W lutym 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał wyróznienie HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To znak jakości, potwierdzający, że na naszej Uczelni prowadzimy przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzymy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.


Przyznawanie wyróżnienia HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji,  a ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.


Założenia Strategii HR znalazły swoje miejsce wśród strategicznych celów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja Strategii HR zapoczątkowana w marcu 2017 roku przebiega w oparciu o Plan działań w zakresie czterech głównych obszarów: etyki i wielowymiarowych aspekty zawodowych, rekrutacji, warunków pracy oraz szkoleń i rozwoju zawodowego.


W lutym 2019 roku dokonano wewnętrznego przeglądu i oceny poszczególnych działań oraz na podstawie wyników przeprowadzonego badania opinii naukowców w grupach fokusowych zatwierdzono zaktualizowaną Strategię HR na lata 2017-2022 oraz zmodyfikowano Plan działań na lata 2017-2022.


W 2022 roku dokonano oceny podjętych działań oraz zaproponowano dalszy rozwój na lata 2022-2027.   

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu i zapraszamy do dalszej współpracy.