Opis szkolenia

Umiejętności z zakresu zarządzania projektami są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych kompetencji w biznesie. Dzisiaj projektami zarządza się we wszystkich organizacjach oraz branżach. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych wewnątrz firmy, jak i tych skierowanych do klienta zewnętrznego.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających projektami, przygotowujących się do tej roli oraz członków zespołów projektowych. Cały program oraz przebieg szkolenia oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach zarządzania projektami oraz najlepszych praktykach menedżerskich. Na zajęciach uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę, ale również nabierają konkretne umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami zarządzania projektami. Ponadto poznają praktyczne problemy z jakimi można zetknąć się w projektach oraz sposoby ich rozwiązywania.

Dodatkową oraz szczególną wartością szkolenia jest przejście przez każdego uczestnika kursu przez unikalny test behawioralny Thomas International, dzięki któremu każdy z uczestników otrzyma praktyczne wskazówki odnośnie swoich predyspozycji w zakresie pracy w środowisku projektowym.  

Celem szkolenia jest: 
 • Zapoznanie się z istotą i zasadami zarządzania projektem
 • Poznanie sposobów definiowania i szczegółowego planowania projektu poprzez wykorzystanie odpowiednich technik
 • Poznanie specyfiki tworzenia i kierowania zespołem projektowym
 • Poznanie metod monitorowania i kontrolowania  realizacji projektu
Korzyści:
 • Efektywne planowanie projektów, które zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia przyjętych celów.
 • Usprawnienie pracy zespołu projektowego i poprawa jego wydajności
 • Podniesienie poziomu skuteczności zarządzania czasem, zasobami, jakością oraz zakresem projektu.
Metody szkolenia:
Szkolenie ma charakter wykładowo - warsztatowy z przykładami praktycznymi, ćwiczeniami zespołowymi, indywidualnymi oraz testami.

1.           Każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów obejmujących treść slajdów prezentowanych w trakcie zajęć.

2.           Cases – omawiane kluczowe zagadnienia następnie ćwiczone są w grupach kilkuosobowych. Uczestnicy w ten sposób praktycznie sprawdzają i weryfikują konkretne metody i narzędzia zarządzania projektami. Zespoły otrzymują wydrukowane polecenia i realizują je w zespołach we wskazanym czasie (od kilku do max 30 minut). Weryfikacja poprawności zrealizowanych ćwiczeń następuje:

a)      w przypadku krótkich i mało złożonych ćwiczeń zaraz po jego wykonaniu,

b)      w przypadku złożonych ćwiczeń – 2 dni po szkoleniu zostaje przesłana informacja zwrotna z weryfikacją i komentarzem do zrealizowanych przez zespoły ćwiczeń.

 


Program

1.    Istota i specyfika zarządzania projektami

 • Na czym polega zarządzanie projektami i czym się różni od zarządzania procesowego?
 • Kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu – co robić a czego nie należy robić w projektach
 •  Etapy i procesy w zarządzaniu projektami, które należy realizować dobrze
 •  Organizacyjne przygotowanie projektu – co należy zrobić, aby uniknąć w przedsiębiorstwie organizacyjnego zamieszania związanego z realizowanym projektem

W tej części szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w specyfikę zarządzania projektami. Etap ten jest o tyle istotny, że jak wykazują doświadczenia praktyczne, wielu kierujących projektami nie do końca rozumie specyfikę projektów i popełnia podstawowe błędy. Uczestnicy szkolenia w tej fazie poznają najważniejsze elementy decydujące o efektywności w zarządzaniu projektami oraz poznają te aspekty, na których powinni być w szczególności skoncentrowani. W dalszej części przedstawione zostaną etapy oraz procesy zarządzania projektami, które składają się na całą metodykę postępowania. Istotnym elementem tej części szkolenia jest przedstawienie organizacyjnych aspektów zarządzania projektami. W tej części uczestnicy dowiedzą się jak ważne jest odpowiednie umiejscowienie i zorganizowanie projektu w ramach struktury przedsiębiorstwa, aby uniknąć późniejszych nieporozumień, konfliktów oraz chaosu organizacyjnego

2. Planowanie wstępne projektu

 •   Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy projektu
 •   Właściwa komunikacja między Zleceniodawcą a Kierownikiem projektu
 •   Podział ról i obowiązków między Zleceniodawcą, Kierownikiem Projektu a Zespołem Projektowym
 •   Zdefiniowanie celów projektu
 •   Metoda SMART jako praktyczne narzędzie definiowania celów projektowych
 •   Wstępne zdefiniowanie zespołu projektowego
 •   Zasady i kryteria doboru członków zespołu projektowego
 •   Analiza interesariuszy projektu
 •   Analiza ryzyka projektu

W niniejszej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak umiejętnie przygotować projekt od strony właściwego podziału ról organizacyjnych w projekcie oraz wstępnego przygotowania zespołu projektowego. Ponadto słuchacze nabiorą praktycznej umiejętności tworzenia optymalnej kaskady celów projektowych w różnych perspektywach (różne punkty widzenia). Ważnym elementem tej części szkolenia jest zrozumienie potrzeby i nabranie umiejętności przeprowadzenia analizy interesariuszy projektu oraz analizy ryzyka. Są to newralgiczne dla projektu działania, o których nie powinien zapominać Kierownik Projektu.

3.      Szczegółowe planowanie projektu

 •   Znaczenie planowania szczegółowego dla dalszego przebiegu projektu
 •   Zasady i wskazania, które należy uwzględnić, aby plany były realne
 •   Trójkąt ograniczeń projektowych (koszt – jakość – czas)
 •   Przygotowanie Struktury Podziału Prac (WBS – Work Brakedown Structure) – określenie zasobów i budżetu projektowego
 •   Opracowanie harmonogramu Gantt’a w oparciu o WBS

Planowanie szczegółowe jest jednym z najtrudniejszych a jednocześnie kluczowym etapem w zarządzaniu projektami. Techniczna umiejętność przygotowania planu szczegółowego to za mało jeśli Kierownik Projektu właściwie nie zrozumie znaczenia tego etapu dla dalszego przebiegu projektu. W tej części szkolenia uczestnicy nie tylko dowiedzą się dlaczego planowanie jest tak ważne, ale również nabiorą umiejętności planowania realistycznego oraz uświadomią sobie znaczenie różnych kategorii ograniczeń projektowych. W trakcie tej części szkolenia każdy uczestnik w praktyczny sposób zapozna się z dwoma technikami planowania: WBS-em oraz harmonogramem Gantt’a. Ponadto zrozumie istotne elementy tych technik i ich krytyczne niuanse niezbędne do prawidłowego ich wykorzystania.

4.      Organizacja projektu

 •   Ostateczne doprecyzowanie składu zespołu projektowego
 •   Przygotowanie zasad współpracy oraz komunikacji wewnątrz projektu
 •   Określenie dokumentacji projektowej (rejestry / raporty)
 •   Przygotowanie Dokumentu Organizacyjnego Projektu (DOP) / Karty Projektowej

Celem tej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z etapem projektu, w którym ostatecznie, przed uruchomieniem projektu, następuje doprecyzowanie formalnych elementów projektu związanych z zasadami komunikacji i przepływu informacji, posługiwania się dokumentami projektowymi. Całość opracowanych zasad zawarta jest w kluczowym dokumencie zarządzania projektami, który stanowi statut projektu i określany jest jako Dokument Organizacyjny Projektu lub Karta Projektu. Etap ten jest ważny dla projektu ponieważ wprowadza porządek do projektu i określa jasne i czytelne zasady współpracy w trakcie realizowanego projektu. W trakcie szkolenia zwraca się uwagę na to, aby formalne przygotowanie projektu nie było zbyt rozbudowane i zbiurokratyzowane. Stosowana jest zatem zasada lean thinking.

5.      Realizacja projektu

 •   Koordynacja działań zespołu projektowego
 •   Zarządzanie ryzykiem, zmianą projektu oraz problemami
 •   Modyfikacje planu
 •   Uwzględnianie krzywej wydajności osobistej oraz cyklu dnia w zarządzaniu czasem
 •   Zarządzanie czasem poprzez zlecanie (delegowanie)

Realizacja Projektu to w dużym stopniu wykorzystanie przez kierownika projektu umiejętności organizacyjnych oraz konsekwencji realizacji przyjętych założeń i zasad projektowych. W tej części szkolenia zwrócona zostanie uwaga na fundamentalne dla etapu realizacji projektu działania takie jak: obejmujące efektywne wykorzystanie czasu projektowego, właściwa organizacja spotkań projektowych,  a także umiejętne zarządzanie trzema kluczowymi kategoriami tzn. zmianą, ryzykiem oraz problemem w projekcie.

6.      Zakończenie projektu

 •   Raport końcowy projektu
 •   Ocena osiągniętych wyników
 •   Akceptacja projektu
 •   Archiwizacja dokumentacji projektowej

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak i kiedy zamknąć projekt, uwzględniając poziom satysfakcji zlecającego projekt oraz biorąc pod uwagę formalny aspekt zarządzania projektami.

7.      Personalne aspekty zarządzania projektami

 •   Tworzenie profilu kompetencji członków zespołu
 •   Rola lidera zespołu w trakcie tworzenia i kierowania zespołem (typy i style kierowania zespołem projektowym)
 •   Dynamika i etapy kształtowania się zespołu – zespół a grupa
 •   Zarządzanie konfliktem – psychologiczne aspekty kierowania zespołem projektowym
 •   Motywowanie / inspirowanie / angażowanie członków zespołu projektowego w projekcie

Doświadczenia praktyczne oraz badania wskazują, że jednym z najważniejszych dla efektywności projektów elementem jest umiejętne uwzględnienie problematyki personalnej. Obejmuje ona dobór i zarządzanie zespołem projektowym oraz kształtowanie zachowania i kultury organizacyjnej w zespole, która sprzyja motywacji i zaangażowaniu w projekcie. W tej części szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze zasady i konkretne sposoby oddziaływania na zespół oraz poszczególnych jego członków z uwzględnieniem mechanizmów psychologii społecznej oraz aspektów behawioralnych.

Plan dnia szkoleniowego:

9.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40 – przerwa 30 min.

12.40-14.10

14.20-15.50


Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Trenerzy                dr Tomasz Kopczyński

menedżer, praktyk, ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności kształtowania potencjału menedżerów, zarządzania projektami, zarządzania zespołami ludzkimi, zarządzania kompetencjami, zarządzania zmianami, umiejętności miękkich pracowników. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa. Właściciel firmy doradczo-szkoleniowej Synergia oraz dyrektor Centrum Zarządzania Projektami i Kompetencjami Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PUEB Knowledge Transfer Company). Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International,s Personal Profile Analysis - PPA). Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych. Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz menedżerskich studiach podyplomowych. Jest autorem i współautorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących zarządzania.
Koszt szkolenia

Koszt szkolenia: 1299 zł brutto (usługa zwolniona z VAT) 


Cena szkolenia obejmuje::

• uczestnictwo w zajęciach,
• materiały dydaktyczne,
• przerwę kawową,
• opiekę merytoryczną trenera,
• certyfikat ukończenia szkolenia UEPTerminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:

Grażyna Świtała

Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514

tel. 61 854 30 80

e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl


Zapisz się na szkolenie przez BUR