Wydawnictwo

Zasady funkcjonowania


Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za działalność wydawniczą. Administracyjnie podlega bezpośrednio Rektorowi UEP.

 

Działalnością wydawnictwa kieruje redaktor naczelny powoływany w sposób określony w Statucie UEP.

 

Przy wydawnictwie działa Komitet Redakcyjny, którego członkowie są powoływani i odwoływani zgodnie ze Statutem UEP.

 

Do zadań Komitetu Redakcyjnego należy:

  • projektowanie zasad polityki wydawniczej Uczelni,
  • zatwierdzanie wniosków wydawniczych do realizacji,
  • wyznaczanie recenzentów prac,
  • zatwierdzanie prac do druku,
  • składanie Rektorowi i Senatowi sprawozdań z działalności wydawniczej.

Redaktor naczelny współpracuje z Komitetem Redakcyjnym i zapewnia wykonanie podjętych przez Komitet Redakcyjny decyzji (uchwał).

 

Te i inne podstawowe zasady funkcjonowania określa Regulamin Wydawnictwa UEP wynikający ze statutu Uczelni.

 

Zasady finansowania prac wydawniczych, kwestię honorariów autorskich i stawek obowiązujących przy zawieraniu umów na wykonanie prac wydawniczych określają zarządzenia Rektora. Podstawą kalkulacji jest arkusz autorski i arkusz wydawniczy.


Dodatkowo podstawowe informacje zebraliśmy w Zasadach wydawania prac przez Wydawnictwo UEP.