Kontakt

Prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz, prof. zw. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Sylwetka prelegenta:

Witold Abramowicz jest profesorem zwyczajnym ekonomii, doktorem habilitowanym matematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z Big Data, analizą danych, systemami informacyjnymi zarządzania oraz systemami wyszukiwawczymi. Jest inicjatorem SmartBrain – Smart and Big Data Research and Innovation Center, Visionary Member SAP UA oraz Academic Board SAP DACH. Pracował przez kilkanaście lat na czołowych uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Jest autorem, współautorem i redaktorem 44 książek; ponad 300 recenzowanych publikacji. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych UE, a także finansowanych ze środków przemysłu oraz polskich organizacji wspierających badania i innowacje. Jest członkiem rad naukowych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych (m.in. Business & Information Systems Engineering, AIS Transactions on Enterprise Systems, Journal of Service Science, Management, Engineering and Technology, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures - An International Journal), kierował 28 międzynarodowymi konferencjami naukowymi oraz uczestniczył w ponad 400 komitetach programowych innych konferencji na całym świecie. Był promotorem dwudziestu dwóch doktoratów. Recenzował profesury i doktoraty w Australii, Austrii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce i Szwajcarii. Jest vice prezesem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Członek m.in. Gesellschaft für Informatik, Association for Computing Machinery, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ma także doświadczenie w pracy w zagranicznych firmach doradczych oraz polskim i zagranicznym przemyśle, m.in. jako prezes zarządu, przewodniczący i członek rad nadzorczych. Profesor Witold Abramowicz został Człowiekiem Roku Big Data, a SmartBRAIN laureatem nagrody w kategorii Big Data Innowacja Polska.


Wykład: "Big Data - wyzwania dla nowego określenia prywatności"

Zmiany wynikające z upowszechnienia portali społecznościowych prowadzą do przewartościowania pojęcia prywatności. Gromadzenie dużych zasobów danych przez ciągle rosnącą liczbę podmiotów gospodarczych stwarza szanse na budowanie coraz to nowych modeli biznesowych. Połączenie obu tych fenomenów wymaga przewartościowania zakresu danych osobowych, które z punktów widzenia zmieniającego się społeczeństwa powinny być chronione, a z punktu widzenia dostępnych technologii mogą być chronione.