Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2016 r. do września 2017 r.)
Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele (zazwyczaj co dwa tygodnie), w godz. 8:00-16:00.


Ramowy program przedmiotowy:

  Blok 1. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie (16h)

  Blok 2. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej  (12h)

  Blok 3. Polityka pieniężna w unii walutowej  (8h)

  Blok 4. Europejski Bank Centralny  (8h)

  Blok 5. Polityka fiskalna w unii walutowej (8h)

  Blok 6. Budżet UE (8h)

  Blok 7. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro  (14h)

  Blok 8. Euro w roli waluty międzynarodowej (10h)

  Blok 9. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro (12h)

  Blok 10. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro (12h)

  Blok 11. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty  (10h)

  Blok 12. Perspektywy integracji walutowej w Europie (12h)

  Blok 13. Zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym (8h dla każdej z grup ćwiczeniowych)

  Blok 14. Seminaria podyplomowe


  Egzaminy:


  W ramach studiów odbędą się dwa egzaminy: na koniec pierwszego semestru oraz na koniec semestru drugiego. W obu przypadkach będą one miały formę testu jednokrotnego wyboru.

  Oprócz wskazanych wyżej egzaminów, sprawdzających całokształt wiedzy słuchaczy, każdy z nich będzie zobowiązany napisać pod okiem promotora i później obronić pracę podyplomową. Obrona pracy będzie miała miejsce w trakcie dwudniowej konferencji o charakterze otwartym. Każda z prac, ocenionych na min. dobry zostanie także opublikowana w formie pliku .pdf na stronie studiów podyplomowych (lub innej związanej z projektem) i będzie udostępniana (także jako plik .pdf) każdemu zainteresowanemu pod warunkiem, że nie będzie to służyło celom komercyjnym.