Zasiłek opiekuńczy


W przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, pracownikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy (z jednoczesnym zwolnieniem od wykonywania pracy).


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 roku poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.”.


Wysokość wyżej wymienionego zasiłku wynosi 80% wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

W razie chęci skorzystania z powyższego rozwiązania, prosimy o wypełnienie dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły (stanowiących załączniki do niniejszego komunikatu):

 • oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,
 • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15,
a następnie dostarczenie ich do Działu Spraw Pracowniczych – pokój 109 lub 112 w budynku B.


W przypadku, kiedy istnieją możliwości organizacyjne, techniczne i merytoryczne wykonywania pracy poza terenem Uczelni i jest to sytuacja nadzwyczajna, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Decyzję w sprawie wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej podejmuje kierownik pionu, do którego należy dana jednostka organizacyjna. Polecenie takie nie powoduje zmiany warunków pracy i płacy pracownika. Należy podkreślić, że wyżej wymienione rozwiązanie jest stosowane w interesie pracodawcy i zakłada pełną dostępność pracownika w jego standardowych godzinach wykonywania pracy. W takim przypadku kierownik jednostki organizacyjnej wskazuje:

 • okres wykonywania pracy zdalnej,
 • zasady kontaktu z przełożonym i współpracownikami,
 • zasady przekazywania przez pracownika wyników pracy,

które po akceptacji kierownika pionu przesyła do pracownika oraz do wiadomości Działu Spraw Pracowniczych: dsp@ue.poznan.pl.

W treści wiadomości należy wskazać podstawę prawną polecenia pracy zdalnej: „Polecenie pracy zdalnej na podstawie art. 3  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.


W przypadku wątpliwości dotyczących ww. rozwiązań wyjaśnień udzielą:

 • pracownicy Działu Spraw Pracowniczych – tel. 61 856 95 47 lub 61 856 93 47 (w godzinach 7:30-15:30) dla nauczycieli akademickich,
 • pracownicy Działu Spraw Pracowniczych – tel. 61 856 95 46 lub 61 856 95 48 (w godzinach 7:30-15:30) dla pracowników administracji i obsługi,
 • Kanclerz UEP – tel. 516 282 151 (po godzinie 15:30).

Możliwości wydłużenia sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat

 W związku z wydłużeniem terminu (do dnia 10 kwietnia 2020 roku) czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek, do których uczęszczają dzieci – trwają prace nad zmianą ustawy, która wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Prace te dotyczą między innymi przedłużenia okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 roku. Do czasu wejścia w życie zmian ustawy osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 25 marca br. na okres dłuższy niż 14 dni, może złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, z uwagi na nieprzewidziane zamknięcie placówki. Oświadczenie to jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy (kolejny) okres. Wniosek zostanie rozpatrzony po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Spraw Pracowniczych lub na stronie ZUS:

OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO LAT 8   


Niestandardowy tryb udostępnienia miejsc parkingowych dla pracowników


Z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej, uruchamiamy niestandardowy tryb udostępnienia miejsc parkingowych dla pracowników, którzy będą pracowali na terenie Uczelni. 


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami, pozwalającymi na bezproblemowe korzystanie z parkingu:

 1. wjazd na parking będzie możliwy dla osób, które otrzymały zgodę kanclerza – wniosek należy przesyłać w formie mailowej na adres: kanclerz@ue.poznan.pl; portiernia CEUE będzie w posiadaniu aktualnej listy ze wskazaniem na konkretnych użytkowników (imię i nazwisko, numery rejestracyjne pojazdu);
 2. podjeżdżając do szlabanu proszę o skontaktowanie się z portiernią CEUE poprzez domofon, przedstawienie się z imienia i nazwiska w celu otwarcia szlabanu przez portiera;
 3. brama parkingowa w godzinach 6:00-22:00 będzie otwarta, aby umożliwić swobodny wjazd i wyjazd; w przypadku zaistnienia sytuacji incydentalnego zamknięcia bramy reagować będzie portier w CEUE (lub dostępny pracownik DZI – w godzinach pracy); w przypadku potrzeby uzyskania pomocy proszę o podejście do portierni CEUE;
 4. wejście i wyjście z parkingu będzie się odbywało drogą wjazdową/wyjazdową, czyli przez rampę; proszę o zachowanie względów bezpieczeństwa podczas poruszania się przejazdem dla samochodów. 

Dodatkowo uprzejmie prosimy o bezwzględne stosowanie się do poniższych zasad:

 1. użytkowników parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz umieszczone na powierzchni parkingu znaki poziome (na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek) i pionowe (umieszczone na filarach);
 2. ruch pojazdów na parkingu odbywa się wyłącznie po ciągach komunikacyjnych w kierunku zgodnym z oznakowaniem umieszczonym na wjeździe i z uwzględnieniem nakazu jazdy w prawo;
 3. parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i w obrysie miejsca postojowego; samochód należy pozostawić na dowolnym niezajętym miejscu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu parkingu, utrudniających korzystanie z niego, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie kwestii problemowych do Pani mgr inż. Pauliny Pankiewicz – Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą na adres mailowy: paulina.pankiewicz@ue.poznan.pl lub pod numerem tel. 784 984 754.

Nadzwyczajny tryb korzystania z parkingu będzie obowiązywał do odwołania.


Komunikat Kanclerza nr 13/2020 w sprawach związanych z poleceniem pracy zdalnej i obsługą komputerów, potwierdzaniem obecności w pracy oraz funkcjonowaniem parkingu pod CEUE UEP
Zasady dotyczące ograniczenia dostępu do obiektów dydaktycznych i terenu UEP oraz przekazywania dokumentów

1) z uwagi na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na konieczność minimalizowania kontaktów osobistych, w uzgodnieniu z Rektorem UEP informujemy, że pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni nie będą przyjmowali interesantów w kontakcie bezpośrednim do odwołania, z wyjątkiem w szczególności najemców powierzchni dachu budynku Collegium Altum i powierzchni XIX i XX piętra CA, wykonawców terminowych przeglądów urządzeń, robót budowlanych oraz innych osób uczestniczących w realizacji inwestycji kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Collegium Altum;

2) korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Uczelni, znajdującej się przy al. Niepodległości 12 w Poznaniu, bud. B, pokój nr 016 w wyznaczonych godzinach; 

3) pisma i inne dokumenty można również przesyłać: 
a) na adres siedziby Uczelni: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, 
b) za pośrednictwem platformy e-PUAP,
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej;

4) sprawy należy załatwiać zgodnie z zapisami ust. 3 powyżej lub telefonicznie;

5) pracownicy pracujący na portierni będą weryfikowali osoby wchodzące do budynków, a następnie – po uzgodnieniu z pracownikiem Uczelni, do którego dana osoba zgłosiła, że została umówiona – wpisywali do księgi wejść; w przypadku nieuzasadnionego wejścia na teren Uczelni pracownik portierni (obowiązuje również pracownika ochrony) zobowiązany jest nakazać opuszczenie terenu UEP przez tę osobę;

6) w każdym budynku ruch odbywać się może wyłącznie poprzez wyznaczone drzwi do każdego obiektu, tj. w: 
a) budynku A – wejście od ulicy Niepodległości (drzwi środkowe), 
b) budynku B – wejście od bramy wjazdowej,
c) budynku C – wejście główne, 
d) budynku CEUE – oznaczone drzwi obrotowe, 
e) budynku SPNJO – wejście główne od ulicy Taczaka,
f) budynku CA – drzwi przesuwne po prawej stronie wejścia od strony ul. Powstańców Wielkopolskich, 
g) budynku pawilonu administracyjno-warsztatowego – drzwi główne od strony dziedzińca; wszystkie powyżej wskazane drzwi stanowią element komunikacji przeciwpożarowej, dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, w przypadku alarmu ppoż., należy kierować się do wymienionych wyjść z budynków UEP; 

7) wszystkie bramy wjazdowe pozostają zamknięte i otwierane są tylko na istotne potrzeby wjazdów (zgodnie z listą i autoryzacją osób oraz pojazdów przez pracowników Działu Zarządzania Infrastrukturą). 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w czasie zmian zasad dotyczących przyjmowania interesantów nadal będzie rozpatrywał wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP, a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. 

Z uwagi na wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, a w konsekwencji przez wzgląd na ograniczanie do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pomiędzy pracownikami Uczelni, jak również w efekcie polecenia wielu pracownikom pracy zdalnej, zostały odroczone terminy do 30 kwietnia br.: 

1) na składanie wyjaśnień inwentaryzacyjnych do Komisji Inwentaryzacyjnej;

2) na wykonanie oględzin przez Komisję Kasacyjną lub Komisję Wyceny Składników Majątkowych. Ponadto przesunięte zostały terminy inwentaryzacji zaplanowanych od 16 marca do końca maja br. Nowe terminy inwentaryzacji zostaną przekazane bezpośrednio zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 

Komunikat nr 14/2020 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 17 marca 2020 roku
Okresowe i kontrolne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

 

Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 roku (https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia-bhp.html), z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 491) oraz mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną informujmy, że obowiązek wystawiania przez Dział Spraw Pracowniczych skierowań na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich, określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych, pozostaje w mocy. Terminowe wystawienie skierowania jest potwierdzeniem gotowości Uczelni jako pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy.

Wszyscy pracownicy, których wyżej wymieniona sytuacja dotyczy, są zobowiązani do niezwłocznego wykonania badań u lekarza medycyny pracy, po odwołaniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego i po przywróceniu możliwości przyjmowania pracowników w placówce PZU ZDROWIE S.A. Odział Centrum Medyczne Cordis w Poznaniu, al. Niepodległości 2


Komunikat nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 31 marca 2020 roku  w sprawie okresowych i kontrolnych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy oraz możliwości wydłużenia sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat


Dodatkowy elektroniczny obieg zapotrzebowań

W związku z sytuacją epidemii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu obowiązuje dodatkowy elektroniczny obieg zapotrzebowań na usługi, dostawy i roboty budowlane, wykorzystujący mechanizm dedykowanych kont uczelnianej poczty elektronicznej ( DKUP). Spełnia on funkcję wspomagającą dotychczasowy, tradycyjny obieg tych dokumentów uregulowany w Zarządzeniu nr 6/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2020 roku i obowiązuje do odwołania.