Z uwagi na  wzrost ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz przez wzgląd na kolejne przypadki zachorowań na COVID-19 w Polsce, Uczelnia wprowadza kolejne decyzje podyktowane bezpieczeństwem zdrowotnym. Reguluje je Komunikat nr 9/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 roku oraz Komunikat nr 10/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2020 r.

  

W sprawach studenckich:

 1. wprowadzona zostaje wyłącznie elektroniczna (w formie wiadomości e-mail z potwierdzeniem odbioru) forma obsługi studentów w Biurze Obsługi Studenta;
 2. zawieszone zostają bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
 3. na prośbę Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Minister podjął decyzję o automatycznym przedłużeniu ważności legitymacji studenckich i doktoranckich oraz legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego bez obowiązku potwierdzania ich ważności na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na nich kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu – w związku z powyższym nie ma konieczności indywidualnego przedłużania ich w BOS;
 4. studenci, którzy uzyskali zgodę na przedłużenie sesji do 11 marca 2020 roku lub dalej będą mieli automatycznie przedłużoną sesję do końca marca br., tj. bez konieczności składania dodatkowych wniosków;
 5. składanie wniosków o Indywidualną Organizację Studiów będzie możliwe maksymalnie do 7 dni kalendarzowych po przywróceniu zajęć w Uczelni;
 6. w pozostałych sprawach studenckich, w związku z odwołaniem zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, możliwe jest składanie wniosków kierowanych do dyrektorów studiów drogą elektroniczną; wyjątek stanowi oświadczenie o rezygnacji ze studiów, które zgodnie z regulaminem studiów musi być złożone w formie pisemnej – w związku z zawieszeniem obsługi bezpośredniej studentów, oświadczenie to powinno być wysłane pocztą; wnioski kierowane do dyrektorów studiów powinny być podpisane, a następnie zeskanowane lub sfotografowane i przesłane w formacie pdf, jpg (lub podobnym) na adres danego dyrektora (dostępny na stronie internetowej Uczelni – Biuro Obsługi Studenta UEP); decyzja zostanie przekazana za pośrednictwem e-BOS lub wysłana drogą mailową na adres, z którego wniosek został wysłany; w temacie wiadomości należy napisać czego wniosek dotyczy (np. „wniosek o wydanie zaświadczenia”, „wniosek o powtarzanie przedmiotu”, itp.), a plik musi być nazwany według schematu: nazwisko.imię.nr albumu (np. Kowalski.Jan.191919.pdf);
 7. studenci mają obowiązek zapoznawania się na bieżąco z informacjami publikowanymi na stronach internetowych UEP oraz przekazywanymi pocztą elektroniczną, dotyczącymi organizacji zajęć i procesu dydaktycznego.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

1. zawieszone zostają, w powyższym terminie, bezpośrednie konsultacje nauczycieli akademickich ze studentami; konsultacje ze studentami powinny odbywać się online;
2. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń oraz egzaminów dyplomowych;
3. zobowiązuje się nauczycieli akademickich do przygotowania/rozbudowania materiałów dydaktycznych do zajęć odwołanych w okresie od 11 do 25 marca 2020 roku na platformie Moodle lub przeprowadzenie odwołanych zajęć online przy użyciu innych narzędzi/programów; materiały na platformie Moodle/innej platformie powinny umożliwiać samodzielne przyswojenie wiedzy z zakresu danego przedmiotu;
4. przewiduje się odrobienie ćwiczeń/laboratoriów/lektoratów/zajęć z wychowania fizycznego po przywróceniu zajęć, chyba że ulegnie wydłużeniu okres zawieszenia zajęć w Uczelni; w takim przypadku zostaną przekazane nowe wytyczne dotyczące odrobienia lub przeprowadzenia tych form zajęć;
5. w przypadku studentów przebywających na wymianie umożliwia się złożenie do dnia 25 marca br. wniosku do właściwego dyrektora studiów o przerwanie wymiany i dokończenie semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 w UEP, pod warunkiem powrotu do Polski do dnia 31 marca br.; studenci będą zobowiązani do odbycia kwarantanny i samodzielnego uzupełnienia wiedzy z zajęć już zrealizowanych w UEP w semestrze letnim;
6. w wypadku przedłużenia okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni możliwe jest wydłużenie roku akademickiego.Odroczenie terminów płatności należności z tytułu opłat za studia i za usługi edukacyjne

W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, z uwagi na czasowe zawieszenie zajęć w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i rekomendację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 roku, dotyczącą wsparcia studentów, postanawiamy odroczyć (z mocą od dnia 18 marca 2020 roku) do dnia 30 kwietnia 2020 roku terminy płatności należności z tytułu opłat za studia i za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których termin płatności jeszcze nie nastąpił.
Zarządzenie Rektora w sprawie odroczenia terminów na uregulowanie opłat za studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
ZMIANY zasad ubiegania i udzielania pomocy materialnej

– W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni nie obowiązuje limit dwóch zapomóg w roku akademickim – student/doktorant może złożyć wniosek o zapomogę w UEP za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta/doktoranta albo członka jego rodziny. Każdy wniosek powinien być odrębnie umotywowany.


– W drugim semestrze roku akademickiego 2019/2020 wprowadzono możliwość przyznania stypendium socjalnego, stypendium dla osób z niepełnosprawnością i zapomogi studentom, którzy studiują więcej niż 6 lat. W dalszym ciągu obowiązuje jednak ograniczenie związane z posiadaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli student ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.


– Do dnia 30 września 2020 roku zniesiono obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i jego rodziny, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł.


– Do końca roku akademickiego 2019/2020 możliwe jest złożenie przez studenta/doktoranta do instytucji kredytującej wniosku o zawieszenie spłaty kredytu studenckiego, którym instytucja kredytująca jest związana. Termin ulega zawieszeniu na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy.


- Do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lecz nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności zachowują ważność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność  upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 07.03.2020 r.  pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku oraz orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa od 8 marca 2020 r.

 


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ

 

Wszyscy studenci oraz doktoranci studiów doktoranckich oraz cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku  akademickim  2019/2020, z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:

− urodzenia dziecka,

− ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,

− śmierci bliskiego członka rodziny,

− klęski żywiołowej,

− i innych

są uprawnieniu do ubiegania się o jednorazową zapomogę. Jest ona przyznawana w maksymalnej wysokości 700 zł.

 

Wyjątek stanowią studiujący w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Studenci otrzymujący stypendium NAWA mogą ubiegać się
o jednorazowy zasiłek losowy w wysokości 500 zł.

 

Natomiast studenci-cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020 mogą ubiegać się o zapomogę jeżeli zostali przyjęci na studia włącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku.


 

PROCEDURA

 

- wypełnij wniosek;

- dołącz dokumenty przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz dokumenty poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi. Wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego lub urzędu gminy można złożyć za pośrednictwem ePUAP - konta profilu zaufanego - lub pocztą tradycyjną;

- złóż dokumenty w Uczelni. W obecnej sytuacji zalecane jest przesłanie dokumentów do Uczelni za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości  10, 61–875 Poznań.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – ZSS.BOS@ue.poznan.pl


 

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE

 

UTRATA ZATRUDNIENIA

 

Utrata zatrudnienia przez studenta lub członka jego rodziny jest szczególną  sytuacją. Jeżeli w wyniku utraty pracy dochód rodziny studenta w przeliczeniu na jednego jej członka wynosi średnio miesięcznie nie więcej 1051,70 zł, student ma prawo ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego – wniosek.  Z uprawnienia tego mogą skorzystać oprócz Polaków cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.  

 

PROCEDURA

 

- wypełnij wniosek;

- dołącz dokumenty przedstawiające sytuację materialną według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne oraz dokumenty poświadczające okoliczności, które stanowią podstawę do zwrócenia się o przyznanie zapomogi. Wniosek o zaświadczenie do urzędu skarbowego lub urzędu gminy można złożyć za pośrednictwem ePUAP - konta profilu zaufanego - lub pocztą tradycyjną;

- złóż dokumenty w Uczelni. W obecnej sytuacji zalecane jest przesłanie dokumentów do Uczelni za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości  10, 61–875 Poznań.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu – ZSS.BOS@ue.poznan.pl

 


Przedłużenie ważności legitymacji studenckich
 
W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

ZASADY  PRZEDŁUŻANIA UPRAWNIEŃ DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Zgodnie  z art. 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

 1. orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność  upłynęła w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 07.03.2020 r.  pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku,
 2. orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa od 8 marca 2020 r.

zachowują ważność do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, lecz nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

W związku z powyższym studenci, którzy spełniają warunek wymieniony w punkcie 1. proszeni są o przesłanie do Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych:

 • kserokopii złożonego wniosku o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności oraz 
 • wniosku kierowanego do Rektora UEP o przedłużenie wypłaty świadczenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o której mowa w art. 15h ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.