Biuro Obsługi Studenta: 


Z uwagi na  wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, Uczelnia wprowadza kolejne decyzje podyktowane bezpieczeństwem zdrowotnym. Reguluje je Komunikat nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 roku oraz Komunikat nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r.

  

W sprawach studenckich:

  1. utrzymana zostaje wyłącznie elektroniczna (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) forma obsługi studentów w Biurze Obsługi Studenta; przywraca się możliwość przyjmowania przez pracowników jednostek organizacyjnych Uczelni interesantów, przy czym powinny być one ograniczone do niezbędnego minimum (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej) i  odbywać się z zachowaniem procedur oraz wytycznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.
  2. zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
  3. studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UEP (STUDENCI) oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.UWAGA Studenci!

Informujemy, że osobiste przedłużenie ważności legitymacji w siedzibie UEP nie jest konieczne.

 

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Link do strony MNiSW: Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19
Zasady ubiegania się o pomoc materialną  na rok akademicki 2020/2021: 

- stypendium socjalne
- stypendium rektora
- stypendium dla osób niepełnosprawnych
- zapomoga (W okresie zawieszenia/ograniczenia funkcjonowania Uczelni nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – student może złożyć wniosek o zapomogę w UEP za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.)
zamieszczone są na stronie Biura Obsługi Studenta - POMOC MATERIALNA