Opis szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na stanowiskach związanych z procesami zarządzania zasobami ludzkimi oraz do osób chcących pogłębić swoje kompetencje w tym obszarze.

Cele szkolenia:

Dzięki szkoleniu Akademia Menedżera HR uczestnicy:

-        uświadomią sobie rolę i wymagania stawiane przed menedżerami HR 

-        nabędą wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy

-        będą potrafili przeprowadzać proces selekcji i rekrutacji, również przy wykorzystaniu nowoczesnych metod

-        pozyskają wiedzę na temat roli i znaczenia systemu ocen pracowniczych w kontekście misji i strategii firmy

-        nabędą umiejętności projektowania systemu ocen pracowniczych, projektowania arkuszy oceny, budowania kryteriów oceny

-        nabędą umiejętność przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych.

-        nabędą umiejętności projektowania systemów szkoleniowych

-        dowiedzą się w jaki sposób tworzyć i zarządzać ścieżkami karier pracowników

-        będą potrafili w prawidłowy sposób wykorzystywać sposoby motywacji pracowników przy uwzględnieniu różnorodności pokoleniowej, specyfiki organizacji

będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę do rozpoznawania oraz zarządzania talentami.

Forma zajęć: warsztaty


Czas trwania: 16h

 

Plan dnia szkoleniowego:

8.30-10.00

10.10-11.40

11.50-13.20

13.20-13.50 – przerwa

13.50-15.20


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu





Program

1.      Rola Menedżera HR  w procesie zarządzania ludźmi i procesami biznesowymi

a)      Kluczowe kompetencje wymagane na stanowisku Menedżera HR

b)      Najważniejsze zadania i wyzwania

c)      Funkcje pełnione przez menedżera HR w organizacji

 

2.      Employer Branding – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy

a)      Co to jest employer branding?

b)      Jakie działania warto podjąć, aby budować wizerunek atrakcyjnego pracodawcy?

c)      Jak w praktyce zaplanować i wdrożyć strategię employer brandingową?

 

3.      Rekrutacja i selekcja pracowników

a)      Jak poszukiwać kandydatów na rynku pracy i przyciągać najlepszych

b)      Jak dobrze przygotować profil kandydata, czyli kogo szukamy?

c)      Skuteczne techniki selekcji (wywiady, testy, kwestionariusze, symulacje)

d)      Assessment Center jako metoda selekcji na kluczowe stanowiska

e)      Jak przygotować procedurę wdrażania do pracy nowych pracowników

 

4.      System Ocen Okresowych

a)      Cele i korzyści wprowadzania ocen pracowniczych

b)      Rodzaje ocen pracowników i ich dostosowanie do specyfiki firmy

c)      Proces przygotowania i wdrażania Systemu Ocen Pracowniczych

d)       Projektowanie arkuszy ocen i budowanie kryteriów oceny

e)       Przeszkolenie oceniających i ocenianych

f)       Wykorzystanie wyników ocen w procesie zarządzania zasobami ludzkimi

 

5.      Zarządzanie wiedzą i systemy szkoleniowe

a)      Czym jest zarządzanie wiedzą w organizacji?

b)      Jakie działania można podjąć, aby wiedza była zdobywane, gromadzona i przekazywana?

c)      Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do strategii i celów firmy

d)      Projektowanie systemu szkoleń

e)      Badanie efektywności szkoleń

 

6.      Tworzenie ścieżek kariery i zarządzanie talentami

a)      Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o świadomość różnorodności pokoleniowej

b)      Tworzenie ścieżek kariery

c)      Badanie potencjału pracowników – development center

d)      Sposoby rozwijania talentów

e)      Planowanie sukcesji

f)       Rola Menedżera HR w monitorowaniu systemu zarządzania talentami i tworzeniu ścieżek karier

 

7.      Systemy motywacyjne płacowe i pozapłacowe

a)      Wsparcie menedżerów w procesie motywowania pracowników

b)      Zasady stosowania bodźców motywacyjnych

c)      Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego

d)      Jak skutecznie zaplanować system benefitów

e)      Systemy motywacji niematerialnej w organizacji

f)       Błędy systemów motywacyjnych

 

8.      Podsumowanie szkolenie – analiza własnego potencjału i wyznaczenie sobie celów rozwojowych

 

 

 

 


Trenerzy


                     Magdalena Serafin
Trener, wykładowca, coach i konsultant
Z wykształcenia psycholog biznesu, ukończyła także studia podyplomowe, kursy trenerskie oraz liczne szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności osobiste.
Od 2001 roku wdraża projekty rozwojowe dla firm, wspiera pracowników w osiąganiu celów organizacyjnych poprzez szkolenia i indywidualne programy coachingowe. Praktyczne doświadczenia są wynikiem wieloletniej współpracy tak z firmami jak i wyższymi uczelniami w Poznaniu.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności menedżerskich, osobistych i handlowych. W sumie zrealizowała ponad 1200 szkoleń dla różnych firm i instytucji. Ceniona jest za umiejętność przekazywania wiedzy i doskonalenia umiejętności, za bogaty warsztat trenerski i zdolność dostosowania różnorodnych metod szkoleniowych dostosowanych do postawionych celów oraz poziomu kompetencji uczestników.

Zajmuje się także oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i organizuje assessment/development center, posiada wiedzę i doświadczenie praktyczne z zakresu wdrażania ocen okresowych pracowników, wartościowania pracy, systemów motywacyjnych, tworzenia i weryfikacji opisów stanowisk pracy.

Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1550 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach,
- materiały dydaktyczne,
- opiekę merytoryczną trenera,
- certyfikat ukończenia szkolenia UEP 

Certyfikat ukończenia szkolenia uczestnik otrzymuje w dniu zakończenia szkolenia.

Terminy i zapisy na szkolenie



Informacji udziela:
Alicja Dąbrowska
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
Budynek CEUE, ul.Towarowa 55, pok.3.9
tel. 61 854 30 77
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl