Organizacja kształcenia w roku akademickim 2021/2022:
Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów oraz egzaminów dyplomowych:


Przeprowadzanie egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19:

  

  1. Zarządzenie nr 37/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2020 Rektora UEP z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
  2. Zarządzenie nr 28/2020 w sprawie przeprowadzania egzaminów doktorskich w trybie zdalnym w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Zasady przeprowadzania egzaminów końcowych na studiach podyplomowych:


  1. Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie przeprowadzania zaliczeń i egzaminów z przedmiotów oraz egzaminów końcowych na studiach podyplomowych
  2. Zarządzenie nr 70/2021 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu końcowego na studiach podyplomowych w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zarządzeniami stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, Regulaminu studiów doktoranckich, Regulaminu Szkoły Doktorskiej lub Regulaminu Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.