Funkcjonowanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusaSARS-CoV-2 regulują:


  1. Komunikat nr 44/2021 w sprawie umożliwienia wykonywania pracy zdalnej przez pracowników UEP będących rodzicami dzieci do lat 10
  2. Zarządzenie nr 91/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 79/2021 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w warunkach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 
  3. Zarządzenie nr 90/2021 w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej

Informacja o badaniach lekarskich z zakresu medycyny pracy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wykonywanie badań lekarskich medycyny pracy w zakresie:
  • badań okresowych – ulega zawieszeniu;
Natomiast po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie obowiązków związanych z realizacją badań okresowych i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu;
  • badań kontrolnych i wstępnych – nie ulega zawieszeniu i przeprowadza się je, jak dotychczas w placówce, tj. w PZU ZDROWIE S.A. Oddział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu, al. Niepodległości 2.
W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty. Do orzeczenia lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, 1493, 1875). Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku, zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.1842 z późn. zm.).