Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)
Zajęcia realizowane w soboty i niedziele. Zjazdy dwa razy w miesiącu.
Liczba godzin: 160

Ramowy program zajęć:


- Podstawy organizacji i kierowania
- Formułowanie strategii organizacji
- Wdrażanie strategii i kontrola
- Elementy marketingu relacyjnego
- Budżet i planowanie finansowe
- Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza
- Rachunkowość jako baza informacyjna analiz ekonomicznych
- Sprawozdawczość i elementy audytu
- Zarządzanie logistyczne na poziomie strategicznym
- Zarządzanie logistyczne na poziomie operacyjnym
- Zarządzanie zapasami
- Wojskowe Oddziały Gospodarcze – współpraca z jednostkami wojskowymi
- Logistyka wojskowa
- Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
- Ocena pracowników i rekrutacja
- Zarządzanie wynagrodzeniami
- Szkolenia


Zaliczenie studiów na podstawie:
- uczestniczenia w zajęciach,
- uzyskania zaliczeń z dwóch egzaminów przedmiotowych,
- obrony pracy zaliczeniowej.


Absolwenci, którzy spełnią wszystkie ww. wymagania i ukończą Studia z wynikiem pozytywnym otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie gospodarką wojskową’’ według urzędowego wzoru.