Opis szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:

- zasad funkcjonowania zespołów w organizacji

- budowania własnych kompetencji w zakresie zarządzania ludźmi

- skutecznej komunikacji z pracownikami

- sposobów podnoszenia wydajności i efektywności podwładnych

- umiejętności przywódczych

- skutecznego budowania systemów motywacyjnych

- wartościowania pracy

- metod i technik kompleksowej oceny pracowników


Forma zajęć: online 

Realizacja szkolenia nastąpi za pomocą metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w formie wideokonferencji, prowadzonej z wykorzystaniem programu Zoom.  Do wzięcia udziału w zajęciach online potrzebny będzie komputer podłączony do Internetu, wyposażony w mikrofon i głośnik. Rekomenduje się podłączenie słuchawek wyposażonych w mikrofon. Konieczne jest również posiadanie kamery (wbudowanej w laptop bądź podłączonej odrębnie).


Czas trwania: 16h

 

Plan dnia szkoleniowego:

Dzień I - godz. 09.00-15.50

Dzień II - godz. 09.00-15.50

 


Program1.  Wprowadzenie – zarządzanie a przywództwo

-         budowanie własnego wizerunku i autorytetu wśród pracowników

-         Jakie role pełni manager?

-         Które z umiejętności potrzebne są przy zarządzaniu a które przy przewodzeniu? - jak rozwijać obie grupy kompetencji

 

2.  Skuteczność i elastyczność stylów kierowania

-         style kierowania i ich efektywność – dostosowanie stylu kierowania do sytuacji, dojrzałości pracowników, rodzaju zadania

-         sposób komunikacji z pracownikami w różnych stylach kierowania

-         wydawanie poleceń i przekazywania zadań w różnych stylach kierowania

-         wpływ preferowanego stylu kierowania na rozwój i motywacje pracowników

-         styl kierowania a kształtowanie kultury organizacyjnej

 

3. Skuteczny proces budowania efektywnego zespołu

-         cechy dobrego zespołu, korzyści i zagrożenia wynikające z budowania zespołowości

-         jak powstaje zespół? – etapy budowania zespołu

-         rola przełożonego / lidera na każdym z etapów

-         sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych na różnych etapach rozwoju zespołu

(radzenie sobie z oporem, przekazywanie informacji niepopularnych, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zespołowym)

 

4. Efektywna komunikacja z pracownikami

-         informacja zwrotna i jej rola w zarządzaniu zespołem (technika FUO / FUKO w konstruowaniu komunikatów krytycznych)

-         wpływ stylu komunikacji na rozwój i motywacje pracowników

-         prowadzenie rozmów o charakterze motywacyjnym, korygującym, rozwojowym - warsztaty

 

5. Motywowanie pracowników jako element zarządczy

-          jak skutecznie motywować? – zasady i techniki skutecznego motywowania

-          co motywuje a co demotywuje pracowników- od teorii do praktyki

-         czynniki motywujące i zwiększające zaangażowanie (róże typu pracowników i rodzaje potrzeb a ich wpływ na proces motywowania - kotwice Scheina)

-         przyczyny spadku motywacji (rozpoznawanie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom)

-         jak motywować do rozwoju, do stawiania sobie wyzwań, do współpracy, do samodzielności

 

6. Delegowanie zadań i wyznaczanie celów

- różnica pomiędzy wydawaniem poleceń a delegowaniem zadań

- zlecanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań – od teorii do praktyki

- na czym polega proces delegowania zadań?

- komu i jakie zadania można delegować

- dlaczego tak trudno jest delegować zadania?

- proces delegowania w praktyce (menedżerska gra symulacyjna ilustrująca omawiane zagadnienie)

- jak skutecznie wyznaczać cele (zasady / techniki)

 

7. Podsumowanie - zaprojektowanie Action Plan’u (Planu działań)

·        Indywidualnego – dla uczestnika,

·        Zespołowego – dla całego zespołu, którym zarządza

 

Trenerzy                    Magdalena Serafin


Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia:  1150 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

 

Cena szkolenia obejmuje:

•  uczestnictwo w zajęciach online,

- materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej,

•  opiekę merytoryczną trenera,

•  certyfikat ukończenia szkolenia UEP


Certyfikat ukończenia szkolenia wystawiany będzie w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Certyfikat zostanie wysłany drogą pocztową na wskazany adres.
Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 522

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl