Odwołane zostają wyjazdy i przyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik pionu może wyrazić zgodę na podróż służbową pracownika, w tym w celu wzięcia udziału w konferencji. 
Uczelnia może polecić swoim pracownikom powracającym z zagranicy wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (pracy zdalnej). Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik pionu. Polecenie takie nie powoduje zmiany warunków pracy i płacy pracownika. W przypadku wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej należy określić z nim w szczególności:
  • okres pracy zdalnej,
  • zasady komunikacji pracownika z pracodawcą,
  • zasady przekazywania przez pracownika wyników pracy. Uczelnia rekomenduje również ograniczenie do niezbędnego minimum podróży krajowych. 
Zaleca się pracownikom, doktorantom i studentom zaniechanie prywatnych podróży krajowych i zagranicznych. Osoby, które zaobserwowały u siebie takie objawy jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub udać się do szpitalnego oddziału zakaźnego (w takim wypadku należy unikać środków komunikacji publicznej, a jeśli to niemożliwe – założyć maseczkę na usta i nos, która stanowi pierwszą barierę rozprzestrzeniania się wirusa).
Natomiast osoby, które powróciły z zagranicy, ale nie zaobserwowały u siebie objawów choroby, powinny przez 14 dni kontrolować swój stan zdrowia (mierzenie temperatury, samopoczucie).