Jesteśmy pierwszym programem MBA w Wielkopolsce uruchomionym w języku polskim. Nasz program bazuje na doświadczeniu zdobytym przy realizacji studiów Executive MBA, który prowadzimy nieprzerwanie od 1991 roku. O wysokie standardy kształcenia dba kadra starannie wyselekcjonowanych praktyków biznesu oraz pracowników naukowych z wieloletnim doświadczeniem.

Należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Zarządzania (CEEMAN), którego misją jest podnoszenie jakości standardów zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Europejskiej Stowarzyszenia Uniwersytetów zrzeszającego najstarsze uczelnie w Europie.


Program polskich studiów MBA
opiera się na unikalnych trzech filarach:


Słuchacze naszego programu mają możliwość otrzymania tytułu Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business (warunkiem jest zdanie egzaminu na zakończenie bloku tematycznego „Skuteczne zarządzanie projektami”).

Skuteczne zarządzanie projektami to cykl 6 modułów (łącznie 72 godziny zajęciowe) realizowanych we współpracy z EY Academy of Business. Kurs obejmuje przekrój metodyk zarządzania projektami, zbiór najlepszych praktyk, narzędzi i rekomendowanych rozwiązań dla członków zespołów projektowych. Uczestnicy poznają dominujące światowe standardy zarządzania projektami: PMI®, Prince2®, CCPM, Agile oraz rozwiązania hybrydowe. Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów EY Academy of Business posiadających wieloletnie doświadczenie trenerskie oraz biznesowe we wdrażaniu projektów w firmach działających w różnych branżach. Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami – praca nad projektami stanowi 50% czasu zajęć.


Organem odpowiedzialnym za doradztwo oraz wyznaczanie strategicznych kierunków rozwoju programu jest Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni przedstawiciele świata biznesu oraz środowiska naukowego. Jej członkowie wspierają także działania w ramach programu Executive MBA.

Programy MBA realizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wyróżnia niezwykle rygorystyczny system zapewniania jakości kształcenia. Obejmuje on ciągłe monitorowanie jakości w zakresie trzech obszarów: prowadzenia zajęć dydaktycznych, treści poruszanych w programie oraz efektów kształcenia (wiedzy, umiejętności i doświadczenia zdobywanych przez studentów). Dodatkowo obszary te porównywane są do najwyższych międzynarodowych standardów dla programów MBA. Ocena dokonywana jest przez szereg interesariuszy programu – studentów, praktyków biznesowych (przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających absolwentów) oraz przedstawicieli akademickich.
W programie zajęć szczególny nacisk kładziemy na projekty konsultingowe dla polskich przedsiębiorstw, podczas których słuchacze uczestniczą w monitoringu aktualnej sytuacji firmy, analizują studia przypadków a w końcowej fazie projektu przygotowują własne zalecenia. Forma praktycznych zajęć w realnie istniejących instytucjach to doskonała okazja do poznania nie tylko mechanizmów wewnętrznych firmy lecz także odmiennej kultury.


Dodatkowo stwarzamy naszym słuchaczom możliwość wykorzystania własnego doświadczenia zawodowego w ramach zespołowych projektów doradczych, w czasie których rozwijana jest współpraca w zespole oraz zarządzanie projektami. Praca w formie usług doradczych pozwala słuchaczom na realne wdrożenie w przedsiębiorstwach skonstruowanych przez nich rozwiązań.


Cel studiów:

Głównym celem studiów MBA jest wykształcenie skutecznych menedżerów zorientowanych na rozwój organizacji i przygotowanych do podejmowania świadomych decyzji, które umożliwiają konkurowanie w lokalnym środowisku biznesowym. Absolwenci powinni posiadać praktyczne umiejętności, które pozwolą im świadomie budować swoje kariery, i skutecznie zarządzać rozmaitymi organizacjami. 
W szczególności cele programu obejmują:

- zapoznanie słuchaczy z koncepcjami zarządzania, przekazanie wiedzy ogólno menedżerskiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych implementacji najlepszych praktyk zarządzania w kontekście lokalnym,

- wykształcenie kompetencji w zakresie rozwoju osobistego, które pozwolą słuchaczom na świadomy rozwój kariery,

- zapoznanie słuchaczy z aktualnymi koncepcjami w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie umiejętności ich zastosowania w praktyce.


Adresaci programu MBA po polsku to:


- właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
- przedstawiciele kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli

- młodzi i kreatywni pracownicy chcący przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej


Dyplomy


Absolwenci Programu MBA uzyskają:

- dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- dyplom Certyfikowany Project Manager EY Academy of Business (warunkiem jest zdanie egzaminu na zakończenie bloku tematycznego „Skuteczne zarządzanie projektami”).


Dodatkowo w ramach Programu MBA realizowane są Warsztaty integracyjne oraz moduł Dysertacja.

Dyrektor Programu Executive MBA:

 

Dr Michał Staszków

 

Kontakt:

tel. 61 854 30 78

michal.staszkow@ue.poznan.pl


Biuro Programu:


Agnieszka Szurgocińska
tel. 61 854 30 81
agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl

Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Collegium Altum
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (pokój 514, 5 piętro)
61 - 875 Poznań