Dlaczego warto studiować Green Controlling and Finance?


Kierunek „Green Controlling and Finance" – jest innowacyjnym programem studiów podyplomowych, odpowiedzią na nowe wyzwania w otoczeniu społeczno-gospodarczym, które wymuszają wdrożenie w organizacjach zintegrowanego systemu zarządzania „Green controlling”, łączącego aspekty zrównoważonego rozwoju z controllingiem finansowym. 

Celem głównym studiów jest dostosowanie programu i jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu do potrzeb nowoczesnej gospodarki poprzez opracowanie i realizację innowacyjnego programu studiów podyplomowych i kursów uwzględniających aspekty społeczne oraz środowiskowe w controllingu. 


Studia zakładają poprawę kwalifikacji oraz wzrost atrakcyjności na rynku pracy studentów, absolwentów uczelni oraz pracowników przedsiębiorstw, w tym kadry kierowniczej, poprzez wprowadzenie do systemu nauczania studiów podyplomowych o tematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem roli controllingu i finansów. 


Cel studiów:


Studia podyplomowe Green Controlling and Finance prowadzone w języku polskim, umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu controllingu i finansów z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych. Innowacyjny programu studiów ukazuje wpływ założeń zrównoważonego rozwoju na projektowanie strategii przedsiębiorstwa, budżetowanie, pomiar i raportowanie działalności, a także ocenę projektów inwestycyjnych i tworzenie wartości przedsiębiorstwa.


Adresaci studiów:


Oferta skierowana jest dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu green controllingu i finansów, w tym kadry kierowniczej zamierzającej wdrożyć zintegrowany system zarządzania, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania ekologiczne.