Funkcjonowania UEP po przywróceniu świadczenia pracy na terenie Uczelni


Od dnia 1 lipca 2020 roku wszyscy pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi świadczą pracę na terenie Uczelni.
1)       W mocy pozostaje zakaz przyjmowania przez pracowników jednostek organizacyjnych Uczelni interesantów w kontakcie bezpośrednim do odwołania, z wyjątkiem w szczególności najemców powierzchni dachu budynku Collegium Altum i powierzchni XIX i XX piętra CA, wykonawców terminowych przeglądów urządzeń, robót budowlanych oraz innych osób uczestniczących w realizacji inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum.


2)       Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, w pokoju nr 016 w standardowych godzinach pracy, przy czym korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna będzie wydawana po upływie 24 godzin od czasu jej dostarczenia.


3)       Pisma i inne dokumenty można również przesyłać:

a)   na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań,

b)  za pośrednictwem platformy e-PUAP,

c)   za pośrednictwem poczty elektronicznej.


4)       Sprawy należy załatwiać zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej lub telefonicznie.


5)       Pracownicy pracujący na portierni nadal będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba się zgłosiła – wpisywali ich dane do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni, pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę.


6)       Wszystkie osoby wchodzące do obiektów Uczelni zobowiązane są do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku.


7)       W każdym budynku ruch odbywać się może wyłącznie poprzez wyznaczone drzwi do każdego obiektu, tj. w: 

a)   budynku A – wejście od ulicy Niepodległości (drzwi środkowe),

b)  budynku B – wejście od bramy wjazdowej oraz prowadzące do Kancelarii,

c)   budynku C – wejście główne,

d)  budynku CEUE – oznaczone drzwi obrotowe,

e)   budynku SPNJO – wejście główne od ulicy Taczaka,

f)    budynku CA – drzwi przesuwne po prawej stronie wejścia od strony ul. Powstańców Wielkopolskich,

g)   budynku pawilonu administracyjno-warsztatowego – drzwi główne od strony dziedzińca;

wskazane drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP (z wyłączeniem wejścia B4 – prowadzącego do Kancelarii).


8)       Wszystkie bramy wjazdowe pozostają zamknięte i otwierane są tylko na istotne potrzeby wjazdów (zgodnie z listą i autoryzacją osób oraz pojazdów przez pracowników Działu Zarządzania Infrastrukturą).


9)       Kasa Uczelni nadal pozostanie zamknięta do odwołania.


10)    Zasady dotyczące funkcjonowania parkingu pod CEUE UEP zostaną określone w odrębnym komunikacie, w drugiej połowie czerwca br.; do czasu jego ogłoszenia obowiązują zasady określone w Komunikacie nr 13/2020 Kanclerza UEP z dnia 16 marca 2020 roku w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP.


11)    Od 1 czerwca br. wszelkie działania związane z inwentaryzacją oraz kasacją składników majątku będą przebiegały w standardowym trybie, w tym dokonywanie oględzin przez Komisję Kasacyjną i Komisję Wyceny Składników Majątkowych oraz praca Komisji Inwentaryzacyjnej.


12)    W UEP w czasie obowiązywania zmienionych zasad dotyczących przyjmowania interesantów nadal będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP, a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych.      


Zmiany zasad funkcjonowania parkingu w budynku CEUE UEP
 Dla optymalizacji zasad funkcjonowania parkingu znajdującego się pod budynkiem CEUE, jak również wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników, wszystkie osoby korzystające z uczelnianych miejsc postojowych w tym obiekcie – zarówno te, z którymi zawarto umowy parkingowe, jak i te, które korzystają z parkingu na zasadach określonych Komunikatem nr 13/2020 Kanclerza UEP – proszone są o przesłanie do dnia 5 czerwca 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kanclerz@ue.poznan.pl, informacji odnośnie do chęci korzystania z miejsca parkingowego w terminie do 31 sierpnia br., ze wskazaniem dni, w których planują to miejsce zajmować.
Wnioski osób nieposiadających umów na przedmiotowe miejsca parkingowe zostaną rozpatrzone do połowy czerwca br., przy uwzględnieniu możliwości Uczelni.
Zasady korzystania z miejsc postojowych w okresie letnim zostaną określone w drugiej połowie czerwca br. Do tego czasu obowiązują reguły wskazane w Komunikacie nr 13/2020 Kanclerza UEP z dnia 16 marca 2020 r. w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu w CEUE UEP.
Przywrócenie świadczenia pracy na terenie Uczelni przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu niebędących nauczycielami akademickimi 

Ustalając organizację pracy w danej jednostce organizacyjnej kierownik lub dyrektor jest zobowiązany wziąć pod uwagę w szczególności zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz obowiązujące przepisy, wymogi sanitarne, wytyczne i zalecenia w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczenia COVID-19 wydane zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wydanie pracownikowi polecenia pracy zdalnej będzie możliwe w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. W przypadku uzasadnionej konieczności polecenia danemu pracownikowi pracy zdalnej, kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej przesyła wniosek wraz z argumentacją dotyczącą zmiany organizacji pracy w danej jednostce organizacyjnej drogą mailową do kierownika pionu. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach składający wniosek otrzymają powiadomienie o decyzji od kierownika pionu za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku podjęcia przez kierownika pionu decyzji o poleceniu danemu pracownikowi pracy zdalnej, polecenie takie powinno być przekazane pracownikowi niezwłocznie wraz z ustaleniami dotyczącymi zasad tej pracy, w szczególności: zasad komunikacji pracownika z pracodawcą, zasad przekazywania przez pracownika wyników pracy, okresu wykonywania pracy zdalnej z jednoczesnym zaznaczeniem, że zasady te mogą ulec modyfikacji stosownie do potrzeb Uczelni. Polecenie pracy zdalnej może być w każdej chwili odwołane, co zobowiązuje pracownika do bezzwłocznego stawienia się w miejscu stałego wykonywania pracy.
Listy obecności pracowników (za bieżący miesiąc kalendarzowy) będą znajdowały się na portierniach i nie będą z nich zabierane przez pracowników Działu Spraw Pracowniczych do odwołania.

Przedłużenie ważności legitymacji służbowych nauczycieli akademickich i legitymacji doktorantów

W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. W okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, również legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.

Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych

Zgodnie z art. 152 Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Ograniczenie funkcjonowania Uczelni spowodowane zapobieganiem i zwalczaniem zachorowań na COVID-19 i związane z tym wprowadzenie możliwości wykonywania pracy zdalnej, nie zwalnia pracowników od wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w zaplanowanych na początku roku terminach, a kierowników z ich udzielania zgodnie z postanowieniami Regulaminu Pracy, w sposób zapewniający sprawne funkcjonowanie danej jednostki.

Obowiązkowe odległości pomiędzy stanowiskami pracy


 W związku z art. 8 ust. 7 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, który do odwołania wprowadza obowiązek zapewnienia w zakładach pracy co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a także w nawiązaniu do Komunikatu nr 14/2020 Rektora UEP z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych środków bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych proszeni są o przesłanie do dnia 13 maja 2020 r. drogą elektroniczną, na adres: kanclerz@ue.poznan.pl, informacji w przypadku wystąpienia ewentualnych trudności związanych z zapewnieniem ww. odległości w pomieszczeniach będących w dyspozycji kierowanej przez Państwa jednostki, wraz ze wskazaniem numerów pokoi, w których trudności te się pojawiły oraz proponowanymi, możliwymi rozwiązaniami. 

 

Zmiana składu osobowego Zespołu ds. koordynacji działań w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19

 

Od dnia 6 maja 2020 r. Zespół ds. koordynacji działań w UEP z uwagi na zagrożenie wystąpienia COVID-19 działa w następującym składzie:

przewodniczący: dr Wojciech Zalewski

członkowie:

mgr Jakub Dobrzyński

mgr inż. Przemysław Grzeszczak

mgr Agnieszka Jędraszyk

mgr Joanna Juśkiewicz

mgr Katarzyna Klecha-Natonik

mgr Dorota Kubiaczyk

mgr Monika Kryś

dr Agata Maćków-Wojciechowska

mgr Anna Matuszak-Jankowiak

mgr inż. Ewa Paluch

mgr inż. Paulina Pankiewicz

Marcin Pioch

mgr inż. Roman Tomaszewski

mgr Katarzyna Zdulska

mgr Anna Ziętek.

Zadania Zespołu określone w Komunikacie nr 7/2020 Rektora UEP z dnia 6 marca 2020 roku pozostają bez zmian.


Wprowadzenie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych


Do odwołania nałożony został obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa  w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby szkolnictwa wyższego, przy czym obowiązek ten dotyczy osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów.

Niemniej z uwagi na podejmowane działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprasza się o zakrywanie ust i nosa na terenie Uczelni, w szczególności w przypadku możliwości wystąpienia bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, np. w trakcie roznoszenia korespondencji do innych jednostek organizacyjnych UEP. Nakaz obejmuje pracowników (w tym portierów) na czas bezpośredniej obsługi interesantów.

Zalecane jest również zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach, w których miejsce pracy ma więcej niż jedna osoba. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.
Z uwagi na powyższe, na potrzeby pracowników Uniwersytetu zostały zakupione maseczki wielokrotnego użytku. Wyposażenie w nie pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki służbowe na terenie Uczelni jest obowiązkiem dyrektorów, kierowników i koordynatorów.

Maseczki, spakowane w liczbie odpowiadającej liczbie pracowników zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej, można odbierać od dnia 22 kwietnia 2020 r. w dni robocze w godzinach od 8:00 do 10:00 w pomieszczeniu Kancelarii UEP, znajdującym się w pokoju nr 016 w przyziemiu w budynku B. Każdemu pracownikowi przysługuje jedna maseczka. W przypadku niemożności osobistego odbioru maseczek przez dyrektorów, kierowników lub koordynatorów, ww. osoby proszone są o przesłanie wiadomości mailowej na adres kancelaria@ue.poznan.pl z imiennym wskazaniem upoważnionego pracownika oraz nazwy jednostki, dla której maseczki mają zostać odebrane.
 
Komunikat nr 17/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych


Zasiłek opiekuńczy


W przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (z jednoczesnym zwolnieniem od wykonywania pracy).


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 roku poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.”.


Wysokość wyżej wymienionego zasiłku wynosi 80% wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

W razie chęci skorzystania z powyższego rozwiązania, prosimy o wypełnienie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły (stanowiących załączniki do niniejszego komunikatu):

 • oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
 • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15,
a następnie dostarczenie ich do Działu Spraw Pracowniczych – pokój 109 lub 112 w budynku B.


W przypadku, kiedy istnieją możliwości organizacyjne, techniczne i merytoryczne wykonywania pracy poza terenem Uczelni i jest to sytuacja nadzwyczajna, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Decyzję w sprawie wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej podejmuje kierownik pionu, do którego należy dana jednostka organizacyjna. Polecenie takie nie powoduje zmiany warunków pracy i płacy pracownika. Należy podkreślić, że wyżej wymienione rozwiązanie jest stosowane w interesie pracodawcy i zakłada pełną dostępność pracownika w jego standardowych godzinach wykonywania pracy. W takim przypadku kierownik jednostki organizacyjnej wskazuje:

 • okres wykonywania pracy zdalnej,
 • zasady kontaktu z przełożonym i współpracownikami,
 • zasady przekazywania przez pracownika wyników pracy,

które po akceptacji kierownika pionu przesyła do pracownika oraz do wiadomości Działu Spraw Pracowniczych: dsp@ue.poznan.pl.

W treści wiadomości należy wskazać podstawę prawną polecenia pracy zdalnej: „Polecenie pracy zdalnej na podstawie art. 3  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.


W przypadku wątpliwości dotyczących ww. rozwiązań wyjaśnień udzielą:

 • pracownicy Działu Spraw Pracowniczych – tel. 61 856 95 47 lub 61 856 93 47 (w godzinach 7:30-15:30) dla nauczycieli akademickich,
 • pracownicy Działu Spraw Pracowniczych – tel. 61 856 95 46 lub 61 856 95 48 (w godzinach 7:30-15:30) dla pracowników administracji i obsługi,
 • Kanclerz UEP – tel. 516 282 151 (po godzinie 15:30).

Możliwości wydłużenia sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

W związku z wydłużeniem terminu (do dnia 10 kwietnia 2020 r.) czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek, do których uczęszczają dzieci – trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 roku. Do czasu wejścia w życie zmian ustawy osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca br. na okres dłuższy niż 14 dni, może złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, z uwagi na nieprzewidziane zamknięcie placówki. Oświadczenie to jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres. Wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych lub na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033 
OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 8   

Niestandardowy tryb udostępnienia miejsc parkingowych dla pracowników


Z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, uruchamiamy niestandardowy tryb udostępnienia miejsc parkingowych dla pracowników, którzy będą pracowali na terenie Uczelni. 


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami, pozwalającymi na bezproblemowe korzystanie z parkingu:

 1. wjazd na parking będzie możliwy dla osób, które otrzymały zgodę kanclerza – wniosek należy przesyłać w formie mailowej na adres: kanclerz@ue.poznan.pl; portiernia CEUE będzie w posiadaniu aktualnej listy ze wskazaniem na konkretnych użytkowników (imię i nazwisko, numery rejestracyjne pojazdu);
 2. podjeżdżając do szlabanu proszę o skontaktowanie się z portiernią CEUE poprzez domofon, przedstawienie się z imienia i nazwiska w celu otwarcia szlabanu przez portiera;
 3. brama parkingowa w godzinach 6:00-22:00 będzie otwarta, aby umożliwić swobodny wjazd i wyjazd; w przypadku zaistnienia sytuacji incydentalnego zamknięcia bramy reagować będzie portier w CEUE (lub dostępny pracownik DZI – w godzinach pracy); w przypadku potrzeby uzyskania pomocy proszę o podejście do portierni CEUE;
 4. wejście i wyjście z parkingu będzie się odbywało drogą wjazdową/wyjazdową, czyli przez rampę; proszę o zachowanie względów bezpieczeństwa podczas poruszania się przejazdem dla samochodów. 

Dodatkowo uprzejmie prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

 1. użytkowników parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczone na powierzchni parkingu znaki poziome (na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek) i pionowe (umieszczone na filarach);
 2. ruch pojazdów na parkingu odbywa się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych w kierunku zgodnym z oznakowaniem umieszczonym na wjeździe i z uwzględnieniem nakazu jazdy w prawo;
 3. parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i w obrysie miejsca postojowego; samochód należy pozostawić na dowolnym niezajętym miejscu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkingu, utrudniających korzystanie z niego, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie kwestii problemowych do Pani mgr inż. Pauliny Pankiewicz – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą na adres mailowy: paulina.pankiewicz@ue.poznan.pl lub pod numerem tel. 784 984 754.

Nadzwyczajny tryb korzystania z parkingu będzie obowiązywał do odwołania.


Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP
Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów

1) z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na konieczność minimalizowania kontaktów osobistych, w uzgodnieniu z Rektorem UEP informujemy, że pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni nie będą przyjmowali interesantów w kontakcie bezpośrednim do odwołania, z wyjątkiem w szczególności najemców powierzchni dachu budynku Collegium Altum i powierzchni XIX i XX piętra CA, wykonawców terminowych przeglądów urządzeń, robót budowlanych oraz innych osób uczestniczących w realizacji inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku CA;

2) korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, pokój nr 016 w wyznaczonych godzinach; 

3) pisma i inne dokumenty można również przesyłać: 
a) na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, 
b) za pośrednictwem platformy e-PUAP,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4) sprawy należy załatwiać zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej lub telefonicznie;

5) pracownicy pracujący na portierni będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba zgłosiła, że została umówiona – wpisywali do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę;

6) w każdym budynku ruch odbywać się może wyłącznie poprzez wyznaczone drzwi do każdego obiektu, tj. w: 
a) budynku A – wejście od ulicy Niepodległości (drzwi środkowe), 
b) budynku B – wejście od bramy wjazdowej,
c) budynku C – wejście główne, 
d) budynku CEUE – oznaczone drzwi obrotowe, 
e) budynku SPNJO – wejście główne od ulicy Taczaka,
f) budynku CA – drzwi przesuwne po prawej stronie wejścia od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, 
g) budynku pawilonu administracyjno-warsztatowego – drzwi główne od strony dziedzińca; wszystkie powyżej wskazane drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP; 

7) wszystkie bramy wjazdowe pozostają zamknięte i otwierane są tylko na istotne potrzeby wjazdów (zgodnie z listą i autoryzacją osób oraz pojazdów przez pracowników Działu Zarządzania Infrastrukturą). 

UEP w czasie zmian zasad dotyczących przyjmowania interesantów nadal będzie rozpatrywał wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP, a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. 

Do końca maja br. odroczeniu uległy terminy:

Okresowe i kontrolne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy 

 

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html), z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 491) oraz mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną informujmy, że obowiązek wystawiania przez Dział Spraw Pracowniczych skierowań na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich, określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych, pozostaje w mocy. Terminowe wystawienie skierowania jest potwierdzeniem gotowości Uczelni jako pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy.

Wszyscy pracownicy, których wyżej wymieniona sytuacja dotyczy, są zobowiązani do niezwłocznego wykonania badań u lekarza medycyny pracy, po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego i po przywróceniu możliwości przyjmowania pracowników w placówce PZU ZDROWIE S.A. Odział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu, al. Niepodległości 2


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), w nawiązaniu do Komunikatu nr 13/2020 Rektora UEP z dnia 31 marca 2020 roku uprzejmie informuję, że od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii wykonywanie badań lekarskich medycyny pracy w zakresie:

1)        badań okresowych – ulega zawieszeniu; natomiast po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku  gdy  nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie obowiązków związanych z realizacją badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu;

2)      badań kontrolnych i wstępnych – nie ulega zawieszeniu i przeprowadza się je, jak dotychczas w placówce, tj. w PZU ZDROWIE S.A. Oddział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu, al. Niepodległości 2. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278). Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

 

Zgodnie z dodanym przepisem art. 31m ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Opisane powyżej uregulowania art. 31m weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 8 marca 2020 roku.


Komunikat nr 15/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy 

Świadczenia przysługujące z tytułu nieobecności w pracy spowodowanych sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 8 oraz kwarantanną lub izolacją domową
 
Na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374, ze zm.), wydawane są akty wykonawcze do ww. ustawy, na podstawie których wydłużeniu ulega okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.
W przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją domową przez Państwową Inspekcję Sanitarną, pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, lub zasiłek chorobowy, a także zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem na podstawie decyzji wydanej przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Decyzję taką można dostarczyć do Działu Spraw Pracowniczych po zakończeniu okresu odbywania kwarantanny.
Z kolei w przypadku odbywania kwarantanny z powodu powrotu z zagranicy po 15 marca 2020 r, podstawą do ubiegania się o świadczenie z tytułu choroby jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Oświadczenie należy złożyć do Działu Spraw Pracowniczych w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych lub na stronie ZUS pod adresem:

Do pobrania:

W przypadku objęcia pracownika nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną, w tym domową, z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zastosowanie będą mieć zalecenia państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego.