Czas trwania studiów: dwa semestry (od lutego 2019 r. do grudnia 2019 r.)


Ramowy program przedmiotowy:


1.         Polityka spójności jako źródło finansowania projektów

2.         Podstawy prawne

  • Podstawy prawne programowania i wykorzystywania krajowych i unijnych środków finansowych w Polsce. Rozporządzenia unijne, akty prawa krajowego. Pomoc publiczna,
  • Zamówienia publiczne
  • Procedury administracyjne i sądowe dotyczące wykorzystywania funduszy europejskich. Nieprawidłowości w procesie zarządzania funduszami europejskimi.

3.         Zarządzanie projektami

  • Metodologia PCM
  • Zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem
  • Miękkie umiejętności zarządzania projektem
  • Rozliczenia, kontrola, monitoring, sprawozdawczość
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem
  • Promocja w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym
4.         Analiza ekonomiczno-społeczna
  • Analiza kosztów i korzyści
  • Biznes plan
  • Studium wykonalności
  • Strategia rozwoju/ Diagnoza potrzeb
5.         Instrumenty analizy finansowej 
6.         Publiczne i prywatne fundusze krajowe

7.         Projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

8.         Projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, instrumenty finansowe

9.         Projekty rozwoju zasobów ludzkich - Europejski Fundusz Społeczny, instrumenty finansowe

10.      Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020

11.      Programy europejskie zarządzane przez Komisje Europejską (Erasmus+, COSME, Horyzont 2020)

12.      Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

13.      Seminarium – e-learning


Przygotowanie pracy dyplomowej – seminaria w formie e-learning

Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu oraz przygotowaniem projektów. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy dyplomowej.


Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów komputerowych. Ze względu na specyfikę tematu ponad połowa zajęć prowadzona jest w formie warsztatów.

Kadra prowadząca to specjaliści/praktycy reprezentowani przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz firm konsultingowych i kancelarii adwokackich.