Dlaczego warto studiować FINANSOWANIE PROJEKTÓW?Prowadzenie każdego rodzaju działalności wymaga pozyskiwania kapitału z różnych źródeł: publicznych i prywatnych. Wykorzystanie środków zewnętrznych służy wzmacnianiu potencjału gospodarczego i społecznego podmiotów. Wsparcie to, odpowiednio ukierunkowane i efektywnie wykorzystane, stwarza realną możliwość pomocy w zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, prowadzeniu doradztwa i szkoleń, m.in. dla osób bezrobotnych oraz innych potrzebujących wsparcia, prowadzeniu działań organizacji pozarządowych, czy rozwoju miast i regionów.

Realizacja tych działań wymaga odpowiedniego zaangażowania osób, podmiotów gospodarczych i instytucji starających się o środki finansowe na realizację planowanych projektów.

Studia przekazują w przystępny sposób wiedzę z zakresu finansowania projektów: funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) i programów pomocowych dostępnych w latach 2014-2020, funduszy krajowych oraz instrumentów inżynierii finansowej.

 


Cel studiów:


Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: ubiegania się o środki zewnętrzne (krajowe i unijne), zarządzania projektami i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnych w pracy zawodowej związanej z pozyskiwaniem środków. W programie studiów omawiane będą zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby wykorzystania środków publicznych i prywatnych (w tym unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego - NMF, kredytów itp.).

Prowadzone, przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, wykłady i warsztaty w szerokim zakresie pozwalają na zdobycie przez słuchaczy niezbędnych kwalifikacji w zakresie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów. Tego typu kompetencje są obecnie szczególnie pożądane w większości przedsiębiorstw, w jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.


Obszary, na których się koncentrujemy to:


  • Projekty dla przedsiębiorstw
  • Projekty dla administracji publicznej
  • Projekty rozwoju zasobów ludzkich
  • Metodyka i zarządzanie projektem
  • Instrumenty inżynierii finansowej
  • Analiza ekonomiczno-społeczna
  • Podstawy prawne programowania i wykorzystywania środków UE w Polsce, w tym zamówienia publiczne, pomoc publiczna itp. 
  • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich

Adresaci studiów:


Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Uczestnikami studium mogą być pracownicy przedsiębiorstw, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, firm szkoleniowych i doradczych, organizacji pozarządowych, a także inne osoby związane z praktyką pozyskiwania środków z programów pomocowych lub chcące związać z tą sferą swoją przyszłość zawodową.