Zezwala się na zakwaterowanie studentów i doktorantów w domach studenckich UEP na rok akademicki 2020/2021.

Nowy mieszkaniec domu studenckiego jest zobowiązany wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, które stanowi załącznik .

Utrzymuje się zakaz odwiedzin w domach studenckich UEP przez osoby w nich niezakwaterowane oraz zakaz organizacji zgromadzeń na terenie domów studenckich UEP.

Zakwaterowanie krótkoterminowe możliwe jest wyłącznie dla studentów UEP i jedynie w celu uczestniczenia w egzaminie, zaliczeniu lub egzaminie dyplomowym w siedzibie Uczelni. Osoby ubiegające się o zakwaterowanie krótkoterminowe w domu studenckim UEP powinny przedstawić po przyjeździe do domu studenckiego negatywny wynik testu na COVID-19, wykonany nie później niż 72 godziny przed przybyciem.

Mieszkańcy domów studenckich UEP, którzy na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są do odbycia obowiązkowej kwarantanny, mogą zostać ponownie zakwaterowani lub powrócić do domu studenckiego UEP dopiero po jej odbyciu i wypełnieniu oświadczenia, które stanowi załącznik .

Kierownicy domów studenckich zobowiązani są do opracowania szczegółowych zasad kwaterowania i zamieszkania osób w domach studenckich oraz wyznaczenia pomieszczeń służących do odseparowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do czasu zorganizowania transportu własnego do miejsca zamieszkania albo do szpitala zakaźnego.

Kontakty osób aplikujących o miejsce w domu studenckim oraz mieszkańców domów studenckich z administracją tych domów powinny odbywać się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Stosując się do rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu minimalizację zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Objęte nimi zostały wszystkie budynki UEP, w tym domy studenckie. 

 

Na obecnym etapie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podjęte zostały następujące działania:

  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków są poddawane codziennie dezynfekcji,
  • w DS. Feniks i DS. Atol wydzielone zostało pomieszczenie do kwarantanny na czas przyjazdu pogotowia ratunkowego,
  • w widocznych miejscach oraz w portierniach wywieszone zostały plakaty z informacjami o postępowaniu obniżającym ryzyko infekcji,
  • w toaletach ogólnodostępnych wprowadzone zostały ręczniki papierowe,
  • kierownicy i pracownicy akademików są do dyspozycji studentów i służą im pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z procedurami.

Na bieżąco informować będziemy o kolejnych krokach podejmowanych w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa.

Zmiana wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na listopad i grudzień 2020

 

Dla studentów i doktorantów, którzy opuścili lub chcą opuścić miejsce w domu studenckim UEP na dłużej niż 1 miesiąc – w związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 oraz 
z uwagi na prowadzenie zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury 
i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne):

1)       obniżeniu ulega wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP w listopadzie i grudniu 2020 roku o 30% – w odniesieniu do stawek wprowadzonych Zarządzeniem nr 46/2020 roku Rektora UEP w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

2)       opłata będzie naliczana w pełnej wysokości ponownie, licząc odpowiednio od dnia, 
w którym przywrócone zostaną zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP albo od dnia powrotu do domu studenckiego UEP.