Opis szkolenia


Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).

Czas trwania: 10h ( 2 dni)

 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I - godz. 16.15-20.15

Dzień II - godz. 16.15-20.15
Program


1.  Wprowadzenie do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych :

- podstawowe pojęcia słowniczka nowej ustawy

- zamówienia bagatelne

- zamówienia wielorodzajowe

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia wg. Nowej ustawy Pzp

- zamówienia wielorodzajowe

- opis przedmiotu zamówienia dla dostaw i usług

- opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych

- przedmiotowe środki dowodowe : etykiety , certyfikaty

 

3.      Szacowanie wartości zamówienia wg. Nowej ustawy Pzp

- zamówienia o podobnym charakterze

- zamówienia polegające na powtórzeniu

- szacowanie w prawie opcji

- szacowanie z podziałem na rodzaj zamówienia

             

4.      Kryteria kwalifikacji wykonawców

- warunki przedmiotowe  i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków – przedmiotowe środki dowodowe

-  warunki podmiotowe

- przesłanki wykluczenia z postępowania podstawowe i fakultatywne

- dokumenty składane przez wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z      postępowania – podmiotowe środki dowodowe


5.      Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego


6.      Wstępne konsultacje rynkowe 


7.      Tryby udzielania zamówień o wartości powyżej progów unijnych

- przetarg nieograniczony

- zamówienie z wolnej ręki

       

8.      Tryby udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych

- tryb podstawowy

- zamówienie z wolnej ręki


9.      Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia

- dla zamówienia o wartości nie przekraczającej progów unijnych

- dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne


10. Umowa o zamówienie publiczne według nowej ustawy Pzp

             - klauzule abuzywne

             - prawo opcji

             - zmiana treści umowy.

Trenerzy

Andrzej Łukaszewicz


Od 1989 r. zajmuje się  przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych zamawiających .

Posiada także bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów wykonawców, w tym reprezentację przed składami orzekającymi Krajowej Izby Odwoławczej. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracował z Wolters Kluwer Polska SA,  aktualnie współpracuje z wydawnictwem Wiedza i Praktyka oraz specjalistycznym dwumiesięcznikiem „Zamawiający”.

Wykładowca studiów podyplomowych m.in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ( Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych).

Od 2007 r. prowadzi autorskie szkolenia i  warsztaty z zamówień publicznych skierowane, zarówno do przedstawicieli zamawiających, jak i wykonawców. Obecnie doktorant Politechniki Poznańskiej, Wydziału Inżynierii Zarządzania –  specjalizacja zamówienia publiczne. Absolwent Uniwersytetu im.A.Mickiewicza w Poznaniu oraz członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oddział Poznań. Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1050 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach online,
- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Alicja Dąbrowska

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, p.3.9

tel. 61 854 30 77

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl