Opis szkolenia


Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa.
Kurs obejmuje ok. 100 godz. (z czego 90 godz. to wykłady/ćwiczenia w formie wideokonferencji realizowane za pomocą programu ZOOM, a 10 godz.  - praca własna związana z rozwiązywaniem testów przygotowujących do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych).

Forma zajęć: online

 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Funkcjonalności programu ZOOM umożliwiają przeprowadzenie zajęć analogicznych do zajęć odbywających się w sali wykładowej. Zajęcia online realizowane będą w formule wideokonferencji - nadawania "na żywo" (live streaming) z interakcją synchroniczną. Podobnie jak w sali wykładowej, w toku realizacji zajęć prowadzący zajęcia będzie miał możliwość wyświetlania plików, włączania prezentacji, używania tablicy, zapraszania uczestników do pokazywania efektów własnej pracy, dzielenia uczestników na zespoły (praca w grupach) - o ile będzie to potrzebne dla realizacji danego szkolenia. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, zabierania głosu w czasie przeznaczonym na dyskusję, dzielenia się własnymi przemyśleniami itp. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zapewniają zbliżone funkcjonalności do zajęć w formule face-to-face. 

ProgramPrawo gospodarcze publiczne
(ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202),ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. poz. 404 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1592)oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980)

Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

Prawo pracy

Prawo rynku kapitałowego

Podstawy ekonomii

Podstawy zarządzania

Finanse przedsiębiorstw

Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych

Zasada ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie

Prawo gospodarczego Unii Europejskiej
Trenerzy


dr Maciej Brzozowski


Nauczyciel akademicki, konsultant i trener z ponad 15-letnimi doświadczeniem biznesowym. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca programów MBA oraz studiów podyplomowych.

Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizacja naukowa obejmuje problematykę tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcji i metod zarządzania.

Posiada doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego.

Realizował projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania nimi, m.in. zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami, dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw różnych branż.

Jest autorem, współautorem bądź redaktorem kilku książek (m.in. Metody zarządzania, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Organizacja wirtualna, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, Exploring the influence of personal values and cultures in the workplace) oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny zarządzania.Sebastian Huczek


Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek działającej przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect.

Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych.

W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.Monika Kacprzyk – Wojdyga


Radca prawny, LL.M in International Commercial Law

Prawnik, etatysta z wysokimi kwalifikacjami i bogatym 19 letnim doświadczeniem zarówno w zakresie funkcjonowania administracji państwowej jak i spółek prawa handlowego na poziomie kontrolnym (wykonywanie funkcji w radach nadzorczych), na poziomie wykonawczym (szkolenia biur zarządu, obsługa rady nadzorczej, piony nadzoru i audytu) oraz na poziomie obsługi formalnej największego akcjonariusza w spółkach z branży energetycznej, paliwowej, bankowo-finansowej, chemii i gazu. Współautorka regulacji prawnych z zakresu ułatwień proceduralnych przy realizacji strategicznych inwestycji budowlanych z wieloletnim doświadczeniem w zakresie monitoringu legislacji pod katem zmian ustawowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych w tym prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, rynku kapitałowego, oraz energetycznego. Przeprowadziła projekty z zakresu przejęć kapitałowych największych spółek w kraju z udziałem Skarbu Państwa. Uczestniczyła w restrukturyzacji i optymalizacji funkcjonowania grup kapitałowych z WIG 20. Prowadzi również indywidualną praktykę procesową w ramach pomocy prawnej z wyznaczenia OIRP w Warszawie.Anna Kowalik


Radca prawny  w Ministerstwie Energii, do 1 stycznia 2017 r. radca prawny w Ministerstwie Skarbu Państwa.  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z doświadczeniem w prywatyzacji i w nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych w spółkach, wykładowca z zakresu prawa spółek, kompetencji i odpowiedzialności organów spółek na kursach dla kadry menedżerskiej oraz dla kandydatów na członków rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Miłosz Malaga


Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego przepływu towarów w prawie Unii Europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych LL.M. z zakresu prawa gospodarczego i finansowego UE (KU Leuven, 2013). Magister nauk prawnych (UAM, 2012) i ekonomii na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011). Autor publikacji z zakresu unijnego prawa gospodarczego.


Marta Mazurowska

Doktor nauk ekonomicznych, asystent w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zarówno naukowo jak i w praktyce pasjonuje się sprawozdawczością finansową. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w działach księgowości, raportowania oraz controllingu finansowego. W trakcie zdobywania kwalifikacji na biegłego rewidenta.
Kontakt: marta.mazurowska@ue.poznan.pl


Koszt szkolenia


Koszt kursu: 3200 zł  brutto (usługa zwolniona z VAT) 

Cena szkolenia obejmuje:
- uczestnictwo w szkoleniu online
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.


Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul. Towarowa 55, p.3.7

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl