Rekrutacja trwa do 15.10.2016


Cena studiów: 4500 zł.

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej)

do 25.10.2016 r. 

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności w ratach)

I rata do 25.10.2016 r. 

II rata do 14.02.2017 r.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zobowiązanie finansowe,
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, 
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP,
- dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
- dwie koperty zaadresowane do siebie.
Kwestionariusz, wniosek i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z  panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy  dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz  imieniem i nazwiskiem.

Miejsce składania dokumentów:


Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, 
pok. 1717 lub 1720
61-895 Poznań
 
Adres do korespondencji:
Olga Bińczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań


Uwaga!
Termin składania dokumentów aplikacyjnych wynosi maksymalnie 30 dni od momentu wysłania formularza elektronicznego. 


Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.