Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2018 r. do września 2019 r.)
Formuła studium przewiduje łącznie dwanaście zjazdów dwudniowych sobotnio-niedzielnych.
Liczba godzin: 206

Program studiów:


ZARZĄDZANIE PRACĄ - 100 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 60 godz.

 • Sytuacja na rynku pracy jako uwarunkowanie zarządzania zasobami ludzkimi
 • Organizacja pracy
 • Zarządzanie zdrowiem organizacji
 • Zarządzanie wiedzą
 • Prawo pracy
 • Psychologia pracy
 • Komunikacja interpersonalna

 

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie pracą" - 40 godz.

 • Wartościowanie pracy
 • HR Biznes Partner
 • Elastyczność zatrudnienia i jej formy
 • Kształtowanie systemu wynagrodzeń
 • Zarządzanie kosztami pracy. Absencja
 • Restrukturyzacja zatrudnienia. Fluktuacje
 • Równoważenie pracy i życia (WORK – LIFE BALANCE)
 • Opodatkowanie zatrudnienia
 • Warsztat umiejętności interpersonalnych

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - 104 godz.

MODUŁY TEORETYCZNE – 38 godz.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Międzynarodowe ZZL
 • Zachowanie człowieka w organizacji
 • Pracownicze programy emerytalne i indywidualne inwestycje emerytalne
 • Wykorzystanie teorii motywacji w praktyce 
 • Konwersatorium filmowo-krytyczne

STUDIA PRZYPADKÓW – opracowania autorskie zintegrowane dydaktycznie z blokiem problemowym "zarządzanie zasobami ludzkimi" - 66 godz.

 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w korporacji
 • Strategiczna karta wyników i controlling HR
 • Employer branding, rekrutacja i selekcja
 • Profile kompetencyjne - tworzenie i aktualizacja
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Assessment i development Centre
 • Satysfakcja z pracy - techniki badania opinii
 • Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Zarządzanie talentami
 • Systemy informatyczne w HR na przykładzie SAP HR
 • Zastosowanie coachingu w ZZL
 • Kierowanie zespołem


Egzaminy z przedmiotów:

 • Organizacja pracy
 • Prawo pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

a także zaliczenie pozostałych modułów przedmiotowych i warsztatów


Egzamin końcowy:

część pisemna - test
część ustna - wypowiedź na temat wybranego problemu kadrowego