Zezwala się na zakwaterowanie studentów i doktorantów w domach studenckich UEP na rok akademicki 2020/2021. 

Obowiązuje zakaz odwiedzin w domach studenckich UEP przez osoby nich niezakwaterowane oraz zakaz organizacji zgromadzeń.

W domach studenckich UEP nie będą świadczone do odwołania usługi noclegów krótkoterminowych.

Mieszkańcy domów studenckich UEP, którzy na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są do odbycia obowiązkowej kwarantanny, mogą zostać ponownie zakwaterowani lub powrócić do domu studenckiego UEP dopiero po jej odbyciu. Decyzję o ponownym zakwaterowaniu lub powrocie do domu studenckiego na podstawie indywidualnego wniosku oraz po złożeniu oświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zarządzenia, podejmuje rektor.


Stosując się do rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia Uczelnia wdrożyła procedury i działania mające na celu minimalizację zagrożenia zakażeniem koronawirusem. Objęte nimi zostały wszystkie budynki UEP, w tym domy studenckie. 

 

Na obecnym etapie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podjęte zostały następujące działania:

  • wstrzymuje się do odwołania zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich UEP i wprowadza się zakaz odwiedzin w tych domach przez osoby w nich niezakwaterowane,
  • klamki w drzwiach wejściowych do budynków są poddawane codziennie dezynfekcji,

  • w DS. Feniks i DS. Atol wydzielone zostało pomieszczenie do kwarantanny na czas przyjazdu pogotowia ratunkowego,
  • w widocznych miejscach oraz w portierniach wywieszone zostały plakaty z informacjami o postępowaniu obniżającym ryzyko infekcji,
  • w toaletach ogólnodostępnych wprowadzone zostały ręczniki papierowe,
  • kierownicy i pracownicy akademików są do dyspozycji studentów i służą im pomocą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z procedurami,
  • niebawem odbędzie się montaż urządzeń do dezynfekcji rąk przy wejściach do domów studenckich.

Na bieżąco informować będziemy o kolejnych krokach podejmowanych w celu maksymalnego zapewnienia bezpieczeństwa.


Z uwagi na czasowe zawieszenie na terenie UEP przez stan epidemii obniżona zostaje wysokość opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP w miesiącu marcu 2020 o 50% - w odniesieniu do stawek wprowadzonych Zarządzeniem nr 34/2018 Rektora UEP w sprawie opłat za korzystanie z miesjc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (z późn. zm.);


Uczelnia odstępuje od pobierania opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP w kolejnych miesiącach, tj. od 1 kwietnia 2020 roku do dnia:

  1. przywrócenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP – dotyczy studentów i doktorantów UEP,
  2. powrotu do domu studenckiego UEP – dotyczy studentów i doktorantów innych uczelni;

opłata zostanie naliczona proporcjonalnie, licząc odpowiednio od dnia, w którym przywrócono zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP albo od dnia powrotu do domu studenckiego UEP.

 

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w UEP nie nalicza się odsetek za zwłokę od opóźnień związanych z opłatami za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich UEP, powstałych po dniu 23 marca 2020 roku.Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w domach studenckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu