Z uwagi na  wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, Uczelnia wprowadza kolejne decyzje podyktowane bezpieczeństwem zdrowotnym. Reguluje je Komunikat nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 roku oraz Komunikat nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r.

  

W sprawach studenckich:

  1. wprowadzona zostaje wyłącznie elektroniczna (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) forma obsługi studentów w Biurze Obsługi Studenta;
  2. zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
  3. na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu okresu ważności legitymacji studenckich do 31 maja 2020 roku – w związku z powyższym nie ma konieczności indywidualnego przedłużania ich w BOS;
  4. studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji do 11 marca 2020 roku lub dalej będą mieli automatycznie przedłużoną sesję do końca marca br., tj. bez konieczności składania dodatkowych wniosków;
  5. składanie wniosków o Indywidualną Organizację Studiów będzie możliwe maksymalnie do 7 dni kalendarzowych po przywróceniu zajęć w Uczelni;
  6. w pozostałych sprawach studenckich, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, możliwe jest składanie wniosków kierowanych do dyrektorów studiów drogą elektroniczną; wyjątek stanowi oświadczenie o rezygnacji ze studiów, które zgodnie z regulaminem studiów musi być złożone w formie pisemnej – w związku z zawieszeniem obsługi bezpośredniej studentów, oświadczenie to powinno być wysłane pocztą; wnioski kierowane do dyrektorów studiów powinny być podpisane, a następnie zeskanowane lub sfotografowane i przesłane w formacie pdf, jpg (lub podobnym) na adres danego dyrektora (dostępny na stronie internetowej Uczelni – Biuro Obsługi Studenta UEP); decyzja zostanie przekazana za pośrednictwem e-BOS lub wysłana drogą mailową na adres, z którego wniosek został wysłany; w temacie wiadomości należy napisać czego wniosek dotyczy (np. „wniosek o wydanie zaświadczenia”, „wniosek o powtarzanie przedmiotu”, itp.), a plik musi być nazwany według schematu: nazwisko.imię.nr albumu (np. Kowalski.Jan.191919.pdf);
  7. studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UEP oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

1. zawieszone zostają, w powyższym terminie, bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
2. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych;
3. zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowania/rozbudowania materiałów dydaktycznych do zajęć odwołanych w okresie od 11 do 25 marca 2020 roku na platformie Moodle lub przeprowadzenie odwołanych zajęć online przy użyciu innych narzędzi/programów; materiały na platformie Moodle/innej platformie powinny umożliwiać samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu danego przedmiotu;
4. przewiduje się odrobienie ćwiczeń/laboratoriów/lektoratów/zajęć z wychowania fizycznego po przywróceniu zajęć, chyba że ulegnie wydłużeniu okres zawieszenia zajęć w Uczelni; w takim przypadku zostaną przekazane nowe wytyczne dotyczące odrobienia lub przeprowadzenia tych form zajęć;
5. w przypadku studentów przebywających na wymianie umożliwia się złożenie do dnia 25 marca br. wniosku do właściwego dyrektora studiów o przerwanie wymiany i dokończenie semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 w UEP, pod warunkiem powrotu do Polski do dnia 31 marca br.; studenci będą zobowiązani do odbycia kwarantanny i samodzielnego uzupełnienia wiedzy z zajęć już zrealizowanych w UEP w semestrze letnim;
6. w wypadku przedłużenia okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni możliwe jest wydłużenie roku akademickiego.Odroczenie terminów płatności należności z tytułu opłat za studia i za usługi edukacyjne

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, z uwagi na czasowe zawieszenie zajęć w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i rekomendację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 roku, dotyczącą wsparcia studentów, postanawiamy odroczyć (z mocą od dnia 18 marca 2020 roku) do dnia 30 kwietnia 2020 roku terminy płatności należności z tytułu opłat za studia i za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
Zarządzenie Rektora w sprawie odroczenia terminów na uregulowanie opłat za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ

 

W związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie przypominamy o możliwości ubiegania się o jednorazową zapomogę lub stypendium socjalne. Zasady ubiegania się o pomoc znajdą Państwo poniżej.

 

Wszyscy studenci UEP oraz doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim  2019/2020 który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo
w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

− urodzenia dziecka,

− ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,

− śmierci bliskiego członka rodziny,

− klęski żywiołowej,

− i innych

mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę. Jest ona przyznawana w maksymalnej wysokości 700 zł.

 

Wyjątek stanowią studiujący w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Studenci otrzymujący stypendium NAWA mogą ubiegać się
o jednorazowy zasiłek losowy w wysokości 500 zł.

 

PROCEDURA

 

- wypełnij wniosek;

- dołącz dokumenty przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz dokumenty poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi. Wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego lub urzędu gminy można złożyć za pośrednictwem ePUAP - konta profilu zaufanego - lub pocztą tradycyjną;

- złóż dokumenty w Uczelni. W obecnej sytuacji zalecane jest przesłanie dokumentów do Uczelni za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości  10, 61–875 Poznań.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – ZSS.BOS@ue.poznan.pl


 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 

UTRATA ZATRUDNIENIA

 

Utrata zatrudnienia przez studenta lub członka jego rodziny jest szczególną  sytuacją. Jeżeli w wyniku utraty pracy dochód rodziny studenta w przeliczeniu na jednego jej członka wynosi średnio miesięcznie nie więcej 1051,70 zł, student ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego – wniosek.  Z uprawnienia tego mogą skorzystać oprócz Polaków cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.  

 

PROCEDURA

 

- wypełnij wniosek;

- dołącz dokumenty przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz dokumenty poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi. Wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego lub urzędu gminy można złożyć za pośrednictwem ePUAP - konta profilu zaufanego - lub pocztą tradycyjną;

- złóż dokumenty w Uczelni. W obecnej sytuacji zalecane jest przesłanie dokumentów do Uczelni za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości  10, 61–875 Poznań.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – ZSS.BOS@ue.poznan.pl