Rekrutacja na najbliższą edycję zostanie uruchomiona w maju.Cena studiów: 300 zł


Płatność za studium należy uiścić po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na Studiów Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. 


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Narodowego Banku Polskiego.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane mailowo i listownie o tym fakcie i terminie rozpoczęcia zajęć.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: mfse@ue.poznan.pl lub tel. (061) 854 34 13, fax (061) 854 34 15.


Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • list motywacyjny,
 • ankieta do pobrania http://ktpipp.ue.poznan.pl/index.php?q=system/files/Ankieta.docx
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów oraz zobowiązanie finansowe  należy wydrukować z panelu użytkownika po aplikacji na studia i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.Miejsce składania dokumentów:


Zgłoszenia należy składać osobiście:
 • Katedra Polityki Pieniężnej  i Rynków Finansowych
  ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
  61-895 Poznań
lub listownie:
 • al. Niepodległości 10
  61- 875 Poznań


Uwaga!

W związku z nietypową procedurę rekrutacyjną i konieczność wnikliwego analizowania przez Komisję Rekrutacyjną dokumentacji aplikacyjnej prosimy o szczegółowe wypełnienie elektronicznego kwestionariusza w zakresie pól dotyczących wykształcenia i zatrudnienia. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca.