W lutym 2017 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał logo HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. To znak jakości, potwierdzający, że na naszej Uczelni prowadzimy przejrzysty proces rekrutacji pracowników naukowych oraz tworzymy przyjazne warunki pracy i rozwoju kariery naukowej.


Przyznawanie logo HR Excellence in Research jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. KE wpiera instytucje wdrażające zasady europejskiej Karty i Kodeksu organizując spotkania i dyskusje z udziałem zaangażowanych instytucji. A ponadto promuje takie instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.


Europejska Karta Naukowca opisuje prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Dotyczą one warunków pracy, rozwoju kariery naukowej, mobilności, opieki naukowej dla młodych.


Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych opisuje zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie wszystkich naukowców w Europie. To zasada przejrzystego informowania o procedurach konkursowych, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego na wszystkich etapach kariery, zasada niedyskryminacji m.in. ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, język.


Założenia Strategii HR znalazły swoje miejsce wśród strategicznych celów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja Strategii HR zapoczątkowana w marcu 2017 roku przebiega w oparciu o Plan Działań w zakresie sześciu głównych obszarów: rekrutacji, oceny pracowników, ścieżek karier, systemu motywacyjnego, rozwoju i warunków pracy.

W lutym 2019 roku dokonano wewnętrznego przeglądu i oceny poszczególnych działań oraz na podstawie wyników przeprowadzonego badania opinii naukowców w grupach fokusowych zatwierdzono aktualizowaną Strategię HR na lata 2017-2022.


Więcej informacji:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

https://www.euraxess.at/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

https://www.euraxess.pl/pl/node/129013