Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

 

Ustalone zostały zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa  dotyczące:

1) zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;

2) zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;

3) zaliczeń/egzaminów kończących określone zajęcia na studiach podyplomowych, innych niż egzaminy końcowe na studiach podyplomowych, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w roku akademickim 2019/2020 będą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do dnia 30 września 2020 roku.

 

W okresie zawieszenia zajęć realizowanych w siedzibie UEP z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, przeprowadzana w formie zaliczenia końcowego lub egzaminu z przedmiotu, odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.


Do przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, będą wykorzystywane narzędzia dostępne na platformie Moodle lub w aplikacji MS Teams, a w przypadku studiów podyplomowych – na platformie Moodle lub w aplikacji Zoom. Dopuszcza się, za zgodą kierownika katedry, a w przypadku studiów podyplomowych – za zgodą właściwego kierownika studiów podyplomowych – wykorzystanie innych niż wskazane w ust. 2 technologii informatycznych, służących weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, pod warunkiem, że umożliwiają one ustalenie tożsamości osoby przystępującej do zaliczenia/egzaminu, zapewniają ochronę danych osobowych, kontrolę przebiegu zaliczenia/egzaminu oraz jego rejestrację.


Prawo do rejestracji zaliczenia/egzaminu przysługuje wyłącznie przeprowadzającemu zaliczenie/egzamin. Przeprowadzający zaliczenie/egzamin ma obowiązek poinformować osobę przystępującą do zaliczenia/egzaminu o jego nagrywaniu oraz zabezpieczenie go zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu zaliczenia/egzaminu, przeprowadzający zaliczenie/egzamin, po uprzednim upomnieniu osoby dopuszczającej się naruszenia, może zarządzić przerwanie zaliczenia/egzaminu tej osoby, co skutkuje dla niej uzyskaniem oceny niedostatecznej z zaliczenia/egzaminu.

 

Jeżeli w trakcie zaliczenia/egzaminu połączenie pomiędzy zdającym a przeprowadzającym zaliczenie/egzamin zostanie przerwane, przeprowadzający zaliczenie/egzamin decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia zaliczenia/egzaminu albo wystawia ocenę, jeśli w jego uznaniu, uwzględniając dotychczasowy przebieg zaliczenia/egzaminu, możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny posiadanej przez zdającego wiedzy. Zdający, który w trakcie zaliczenia/egzaminu utracił połączenie, ma obowiązek zgłosić ten fakt przeprowadzającemu zaliczenie/egzamin najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaliczenia/egzaminu pocztą elektroniczną: w przypadku studenta –z własnego adresu e‑mail (NIU@student.ue.poznan.pl), w przypadku doktoranta – z adresu e-mail zamieszczonego w systemie HMS, a w przypadku uczestnika studiów podyplomowych – z adresu e-mail podanego w systemie rekrutacyjnym (www.podyplomowe.ue.poznan.pl), pod rygorem uzyskania oceny wynikającej z przebiegu zaliczenia/egzaminu do momentu przerwania połączenia.


Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu prowadzący zajęcia dydaktyczne poinformują zdających o formie zaliczenia/egzaminu (np. test na platformie Moodle, praca wysłana uczelnianą pocztą elektroniczną, inna forma zaliczenia/egzaminu wynikająca z sylabusa przedmiotu lub ze zmiany, o której mowa
w §1 ust. 3 Zarządzenia nr 15/2020 Rektora UEP z dnia 20 marca 2020 roku) i wskażą wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia.


Osoba, która z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczenia w zaliczeniu/egzaminie w formie zdalnej musi zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 roku i będzie zobowiązana do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu w trybie określonym przez zaliczającego zajęcia lub egzaminatora.

 

Szczegółowo zasady reguluje Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku.
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 

Ustalone zostały zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 

W okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia możliwe jest przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.


Egzamin dyplomowy w ramach synchronicznego kontaktu online odbywa się poprzez wykorzystanie platformy MS Teams, pod warunkiem, że zarówno przystępujący do niego student, jak i członkowie komisji, mają techniczną możliwość uczestniczenia w tych egzaminach w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

Egzamin dyplomowy z wykorzystaniem MS Teams odbywa się na wniosek studenta. Wniosek do pobrania.

 

Przebieg procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie online jest następujący:

1)   student przesyła pocztą elektroniczną, z własnego, studenckiego adresu e-mail (NIU@student.ue.poznan.pl) do promotora pracę dyplomową w formacie pdf wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej przygotowaniu; po zaakceptowaniu wyniku kontroli antyplagiatowej, promotor przesyła go wraz z pracą dyplomową i oświadczeniem studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy do Biura Obsługi Studenta (BOS) na adres: bos@ue.poznan.pl; jednocześnie promotor przesyła pracę dyplomową w formacie pdf recenzentowi/recenzentom;

2)   wersję papierową pracy dyplomowej przeznaczoną do akt i podpisane oświadczenie o samodzielnym jej przygotowaniu student (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) składa w BOS lub przesyła pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przed ustalonym terminem obrony pracy dyplomowej; promotor pracy dyplomowej dostarcza niezwłocznie do BOS podpisany przez siebie wynik kontroli antyplagiatowej;

3)     student wysyła wniosek z własnego studenckiego adresu e-mail (NIU@student.ue.poznan.pl) do właściwego dyrektora studiów;

4)     wniosek rozpatruje właściwy dyrektor studiów i w przypadku jego uwzględnienia, w porozumieniu z promotorem, recenzentem i studentem, wyznacza termin egzaminu dyplomowego, tj. dzień i godzinę rozpoczęcia egzaminu; BOS zawiadamia mailowo studenta i członków komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu;

5)     termin, forma i zakres egzaminu dyplomowego muszą być zgodne z Regulaminem studiów w UEP;

6)     przewodniczący tworzy w kalendarzu MS Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy –numer albumu studenta”;

7)     w dniu egzaminu dyplomowego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej nawiązuje połączenie z promotorem, recenzentem i studentem, który przystępuje do egzaminu dyplomowego; przewodniczący komisji włącza nagrywanie egzaminu dyplomowego na MS Teams w celu dokumentacji przebiegu tego postępowania i informuje wszystkich uczestników egzaminu o rejestracji jego przebiegu;

8)     w trakcie egzaminu dyplomowego student musi mieć w swoim komputerze włączoną kamerę i mikrofon;

9)     przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej weryfikuje dane osobowe studenta na podstawie okazanego przez studenta dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz informuje studenta o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających z zachowania studenta (w szczególności wskazującego na brak samodzielności w trakcie egzaminu) lub przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

10)  na prośbę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, student jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

11)  jeżeli w trakcie egzaminu dyplomowego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją a studentem zdającym egzamin lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący  w porozumieniu z członkami komisji podejmuje decyzję o:

a)   powtórzeniu egzaminu w innym terminie, albo

b)   wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe, albo

c)   zakończeniu egzaminu i wystawieniu oceny w przypadku, gdy przerwanie połączenia umożliwia dokonanie rzetelnej oceny egzaminu;

12)  w przypadku przerwania egzaminu, decyzję o jego kontunuowaniu po przerwie, powtórzeniu w innym terminie albo dokonaniu oceny studenta bez powtarzania egzaminu przewodniczący odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu dyplomowego,

13)  po zakończeniu jawnej części egzaminu, następuje rozłączenie ze studentem;

14)  po ponownym połączeniu ze studentem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wynik egzaminu dyplomowego lub wynik egzaminu dyplomowego
i ostateczny wynik studiów wraz z decyzją o nadaniu właściwego stopnia zawodowego;

15)  przewodniczący komisji egzaminacyjnej, na podstawie sporządzonego nagrania przebiegu egzaminu, niezwłocznie sporządza protokół i go podpisuje;

16)  przed wydaniem studentowi dyplomu ukończenia studiów przewodniczący dostarcza do BOS oryginał podpisanego protokołu; pozostali członkowie komisji podpisują ten protokół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w BOS.


Procedura dotyczy również studenta, który:

a) z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną i z uwagi na ograniczenia w działalności Uczelni nie może odbyć egzaminu poprawkowego w formie tradycyjnej,

b) powtarza egzamin dyplomowy w związku z przerwaniem połączenia w trakcie egzaminu.


Zasady reguluje Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku
Przeprowadzanie egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

1.   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie przepisów wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest przeprowadzanie egzaminów doktorskich z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (egzamin doktorski zdalny).

2.      Egzamin doktorski zdalny jest przeprowadzany:

1) na wniosek doktoranta;

2) z inicjatywy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej zgłoszonej do przewodniczącego RAN na piśmie lub drogą mailową, o ile doktorant wyrazi zgodę na taką formę egzaminu; zgoda może być wyrażona w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie maila wysłanego na adres Biura Rady Awansów Naukowych (BRAN): bran@ue.poznan.pl.

3.       Termin egzaminu doktorskiego zdalnego określa przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

4.       Egzamin doktorski zdalny może się odbyć się pod warunkiem, że zarówno przystępujący do niego doktorant, jak i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej mają techniczną możliwość uczestniczenia w tym egzaminie w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

5.       Egzamin doktorski zdalny jest przeprowadzany z zachowaniem następujących wymogów:

1)   doktorant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie doktorskim zdalnym w tym samym czasie, ale w różnych miejscach; miejsca te mogą znajdować się poza siedzibą UEP;

2)   egzamin doktorski zdalny odbywa się z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez BRAN (zwanej dalej „wskazaną aplikacją”) z jednoczesną transmisją dźwięku i obrazu;

3)   zaproszenie na spotkanie zdalne wysyłane jest przez BRAN na uczelnianą pocztę elektroniczną doktoranta; jeżeli doktorant nie posiada i nie może mieć uruchomionej uczelnianej poczty elektronicznej w UEP, jest zobowiązany wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 2, adres poczty elektronicznej na który ma być przesłane zaproszenie; doktorant ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie tego konta;

4)   przebieg egzaminu doktorskiego jest rejestrowany (rejestracja dźwięku i obrazu) w celu sporządzenia protokołu z jego przebiegu.

 

6.     Kolejność czynności związanych z  przeprowadzeniem egzaminu doktorskiego zdalnego jest następująca:

1)       doktorant wysyła wniosek na adres mailowy Biura Rady Awansów Naukowych (BRAN) (bran@ue.poznan.pl); natomiast w przypadku inicjatywy przewodniczącego, ten po konsultacji z członkami komisji, proponuje doktorantowi drogą mailową zdalne przeprowadzenie egzaminu, a doktorant wyraża zgodę we wskazanym przez przewodniczącego terminie;

2)       BRAN kieruje wniosek, do właściwego przewodniczącego komisji egzaminacyjnej;

3)       przewodniczący komisji egzaminacyjnej po konsultacji z promotorem, egzaminatorem oraz członkami komisji egzaminacyjnej, wyznacza termin egzaminu doktorskiego zdalnego, tj. dzień i godzinę rozpoczęcia egzaminu i tę informację przekazuje do BRAN; BRAN zawiadamia mailowo doktoranta, promotora, egzaminatora i członków komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu.

4)       termin, forma i zakres egzaminu doktorskiego są ustalane na zasadach dotychczasowych;

5)      przed ustalonym terminem egzaminu BRAN przygotowuje formularz protokołu egzaminu doktorskiego (według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniejszego zarządzenia), który przesyła drogą mailową przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej;

6)       BRAN ustawia spotkanie zdalne, nadając mu unikatową nazwę, a następnie przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej dane do logowania we wskazanej aplikacji oraz przesyła przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, egzaminatorowi, promotorowi i członkom komisji egzaminacyjnej dane do logowania na spotkanie zdalne;

7)       przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje drogą mailową, na adres mailowy doktoranta, dane do logowania na spotkanie we wskazanej aplikacji;

8)      rolę gospodarza (hosta) spotkania pełni przewodniczący komisji egzaminacyjnej;

9)      w dniu egzaminu doktorskiego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej nawiązuje połączenie z egzaminatorem, promotorem, członkami komisji egzaminacyjnej i doktorantem; przewodniczący komisji informuje wszystkich uczestników egzaminu o rejestracji jego przebiegu i włącza rejestrację przebiegu egzaminu doktorskiego we wskazanej aplikacji;

10)   w trakcie egzaminu doktorskiego zdalnego doktorant musi mieć możliwość użycia kamery i mikrofonu oraz je uaktywnić;

11)   przed rozpoczęciem egzaminu doktorskiego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej weryfikuje tożsamość doktoranta oraz informuje doktoranta o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających z zachowania doktoranta (w szczególności wskazującego na brak samodzielności w trakcie egzaminu) lub przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

12)   na prośbę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, doktorant jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

13)   jeżeli w trakcie egzaminu doktorskiego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją, a doktorantem lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący – po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej – podejmuje decyzję o:

a)   powtórzeniu egzaminu w innym terminie albo

b)   wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe albo

c)   zakończeniu egzaminu i ustaleniu jego wyniku w przypadku, gdy przebieg egzaminu przed przerwaniem połączenia umożliwia ustalenie jego wyniku;

14)   przerwanie egzaminu i podjętą decyzję, przewodniczący odnotowuje w protokole z egzaminu;

15)   po zakończeniu jawnej części egzaminu, następuje rozłączenie z doktorantem;

16)   komisja omawia egzamin i ustala jego wynik;

17)   po ponownym połączeniu z doktorantem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wynik egzaminu doktorskiego; ogłoszenie takie rodzi skutki przewidziane dla poinformowania doktoranta o wyniku egzaminu (np. w zakresie biegu terminu do egzaminu poprawkowego);

18)   komisja egzaminacyjna podpisuje protokół z egzaminu podczas części niejawnej egzaminu doktorskiego (w przypadku przebywania członków komisji w jednym pomieszczeniu); jeżeli w trakcie przeprowadzania egzaminu doktorskiego członkowie komisji egzaminacyjnej przebywają w różnych miejscach, przewodniczący komisji egzaminacyjnej bez zbędnej zwłoki podpisuje protokół i przesyła mailowo jego skan lub zdjęcie (format jpg) do BRAN (na adres mailowy: bran@ue.poznan.pl);

19)   przewodniczący komisji egzaminacyjnej dostarcza do BRAN oryginał podpisanego protokołu; pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej podpisują ten protokół bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w BRAN;

20)   nagranie z rejestracji przebiegu egzaminu doktorskiego jest przechowywane w zasobach Uczelni do momentu podpisania protokołu przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej; dostęp do nagrań posiada tylko przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przewodniczący RAN, zastępca przewodniczącego RAN oraz koordynator BRAN.

7.   Zasady stosuje się odpowiednio także do doktoranta, który:

1)       z egzaminu doktorskiego uzyskał ocenę niedostateczną i z uwagi na ograniczenia w działalności Uczelni nie może odbyć egzaminu poprawkowego w formie tradycyjnej;

2)       powtarza egzamin doktorski w związku z przerwaniem połączenia w trakcie egzaminu.

 

Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2020 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Zasady przeprowadzania egzaminów końcowych na studiach podyplomowych1.  W okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia egzaminy końcowe na studiach podyplomowych przeprowadzane są w trybie online z wykorzystaniem technologii informatycznych, umożliwiających zdalną weryfikację osiągniętych przez uczestników studiów podyplomowych efektów uczenia się.

2.  Pisemny egzamin końcowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeprowadzany jest z wykorzystaniem platformy Moodle.

3.  Ustny egzamin końcowy zdawany po napisaniu pracy podyplomowej i przyjęciu jej przez promotora, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeprowadzany jest z wykorzystaniem programu Zoom.

4.  Ustny egzamin końcowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przeprowadzany jest z wykorzystaniem programu Zoom.


Procedura przygotowania i przeprowadzania pisemnego egzaminu końcowego, o którym mowa § 1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, jest następująca:

1)  Kierownik studiów podyplomowych składa za pośrednictwem Dyrektora Centrum Edukacji Menedżerskiej do rektora w trybie § 21 ust. 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pisemny wniosek o wyznaczenie egzaminatora pisemnego egzaminu końcowego. Wniosek ten może również zostać wysłany w formie pliku pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor.cem@ue.poznan.pl.;

2)  Po wyznaczeniu egzaminatora przez rektora albo upoważnioną przez niego osobę kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4  Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ustala – w porozumieniu z wyznaczonym egzaminatorem – termin egzaminu końcowego;

3)  Wyznaczony egzaminator dokonuje rezerwacji terminu egzaminu końcowego przeprowadzanego z wykorzystaniem platformy Moodle pod następującym adresem:  https://app.ue.poznan.pl/ExamsSchedule/Home/Welcome;

4)  O terminie i zasadach przeprowadzenia egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych lub pracownik Biura Studiów Podyplomowych informuje uczestnika studiów podyplomowych mailowo, wysyłając wiadomość na adres mailowy uczestnika zarejestrowany w systemie rekrutacyjnym podyplomowe.ue.poznan.pl;

5)  W przypadku braku dostępu do infrastruktury umożliwiającej wzięcie udziału w egzaminie końcowym, przeprowadzanym w sposób określony w § 1 niniejszego zarządzenia, uczestnik studiów podyplomowych może skierować do kierownika studiów podyplomowych wniosek o udostępnienie mu infrastruktury UEP na terenie Uczelni w celu złożenia egzaminu końcowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika studiów podyplomowych nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu końcowego. Po otrzymaniu wniosku kierownik studiów poinformuje mailowo uczestnika studiów podyplomowych o terminie i miejscu udostępnienia infrastruktury UEP w celu złożenia egzaminu końcowego, a także o aktualnie obowiązujących przy korzystaniu z infrastruktury UEP wymogach sanitarnych. W takiej sytuacji wyznaczony pierwotnie termin złożenia egzaminu końcowego przez uczestnika studiów może ulec zmianie z uwagi na dostępność infrastruktury UEP oraz dyspozycyjność egzaminatora przeprowadzającego pisemny egzamin końcowy;

6)  W wyznaczonym dniu egzaminu końcowego uczestnik studiów podyplomowych loguje się na platformę Moodle, używając swoich indywidualnych danych do logowania i o wyznaczonej godzinie nawiązuje połączenie z egzaminatorem za pośrednictwem programu Zoom. Po uzyskaniu od egzaminatora niezbędnych informacji dotyczących przebiegu egzaminu, uczestnik składa pisemny egzamin końcowy, zgodnie z zasadami ustalonymi przez egzaminatora;

7)  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu egzaminu końcowego, przeprowadzający egzamin, po uprzednim upomnieniu osoby dopuszczającej się naruszenia, może zarządzić przerwanie egzaminu danego uczestnika studiów podyplomowych, co skutkuje dla niej uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego;

8)  Jeżeli w trakcie składania egzaminu końcowego zdający utraci połączenie z platformą Moodle, egzaminator decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia egzaminu przez uczestnika studiów podyplomowych albo wystawia ocenę, jeśli w jego uznaniu, przy uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu egzaminu, możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny posiadanej przez zdającego wiedzy. Zdający, który w trakcie egzaminu końcowego utracił połączenie, ma obowiązek zgłosić ten fakt za pośrednictwem poczty elektronicznej kierownikowi studiów podyplomowych najpóźniej w ciągu 24 godzin od zakończenia egzaminu, pod rygorem uzyskania z egzaminu oceny, wynikającej z przebiegu tego egzaminu do momentu przerwania połączenia;

9)  Po zakończeniu egzaminu końcowego egzaminator dokonuje jego oceny i odnotowuje ocenę w protokole egzaminu końcowego. W przypadku utraty połączenia w trakcie zdawania egzaminu, o której mowa w pkt. 8, decyzję o powtórzeniu egzaminu w innym terminie albo wystawieniu oceny bez powtarzania egzaminu egzaminator odnotowuje w protokole egzaminu końcowego. Wzór protokołu egzaminu końcowego dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w części poświęconej studiom podyplomowym. Oryginał podpisanego protokołu wraz z wydrukowanym egzemplarzem pracy egzaminacyjnej egzaminator składa w Biurze Studiów Podyplomowych niezwłocznie po wystawieniu ocen. 


1. Z zastrzeżeniem ust. 2, procedura przygotowania i przeprowadzania ustnego egzaminu końcowego, zdawanego po napisaniu pracy podyplomowej, o którym mowa § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia, jest następująca:

1)  Uczestnik studiów podyplomowych przesyła pocztą elektroniczną do promotora pracę podyplomową w formacie pdf wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej przygotowaniu. Promotor po zaakceptowaniu pracy, przesyła ją wraz z oświadczeniem uczestnika studiów podyplomowych o samodzielnym przygotowaniu pracy, do pracownika Biura Studiów Podyplomowych, zajmującego się obsługą administracyjną danych studiów. Jednocześnie promotor przesyła pracę podyplomową w formacie pdf recenzentowi;

2) Wersję papierową pracy podyplomowej przeznaczoną do akt i podpisane oświadczenie o samodzielnym jej przygotowaniu uczestnik studiów podyplomowych składa w Biurze Studiów Podyplomowych lub przesyła pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przed ustalonym terminem ustnego egzaminu końcowego;

3) Kierownik studiów podyplomowych składa za pośrednictwem Dyrektora Centrum Edukacji Menedżerskiej do rektora w trybie § 21 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pisemny wniosek o powołanie komisji, która przeprowadzi ustny egzamin końcowy. Wniosek ten może zostać również wysłany w formie pliku pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor.cem@ue.poznan.pl;

4) Po powołaniu komisji przez rektora albo upoważnioną przez niego osobę kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ustala – w porozumieniu z przewodniczącym komisji – termin egzaminu końcowego.

5) O terminie przeprowadzenia egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych lub pracownik Biura Studiów Podyplomowych informuje uczestnika studiów podyplomowych mailowo, wysyłając wiadomość na adres mailowy uczestnika, zarejestrowany w systemie rekrutacyjnym podyplomowe.ue.poznan.pl;

6) W przypadku braku dostępu do infrastruktury umożliwiającej wzięcie udziału w egzaminie końcowym przeprowadzanym w sposób określony w § 1 niniejszego zarządzenia, uczestnik studiów podyplomowych może skierować do kierownika studiów podyplomowych wniosek o udostępnienie mu infrastruktury UEP na terenie Uczelni w celu złożenia egzaminu końcowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika studiów podyplomowych nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu końcowego. Po otrzymaniu wniosku kierownik studiów poinformuje mailowo uczestnika studiów podyplomowych o terminie i miejscu udostępnienia infrastruktury UEP w celu złożenia egzaminu końcowego, a także o aktualnie obowiązujących przy korzystaniu z infrastruktury UEP wymogach sanitarnych. W takiej sytuacji wyznaczony pierwotnie termin złożenia egzaminu końcowego przez uczestnika studiów może ulec zmianie z uwagi na dostępność infrastruktury UEP oraz dyspozycyjność członków komisji przeprowadzającej egzamin końcowy;

7) Przed wyznaczonym terminem egzaminu Pracownik Biura Studiów Podyplomowych, zajmujący się obsługą danych studiów podyplomowych, zakłada spotkanie w programie Zoom i przekazuje zdającemu egzamin uczestnikowi studiów podyplomowych link i identyfikator, umożliwiające nawiązanie połączenia w programie Zoom. Przekazanie to następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy, o którym mowa w pkt 5, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu. Odpowiednie dane umożliwiające logowanie/nawiązanie połączenia są przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych przekazywane również przewodniczącemu komisji, promotorowi oraz recenzentowi;

8) W wyznaczonym dniu egzaminu końcowego przewodniczący komisji uruchamia spotkanie w programie Zoom, do którego dołączają: zdający egzamin, promotor oraz recenzent;

9) W trakcie egzaminu końcowego zdający egzamin musi mieć w swoim komputerze włączoną kamerę i mikrofon;

10)  Przed rozpoczęciem egzaminu końcowego, przewodniczący komisji weryfikuje tożsamość uczestnika studiów podyplomowych oraz informuje zdającego o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających w szczególności z przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

11)  Na prośbę przewodniczącego komisji zdający egzamin jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

12)  Jeżeli w trakcie egzaminu końcowego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją a zdającym egzamin lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący  w porozumieniu z członkami komisji podejmuje decyzję o:

a)  powtórzeniu egzaminu w innym terminie albo

b)  wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe, albo

c)   zakończeniu egzaminu i wystawieniu oceny w przypadku, gdy przy uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu egzaminu możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny egzaminu;

13)  W przypadku przerwania egzaminu, decyzję o jego kontunuowaniu po przerwie, powtórzeniu w innym terminie albo wystawieniu oceny bez powtarzania egzaminu przewodniczący odnotowuje w protokole egzaminu końcowego (w tabeli przeznaczonej do zamieszczenia pytań i ocen udzielonych odpowiedzi);

14)  Po zakończeniu jawnej części egzaminu, członkowie komisji przeprowadzają naradę bez obecności zdającego egzamin uczestnika studiów podyplomowych. W celu przeprowadzenia narady wykorzystać należy funkcję „Breakout rooms” dostępną w programie Zoom;  

15)  Po zakończeniu narady, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zdającemu egzamin wynik ustnego egzaminu końcowego albo wynik ustnego egzaminu końcowego i ostateczny wynik studiów podyplomowych;

16)  Po zakończeniu egzaminu końcowego przewodniczący komisji niezwłocznie sporządza protokół i go podpisuje. Wzór protokołu egzaminu końcowego dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w części poświęconej studiom podyplomowym;

17)  Przed wydaniem uczestnikowi świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przewodniczący komisji dostarcza do Biura Studiów Podyplomowych oryginał podpisanego protokołu. Pozostali członkowie komisji podpisują ten protokół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w Biurze Studiów Podyplomowych.

2. W przypadku studiów podyplomowych MBA czynności przypisane w ust. 1 pracownikowi Biura Studiów Podyplomowych wykonuje opiekun danej grupy MBA. Prace uczestników studiów MBA, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz protokół egzaminu końcowego na studiach MBA, o którym mowa w ust. 1 pkt 17 powyżej, składane są w biurze danego programu MBA.


Procedura przygotowania i przeprowadzania ustnego egzaminu końcowego, o którym mowa § 1 ust. 4 niniejszego zarządzenia, jest następująca:

1)   Kierownik studiów podyplomowych składa za pośrednictwem Dyrektora Centrum Edukacji Menedżerskiej do rektora w trybie § 21 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pisemny wniosek o powołanie komisji, która przeprowadzi ustny egzamin końcowy. Wniosek ten może również zostać wysłany w formie pliku pdf za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dyrektor.cem@ue.poznan.pl;

2)  Po powołaniu komisji przez rektora albo upoważnioną przez niego osobę kierownik studiów podyplomowych, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 4  Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ustala – w porozumieniu z przewodniczącym komisji – termin egzaminu końcowego;

3)  O terminie przeprowadzenia egzaminu końcowego kierownik studiów podyplomowych lub pracownik Biura Studiów Podyplomowych informuje uczestnika studiów podyplomowych mailowo, wysyłając wiadomość na adres mailowy uczestnika zarejestrowany w systemie rekrutacyjnym podyplomowe.ue.poznan.pl;

4)  W przypadku braku dostępu do infrastruktury umożliwiającej wzięcie udziału w egzaminie końcowym przeprowadzanym w sposób określony w § 1, uczestnik studiów podyplomowych może skierować do kierownika studiów podyplomowych wniosek o udostępnienie mu infrastruktury UEP na terenie Uczelni w celu złożenia egzaminu końcowego. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Wniosek należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do kierownika studiów podyplomowych nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu końcowego. Po otrzymaniu wniosku kierownik studiów poinformuje mailowo uczestnika studiów podyplomowych o terminie i miejscu udostępnienia infrastruktury UEP w celu złożenia egzaminu końcowego, a także o aktualnie obowiązujących przy korzystaniu z infrastruktury UEP wymogach sanitarnych. W takiej sytuacji wyznaczony pierwotnie termin złożenia egzaminu końcowego przez uczestnika studiów może ulec zmianie z uwagi na dostępność infrastruktury UEP oraz dyspozycyjność członków komisji przeprowadzającej egzamin końcowy;

5)  Przed wyznaczonym terminem egzaminu pracownik Biura Studiów Podyplomowych, zajmujący się obsługą danych studiów podyplomowych, zakłada spotkanie w programie Zoom i przekazuje zdającemu egzamin uczestnikowi studiów podyplomowych link i identyfikator, umożliwiające nawiązanie połączenia w programie Zoom. Przekazanie to następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy, o którym mowa w pkt 3, nie później niż na 1 dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu. Odpowiednie dane umożliwiające logowanie/nawiązanie połączenia są przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych przekazywane również osobom wchodzącym w skład komisji przeprowadzającej egzamin końcowy;

6)  W wyznaczonym dniu egzaminu końcowego przewodniczący komisji uruchamia spotkanie w programie Zoom, do którego dołączają: zdający egzamin oraz członek/członkowie komisji;

7)  W trakcie egzaminu końcowego zdający egzamin musi mieć w swoim komputerze włączoną kamerę i mikrofon;

8)  Przed rozpoczęciem egzaminu końcowego, przewodniczący komisji weryfikuje tożsamość uczestnika studiów podyplomowych oraz informuje zdającego o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających w szczególności z przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

9)  Na prośbę przewodniczącego komisji zdający egzamin jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

10) Jeżeli w trakcie egzaminu końcowego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją a zdającym egzamin lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący  w porozumieniu z członkiem/członkami komisji podejmuje decyzję o:

a)   powtórzeniu egzaminu w innym terminie albo

b)   wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe, albo

c)   zakończeniu egzaminu i wystawieniu oceny w przypadku, gdy przy uwzględnieniu dotychczasowego przebiegu egzaminu możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny egzaminu;

11)   W przypadku przerwania egzaminu, decyzję o jego kontynuowaniu po przerwie, powtórzeniu w innym terminie albo wystawieniu oceny bez powtarzania egzaminu przewodniczący odnotowuje w protokole egzaminu końcowego (w tabeli przeznaczonej do zamieszczenia pytań i ocen udzielonych odpowiedzi);

12)   Po zakończeniu jawnej części egzaminu, członkowie komisji przeprowadzają naradę bez obecności zdającego egzamin uczestnika studiów podyplomowych. W celu przeprowadzenia narady wykorzystać należy funkcję „Breakout rooms” dostępną w programie Zoom;  

13)   Po zakończeniu narady, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zdającemu egzamin wynik ustnego egzaminu końcowego albo wynik ustnego egzaminu końcowego i ostateczny wynik studiów podyplomowych;

14)   Po zakończeniu egzaminu końcowego przewodniczący komisji niezwłocznie sporządza protokół i go podpisuje. Wzór protokołu egzaminu końcowego dostępny jest na stronie internetowej Uczelni w części poświęconej studiom podyplomowym.

15)   Przed wydaniem uczestnikowi świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przewodniczący komisji dostarcza do Biura Studiów Podyplomowych oryginał podpisanego protokołu. Pozostali członkowie komisji podpisują ten protokół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w Biurze Studiów Podyplomowych.


Postanowienia § 2-4 niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio także do egzaminu końcowego, który:

1)  jest powtarzany z przyczyn, o których mowa w § 2 pkt 8, § 3 ust. 1 pkt 12, § 4 pkt 10;

2)  jest realizowany w trybie § 21 ust. 6 Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (powtórne przystąpienie do egzaminu końcowego po uprzednim uzyskaniu oceny niedostatecznej).


Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów końcowych na studiach podyplomowych w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa