem.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba Słuchaczy wynosi 30 osób, ze względu na charakter zajęć.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.Dokumenty aplikacyjne:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie finansowe,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • dwie koperty (małe) zaadresowane do siebie.
Kwestionariusz, podanie i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z  panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy  dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz  imieniem i nazwiskiem.

Miejsce składania dokumentów:


Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Budynek B, I piętro, pokój 120.
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Strategia i Planowanie Biznesu" - edycja XXV


W przypadku osobistego oddania dokumentów proszę o wcześniejszy telefon do Sekretariatu celem uzgodnienia terminu oddania dokumentów, tel. 61 856-95-33. 


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.