CIMA - Akredytacja Chartered Institute of Management Accountants z siedzibą w Londynie. CIMA to, oprócz ACCA, jeden z największych Instytutów edukacyjnych na świecie w zakresie rachunkowości, wyspecjalizowany w rachunkowości zarządczej. Akredytacja pozwala na zaliczenie na kierunku finanse i rachunkowość biznesu, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, 3 przedmiotów w ramach procedury ubiegania się o CIMA Diploma in Management Accounting (Rachunkowość zarządcza, Sprawozdawczość finansowa i podatki, Zarządzanie organizacyjne). Na pozostałych specjalnościach na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu, Instytut uzna egzamin z przedmiotu Zarządzanie organizacyjne.

ACCA - Akredytacja kierunku finanse i rachunkowość biznesu przyznana przez międzynarodową akredytację Association of Chartered Certified Accountants. Akredytacja umożliwiła uruchomienie w roku akademickim 2015/2016 specjalności „Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA”. Absolwenci tej specjalności otrzymają zwolnienie z 9 na 14 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA, potwierdzającego wysokie kwalifikacje w obszarze rachunkowości.

Nottingham Trent University (Nottingham Bussinee School) - Joint Msc in International Business and Management Programmme
W związku z pozytywną opinią komisji, począwszy od roku akademickiego 2011/2012 uruchomiony został na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, na studiach II stopnia specjalności Biznes Międzynarodowy Program Wspólnego Dyplomu w Zakresie Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania (Joint MSc in International Business and Management Programme) z Nottingham Trent University (Nottingham Business School). Studia trwają dwa lata. Zajęcia odbywają się w języku polskim i angielskim (semestr w Nottingham). Absolwenci programu otrzymają wspólny dyplom obu uczelni (Joint Full British Master Diploma).
Jest to jedyny taki program w Polsce oferujący możliwość uzyskania pełnego brytyjskiego dyplomu na studiach magisterskich.