Cel studiów:


Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy o aktualnych problemach rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, a także organizacji systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. Jest to wiedza niezbędna do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego, inspektora do spraw systemu kontroli zarządczej oraz audytora wewnętrznego, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z powyższego zakresu w sektorze publicznym jest przydatna.

Podstawowym zadaniem tych Studiów jest uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Słuchacze poznają również podstawy kontrolingu, zasady konstruowania budżetów zadaniowych, zasady analizy i oceny działalności finansowej jednostki. Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie systemów kontroli zarządczej oraz roli i zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze uzyskają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości finansowej i analizie finansowej.

Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli zarządczej, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego i inspektora do spraw systemu kontroli zarządczej. Na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów słuchacze studium uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Poznają najnowsze rozwiązania w tym zakresie wprowadzone w sektorze finansów publicznych. Słuchacze mogą w przyszłości w dalszym toku kształcenia ubiegać się o uzyskanie certyfikatów audytora wewnętrznego wymienionych w ustawie o finansach publicznych.


Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (nie tylko ekonomiczne) i zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej.