Rekrutacja na najbliższą edycję zostanie uruchomiona w maju.

Cena studiów: 5500 zł.


Na pisemny wniosek słuchacza kierownik studiów może zdecydować o rozłożeniu opłaty za studia na raty. Możliwa płatność w czterech równych w ratach.

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bankowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, ale przy uwzględnieniu kryterium kwalifikacji formalnych (wykształcenie zgodne z profilem studiów (zarządzanie zasobami ludzkimi, HR) i doświadczenia zawodowego (min. 3-letnia praca w działach, obszarach związanych z HRM).


Dokumenty aplikacyjne:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


Miejsce składania dokumentów:


Kandydaci proszeni są o przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, z dopiskiem na kopercie:
Studia Podyplomowe "HRM- metody i narzędzia profesjonalizacji" edycja 1


Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 PoznańUwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.