Od dnia 1 lipca 2020 roku wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Uczelni.
W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne podjęte zostały decyzje umożliwiające pracę zdalną. Precyzuje je treść zarządzenie nr 11/2020 Rektora UEP w sprawie możliwości pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz zarządzenie nr 16/2020 Rektora UEP w sprawie ograniczenia działalności Uczelni z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii ze zmianami zawartymi w Zarządzeniu nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Rektora UEP w sprawie ograniczenia działalności Uczelni z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii.
Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie możliwości pracy zdalnej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
Zarządzenie nr 16/2020 w sprawie ograniczenia działalności Uczelni z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii
Zarządzenie nr 25/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Rektora UEP w sprawie ograniczenia działalności Uczelni z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii


Dostosowanie stanowisk pracy do pracy zdalnej
W związku z podjęciem przez władze Uczelni decyzji o poleceniu pracy zdalnej niektórym pracownikom, Zespół do spraw Wsparcia Użytkowników przygotował większość służbowych komputerów do możliwości podjęcia takiej pracy.     
Niezbędne informacje do rozpoczęcia pracy zdalnej: Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP
Zalecamy również prowadzenie spotkań za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w tym np. Skype.:

Z uwagi na wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-COV-2 oraz konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Uczelni uprzejmie prosimy o realizację spraw możliwych do załatwienia bez konieczności wizyty bezpośredniej, czyli poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) z poszczególnymi osobami/jednostkami organizacyjnymi Uczelni.


Wprowadzenie dodatkowych ograniczeń działalności uczelni

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego oraz wytyczne Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 roku dotyczące wprowadzenia dodatkowych ograniczeń działalności uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na terenie całego kraju oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora UEP z dnia 12 marca 2020 roku, prosimy dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach zgodnie z Regulaminem organizacyjnym UEP o niezwłoczne dokonanie ponownej weryfikacji możliwości wykonywania pracy zdalnej przez siebie oraz przez podległych pracowników.


Po dokonaniu weryfikacji, w przypadku wnioskowania o zmianę organizacji pracy w danej jednostce organizacyjnej, należy niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 18 marca 2020 roku do godz. 10:00, przesłać propozycje zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 11/2020 Rektora UEP z dnia 12 marca 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwych kierowników pionów.  


Mając na uwadze fakt wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, treść Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w nawiązaniu do Zarządzenia nr 11/2020 Rektora UEP z dnia 12 marca 2020 roku i Zarządzenia nr 13/2020 Rektora UEP z dnia 17 marca 2020 roku, zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do niezwłocznej ponownej weryfikacji możliwości wykonywania pracy zdalnej przez nich oraz przez podległych im pracowników.


Po dokonaniu wspomnianej weryfikacji należy niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 25 marca 2020 roku do godz. 10:00, przesłać ewentualne nowe propozycje zgodne z wytycznymi zawartymi w § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 11/2020 Rektora UEP z dnia 12 marca 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej do właściwych kierowników pionów.


Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzeń:

Zarządzenie Rektora nr 13/2020 w sprawie ograniczenia działalności Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie Rektora nr 16/2020 w sprawie ograniczenia działalności Uczelni z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii


INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ZAJĘĆ ONLINE ORAZ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ