Cel studiów:Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania w organizacjach IT, zwinnych metod zarządzania projektami IT, zarządzania procesowego, systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. 


W 2020 roku w Europie będzie wg szacunków 800 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy w sektorze IT. To najbardziej rozwojowa i przyszłościowa branża, która potrzebuje nie tylko kompletnych programistów, ale także skutecznych menedżerów, którzy będą potrafili połączyć świat biznesu z coraz bardziej zaawansowanym i skomplikowanym światem IT.

Studium podyplomowe zostało tak zaprojektowane, aby w praktyczny sposób zwrócić uwagę na kluczowe kompetencje i umiejętności w zarządzaniu procesami IT.

Gwarantem tego są wykładowcy, m.in. z Pearson IOKI - organizacji, która odniosła niebywały sukces w przejściu od Start`upu do dużej firmy branży IT (części największego, światowego dostawcy rozwiązań IT w zakresie edukacji).   

Rynek pracy IT jest zdecydowanie rynkiem pracownika, a zadaniem menadżerów w organizacji jest sprawienie, że najlepsi specjaliści wybiorą właśnie naszą organizację.

Zarządzanie projektami IT wiąże się z zarządzaniem sprintami, backlogami w bardzo dynamicznym otoczeniu, zróżnicowanych, rozproszonych zespołach.

W programie m.in. będziemy rozmawiać o tym, jak zespoły używają Scrum do skutecznego budowania produktów. Rozpoznamy temat Product Backlog i Sprint Backlogów. Doświadczymy pracy w sprincie. Omówimy też role Product Ownera, Scrum Mastera i zespołu deweloprskiego.

W ramach modułu HR pokażemy, jak można kształtować kulturę organizacyjną w firmie, w jaki sposób zadbać o właściwy dobór pracowników i jak zapewnić odpowiedni rozwój kompetencji niezbędny do dobrego funkcjonowania zwinnej organizacji.  

Ważny obszar działań działu wsparcia w firmie IT stanowi zagadnienie “Voice of Customer” jako czynnik wpływający na funkcjonalności oraz UX oferowanych produktów IT jak również analiza satysfakcji klienta końcowego w oparciu o uznane metodyki w tym zakresie.

Ponadto uczestnik zapozna się z różnymi modelami zapewniania wsparcia produktów IT oraz klienta końcowego, dowie się jakie kryteria sukcesu należy stosować aby mieć pewność, że procesy wspierania IT są skuteczne.

Zarządzanie organizacją IT łączy się z wieloma, codziennymi wyzwaniami. Jak sprawić aby wykwalifikowany pracownik chciał u nas pracować? Co zrobić aby maksymalnie wykorzystać jego kompetencje? W jaki sposób rozwijać ciekawość, wiedzę i umiejętności?

Zadaniem Menedżera IT jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy i rozwoju dla specjalistów IT, a celem nadrzędnym jest rozwój i światowej klasy zespół.

Studium z założenia ma bardzo praktyczny charakter, większość zajęć to warsztaty.Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:
 • kierować i pracować w zespołach realizujących projekty IT, posługując się metodami zwinnymi w zarządzaniu i komunikacji, 
 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji i procesów IT w zakresie zarządzania jakością (ISO 20000-1), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), 
 • zarządzać i pracować w zespołach posługujących się Scrum, 
 • wybrać i stosować adekwatną metodę zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (BCP, DRP), 
 • zarządzać problemami, incydentami i niezgodnościami w projektach IT, 
 • monitorować skuteczność realizacji projektów IT, 
 • pozyskiwać i wykorzystywać dane analityczne wspierające realizację zadań.  

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:

 • menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania zwinnych metod zarządzania projektami IT, 
 • promowania zarządzania organizacją IT uwzględniającej sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, 
 • wyboru i stosowania metod oceny rozwoju pracowników budujących zespoły IT, 
 • pracy zespołowej i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik zarządzania jakością.
Adresaci:
 • specjaliści IT,
 • osoby związane z realizacją procesów IT,
 • pracownicy firm i działów IT,
 • pracownicy zaangażowani w przetwarzanie danych
 • pracownicy związani z zarządzaniem jakością, w szczególności organizacji usługowych
 • inni zainteresowani, którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji