Zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

 

Ustalone zostały zasady przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa  dotyczące:

1) zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;

2) zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020;

3) zaliczeń/egzaminów kończących określone zajęcia na studiach podyplomowych, innych niż egzaminy końcowe na studiach podyplomowych, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

 

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej w roku akademickim 2019/2020 będą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do dnia 30 września 2020 roku.

 

W okresie zawieszenia zajęć realizowanych w siedzibie UEP z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się, przeprowadzana w formie zaliczenia końcowego lub egzaminu z przedmiotu, odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.


Do przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu, będą wykorzystywane narzędzia dostępne na platformie Moodle lub w aplikacji MS Teams, a w przypadku studiów podyplomowych – na platformie Moodle lub w aplikacji Zoom. Dopuszcza się, za zgodą kierownika katedry, a w przypadku studiów podyplomowych – za zgodą właściwego kierownika studiów podyplomowych – wykorzystanie innych niż wskazane w ust. 2 technologii informatycznych, służących weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się, pod warunkiem, że umożliwiają one ustalenie tożsamości osoby przystępującej do zaliczenia/egzaminu, zapewniają ochronę danych osobowych, kontrolę przebiegu zaliczenia/egzaminu oraz jego rejestrację.


Prawo do rejestracji zaliczenia/egzaminu przysługuje wyłącznie przeprowadzającemu zaliczenie/egzamin. Przeprowadzający zaliczenie/egzamin ma obowiązek poinformować osobę przystępującą do zaliczenia/egzaminu o jego nagrywaniu oraz zabezpieczenie go zgodnie z przepisami wynikającymi z RODO.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie przebiegu zaliczenia/egzaminu, przeprowadzający zaliczenie/egzamin, po uprzednim upomnieniu osoby dopuszczającej się naruszenia, może zarządzić przerwanie zaliczenia/egzaminu tej osoby, co skutkuje dla niej uzyskaniem oceny niedostatecznej z zaliczenia/egzaminu.

 

Jeżeli w trakcie zaliczenia/egzaminu połączenie pomiędzy zdającym a przeprowadzającym zaliczenie/egzamin zostanie przerwane, przeprowadzający zaliczenie/egzamin decyduje o ewentualnej konieczności powtórzenia zaliczenia/egzaminu albo wystawia ocenę, jeśli w jego uznaniu, uwzględniając dotychczasowy przebieg zaliczenia/egzaminu, możliwe jest dokonanie rzetelnej oceny posiadanej przez zdającego wiedzy. Zdający, który w trakcie zaliczenia/egzaminu utracił połączenie, ma obowiązek zgłosić ten fakt przeprowadzającemu zaliczenie/egzamin najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaliczenia/egzaminu pocztą elektroniczną: w przypadku studenta –z własnego adresu e‑mail (NIU@student.ue.poznan.pl), w przypadku doktoranta – z adresu e-mail zamieszczonego w systemie HMS, a w przypadku uczestnika studiów podyplomowych – z adresu e-mail podanego w systemie rekrutacyjnym (www.podyplomowe.ue.poznan.pl), pod rygorem uzyskania oceny wynikającej z przebiegu zaliczenia/egzaminu do momentu przerwania połączenia.


Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem zaliczenia/egzaminu prowadzący zajęcia dydaktyczne poinformują zdających o formie zaliczenia/egzaminu (np. test na platformie Moodle, praca wysłana uczelnianą pocztą elektroniczną, inna forma zaliczenia/egzaminu wynikająca z sylabusa przedmiotu lub ze zmiany, o której mowa
w §1 ust. 3 Zarządzenia nr 15/2020 Rektora UEP z dnia 20 marca 2020 roku) i wskażą wymagania techniczne konieczne do uczestnictwa w weryfikacji osiągniętych efektów uczenia.


Osoba, która z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczenia w zaliczeniu/egzaminie w formie zdalnej musi zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 roku i będzie zobowiązana do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu w trybie określonym przez zaliczającego zajęcia lub egzaminatora.

 

Szczegółowo zasady reguluje Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku.
Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego

 

Ustalone zostały zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego w okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa

 

W okresie zawieszenia zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia możliwe jest przeprowadzanie egzaminu dyplomowego w ramach synchronicznego kontaktu online, w którym dyplomant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach.


Egzamin dyplomowy w ramach synchronicznego kontaktu online odbywa się poprzez wykorzystanie platformy MS Teams, pod warunkiem, że zarówno przystępujący do niego student, jak i członkowie komisji, mają techniczną możliwość uczestniczenia w tych egzaminach w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

Egzamin dyplomowy z wykorzystaniem MS Teams odbywa się na wniosek studenta. Wniosek do pobrania.

 

Przebieg procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego w formie online jest następujący:

1)   student przesyła pocztą elektroniczną, z własnego, studenckiego adresu e-mail (NIU@student.ue.poznan.pl) do promotora pracę dyplomową w formacie pdf wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej przygotowaniu; po zaakceptowaniu wyniku kontroli antyplagiatowej, promotor przesyła go wraz z pracą dyplomową i oświadczeniem studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy do Biura Obsługi Studenta (BOS) na adres: bos@ue.poznan.pl; jednocześnie promotor przesyła pracę dyplomową w formacie pdf recenzentowi/recenzentom;

2)   wersję papierową pracy dyplomowej przeznaczoną do akt i podpisane oświadczenie o samodzielnym jej przygotowaniu student (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) składa w BOS lub przesyła pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przed ustalonym terminem obrony pracy dyplomowej; promotor pracy dyplomowej dostarcza niezwłocznie do BOS podpisany przez siebie wynik kontroli antyplagiatowej;

3)     student wysyła wniosek z własnego studenckiego adresu e-mail (NIU@student.ue.poznan.pl) do właściwego dyrektora studiów;

4)     wniosek rozpatruje właściwy dyrektor studiów i w przypadku jego uwzględnienia, w porozumieniu z promotorem, recenzentem i studentem, wyznacza termin egzaminu dyplomowego, tj. dzień i godzinę rozpoczęcia egzaminu; BOS zawiadamia mailowo studenta i członków komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu;

5)     termin, forma i zakres egzaminu dyplomowego muszą być zgodne z Regulaminem studiów w UEP;

6)     przewodniczący tworzy w kalendarzu MS Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy –numer albumu studenta”;

7)     w dniu egzaminu dyplomowego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej nawiązuje połączenie z promotorem, recenzentem i studentem, który przystępuje do egzaminu dyplomowego; przewodniczący komisji włącza nagrywanie egzaminu dyplomowego na MS Teams w celu dokumentacji przebiegu tego postępowania i informuje wszystkich uczestników egzaminu o rejestracji jego przebiegu;

8)     w trakcie egzaminu dyplomowego student musi mieć w swoim komputerze włączoną kamerę i mikrofon;

9)     przed rozpoczęciem egzaminu dyplomowego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej weryfikuje dane osobowe studenta na podstawie okazanego przez studenta dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz informuje studenta o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających z zachowania studenta (w szczególności wskazującego na brak samodzielności w trakcie egzaminu) lub przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

10)  na prośbę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, student jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

11)  jeżeli w trakcie egzaminu dyplomowego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją a studentem zdającym egzamin lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący  w porozumieniu z członkami komisji podejmuje decyzję o:

a)   powtórzeniu egzaminu w innym terminie, albo

b)   wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe, albo

c)   zakończeniu egzaminu i wystawieniu oceny w przypadku, gdy przerwanie połączenia umożliwia dokonanie rzetelnej oceny egzaminu;

12)  w przypadku przerwania egzaminu, decyzję o jego kontunuowaniu po przerwie, powtórzeniu w innym terminie albo dokonaniu oceny studenta bez powtarzania egzaminu przewodniczący odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu dyplomowego,

13)  po zakończeniu jawnej części egzaminu, następuje rozłączenie ze studentem;

14)  po ponownym połączeniu ze studentem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wynik egzaminu dyplomowego lub wynik egzaminu dyplomowego
i ostateczny wynik studiów wraz z decyzją o nadaniu właściwego stopnia zawodowego;

15)  przewodniczący komisji egzaminacyjnej, na podstawie sporządzonego nagrania przebiegu egzaminu, niezwłocznie sporządza protokół i go podpisuje;

16)  przed wydaniem studentowi dyplomu ukończenia studiów przewodniczący dostarcza do BOS oryginał podpisanego protokołu; pozostali członkowie komisji podpisują ten protokół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w BOS.


Procedura dotyczy również studenta, który:

a) z egzaminu dyplomowego uzyskał ocenę niedostateczną i z uwagi na ograniczenia w działalności Uczelni nie może odbyć egzaminu poprawkowego w formie tradycyjnej,

b) powtarza egzamin dyplomowy w związku z przerwaniem połączenia w trakcie egzaminu.


Zasady reguluje Zarządzenie nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 roku
Przeprowadzanie egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

 

1.       W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na podstawie przepisów wydanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 możliwe jest przeprowadzanie egzaminów doktorskich z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację (egzamin doktorski zdalny).

2.       Egzamin doktorski zdalny jest przeprowadzany:

1) na wniosek doktoranta (wzór wniosku)

2) z inicjatywy przewodniczącego komisji egzaminacyjnej zgłoszonej do przewodniczącego RAN na piśmie lub drogą mailową, o ile doktorant wyrazi zgodę na taką formę egzaminu; zgoda może być wyrażona w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie maila wysłanego na adres Biura Rady Awansów Naukowych (BRAN): bran@ue.poznan.pl.

3.       Termin egzaminu doktorskiego zdalnego określa przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

4.       Egzamin doktorski zdalny może się odbyć się pod warunkiem, że zarówno przystępujący do niego doktorant, jak i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej mają techniczną możliwość uczestniczenia w tym egzaminie w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

5.       Egzamin doktorski zdalny jest przeprowadzany z zachowaniem następujących wymogów:

1)   doktorant oraz komisja egzaminacyjna uczestniczą w egzaminie doktorskim zdalnym w tym samym czasie, ale w różnych miejscach; miejsca te mogą znajdować się poza siedzibą UEP;

2)   egzamin doktorski zdalny odbywa się z wykorzystaniem aplikacji wskazanej przez BRAN (zwanej dalej „wskazaną aplikacją”) z jednoczesną transmisją dźwięku i obrazu;

3)   zaproszenie na spotkanie zdalne wysyłane jest przez BRAN na uczelnianą pocztę elektroniczną doktoranta; jeżeli doktorant nie posiada i nie może mieć uruchomionej uczelnianej poczty elektronicznej w UEP, jest zobowiązany wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 2, adres poczty elektronicznej na który ma być przesłane zaproszenie; doktorant ponosi wyłączną odpowiedzialność za działanie tego konta;

4)   przebieg egzaminu doktorskiego jest rejestrowany (rejestracja dźwięku i obrazu).

 

6.     Kolejność czynności związanych z  przeprowadzeniem egzaminu doktorskiego zdalnego jest następująca:

1)       doktorant wysyła wniosek na adres mailowy Biura Rady Awansów Naukowych (BRAN) (bran@ue.poznan.pl); natomiast w przypadku inicjatywy przewodniczącego, ten po konsultacji z członkami komisji, proponuje doktorantowi drogą mailową zdalne przeprowadzenie egzaminu, a doktorant wyraża zgodę we wskazanym przez przewodniczącego terminie;

2)       BRAN kieruje wniosek, do właściwego przewodniczącego komisji egzaminacyjnej;

3)       przewodniczący komisji egzaminacyjnej po konsultacji z promotorem, egzaminatorem oraz członkami komisji egzaminacyjnej, wyznacza termin egzaminu doktorskiego zdalnego, tj. dzień i godzinę rozpoczęcia egzaminu i tę informację przekazuje do BRAN; BRAN zawiadamia mailowo doktoranta, promotora, egzaminatora i członków komisji egzaminacyjnej o terminie egzaminu.

4)       termin, forma i zakres egzaminu doktorskiego są ustalane na zasadach dotychczasowych;

5)       przed ustalonym terminem egzaminu BRAN przygotowuje protokół egzaminu doktorskiego, który przesyła drogą mailową przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej;

6)       BRAN ustawia spotkanie zdalne, nadając mu unikatową nazwę, a następnie przekazuje przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej dane do logowania we wskazanej aplikacji oraz przesyła przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej, egzaminatorowi, promotorowi i członkom komisji egzaminacyjnej dane do logowania na spotkanie zdalne;

7)       przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje drogą mailową, na adres mailowy doktoranta, dane do logowania na spotkanie we wskazanej aplikacji;

8)       rolę gospodarza (hosta) spotkania pełni przewodniczący komisji egzaminacyjnej;

9)       w dniu egzaminu doktorskiego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej nawiązuje połączenie z egzaminatorem, promotorem, członkami komisji egzaminacyjnej i doktorantem; przewodniczący komisji informuje wszystkich uczestników egzaminu o rejestracji jego przebiegu (dźwięku i obrazu) i włącza nagrywanie egzaminu doktorskiego we wskazanej aplikacji w celu dokumentacji jego przebiegu;

10)   w trakcie egzaminu doktorskiego zdalnego doktorant musi mieć możliwość użycia kamery i mikrofonu oraz je uaktywnić;

11)   przed rozpoczęciem egzaminu doktorskiego, przewodniczący komisji egzaminacyjnej weryfikuje tożsamość doktoranta oraz informuje doktoranta o konsekwencjach stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu egzaminu, wynikających z zachowania doktoranta (w szczególności wskazującego na brak samodzielności w trakcie egzaminu) lub przerwania połączenia z przyczyn technicznych przed zakończeniem egzaminu;

12)   na prośbę przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, doktorant jest zobowiązany do udostępnienia widoku ekranu swojego komputera;

13)   jeżeli w trakcie egzaminu doktorskiego dojdzie do przerwania połączenia pomiędzy komisją, a doktorantem lub pomiędzy członkami komisji, przewodniczący – po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej – podejmuje decyzję o:

a)   powtórzeniu egzaminu w innym terminie albo

b)   wznowieniu egzaminu, jeśli przerwanie połączenia było krótkotrwałe albo

c)   zakończeniu egzaminu i ustaleniu jego wyniku w przypadku, gdy przebieg egzaminu przed przerwaniem połączenia umożliwia ustalenie jego wyniku;

14)   przerwanie egzaminu i podjętą decyzję, przewodniczący odnotowuje w protokole z egzaminu;

15)   po zakończeniu jawnej części egzaminu, następuje rozłączenie z doktorantem;

16)   komisja omawia egzamin i ustala jego wynik;

17)   po ponownym połączeniu z doktorantem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza wynik egzaminu doktorskiego; ogłoszenie takie rodzi skutki przewidziane dla poinformowania doktoranta o wyniku egzaminu (np. w zakresie biegu terminu do egzaminu poprawkowego);

18)   komisja egzaminacyjna podpisuje protokół z egzaminu podczas części niejawnej egzaminu doktorskiego (w przypadku przebywania członków komisji w jednym pomieszczeniu); jeżeli w trakcie przeprowadzania egzaminu doktorskiego członkowie komisji egzaminacyjnej przebywają w różnych miejscach, przewodniczący komisji egzaminacyjnej bez zbędnej zwłoki podpisuje protokół i przesyła mailowo jego skan lub zdjęcie (format jpg) do BRAN (na adres mailowy: bran@ue.poznan.pl);

19)   przewodniczący komisji egzaminacyjnej dostarcza do BRAN oryginał podpisanego protokołu; pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej podpisują ten protokół bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu informacji o jego złożeniu w BRAN;

20)   nagranie z rejestracji przebiegu egzaminu doktorskiego jest zapisywane w zasobach Uczelni; dostęp do nagrań posiada tylko przewodniczący RAN, zastępca przewodniczącego RAN oraz koordynator BRAN. Nagrania są przechowywane w zasobach Uczelni przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, nie krótszy niż do uprawomocnienia uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego.

7.   Zasady stosuje się odpowiednio także do doktoranta, który:

1)       z egzaminu doktorskiego uzyskał ocenę niedostateczną i z uwagi na ograniczenia w działalności Uczelni nie może odbyć egzaminu poprawkowego w formie tradycyjnej;

2)       powtarza egzamin doktorski w związku z przerwaniem połączenia w trakcie egzaminu.

 

Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19