Rekrutacja na najbliższą edycję zostanie uruchomiona w maju.Cena studiów: 3950 zł.


Możliwość płatności w czterech równych ratach.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:


  • Podanie o przyjęcie
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • Zobowiązanie (osobiste lub pracodawcy) wniesienia opłaty za studium
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia drogą elektroniczną, należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.
Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.


Miejsce składania dokumentów:


Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Collegium Altum, pokój 1014
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
61-875 Poznań

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.