Organizację kształcenia w semestrze zimowym 2021/2022 reguluje:

Zasady prowadzenia i uczestniczenia w zajęciach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu


Zajęcia prowadzone w budynkach Uczelni – udział wyłącznie osób:
  • bez objawów chorobowych, w szczególności mogących świadczyć o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, 
  • niepodlegających izolacji, kwarantannie albo nadzorowi epidemiologicznemu z zaleceniem izolacji społecznej.
Wstęp na zajęcia dydaktyczne – dozwolony tylko dla studentów danej grupy zajęciowej i prowadzących zajęcia. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do pomieszczenia dydaktycznego. Obowiązkowa lista uczestników danych zajęć. 

Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach obowiązkowych – wymagane zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o objęciu studenta/doktoranta procedurą izolacji albo kwarantanny, lub inne potwierdzające niemożność udziału w zajęciach. 

Maseczka zakrywająca usta i nos – obowiązuje w przestrzeniach wspólnych oraz w salach dydaktycznych co najmniej do momentu zajęcia miejsca. Noszenie maseczki podczas zajęć może być konieczne w przypadku zajęć wymagających bliskiej interakcji studentów (zgodnie z zaleceniami prowadzącego). 

Dystans – zalecany dystans 1,5 metra w przestrzeniach wspólnych oraz w miarę możliwości w salach dydaktycznych. 

Higiena – zalecane częste mycie rąk, używanie środków do dezynfekcji rąk każdorazowo przed wejściem do sal dydaktycznych, wietrzenie pomieszczeń pracy i sal dydaktycznych tak często, jak to jest możliwe. 

Kontakt z UEP – obowiązkowe bieżące sprawdzanie uczelnianej skrzynki e-mail i strony internetowej UEP ze względu na możliwość odwołania zajęć w budynkach UEP z powodu zwiększenia zagrożenia epidemicznego.

Korzystanie z pomieszczeń dydaktycznych przez organizacje studenckie i doktoranckie, w tym studenckie koła naukowe – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Korzystanie z zasobów Biblioteki Głównej UEP – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, z wyłączeniem Czytelni Czasopism, która pozostaje zamknięta. 

Obsługa studentów (BOS) i doktorantów (BSD) – bezpośrednia, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 lub telefoniczna, lub za pośrednictwem uczelnianej poczty. 

Podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2:  
  • w przypadku studentów: kontakt z osobą pod numerem tel. 784 984 754 lub prowadzącym zajęcia, lub właściwym dyrektorem studiów/dyrektorem Szkoły Doktorskiej. 

Zasady zawierają zestawienie wybranych regulacji zawartych w obowiązujących zarządzeniach Rektora, zaleceniach i przepisach ogólnie obowiązujących, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.