Cena studiów: 3900 zł.


Płatność za całe studia w 1 racie - 3 900,- - do dnia 15.04.2017 r.

Możliwość rozłożenia płatności za studia na

2 lub 4 raty.

W przypadku dwóch rat:

1 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.04.2017

2 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.09.2017

W przypadku 4 rat:

1 rata - 975,00 - płatna do dnia 15.04.2017

2 rata - 975,00 - płatna do dnia 15.07.2017

3 rata - 975,00 - płatna do dnia 15.09.2017

4 rata - 975,00 - płatna do dnia 15.11.2017


Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej-Świgło, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.


Nabór na pierwszą edycję studiów rozpoczyna się od 11 stycznia 2017 r. i będzie trwał do końca marca 2017 r.


Z uwagi na rozpoczęcie starań o dofinansowanie Studiów odwołana zostaje rekrutacja w semestrze letnim. 

Uprzejmie przepraszamy.

Zapraszamy na edycję rozpoczynającą się w październiku!!!Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie do Sekretariatu Katedry (pok. 120 B)..

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie kompletnej dokumentacji.

Dokumenty aplikacyjne:


  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
  • kserokopia dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po złożeniu aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać długopisem piszącym na niebiesko. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


UWAGA!

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.


Miejsce składania dokumentów:


V Sekretariat Międzykatedralny WE

pok. 120B

al.Niepodległości 12


adres do korespondencji: 
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
pok. 120B


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.