Instytut Ekonomiczno-Społeczny tworzą katedry: Edukacji i Rozwoju Kadr, Pracy i Polityki Społecznej, Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations, Socjologii i Etyki Gospodarczej oraz Studium Prawa. Kadra Instytutu liczy 40 nauczycieli akademickich, w tym pięciu profesorów.  
Nazwa instytutu syntetycznie odzwierciedla współzależność  ekonomii – jako nauki o gospodarowaniu i społeczeństwa ustrukturyzowanego normatywnie i kulturowo systemu podmiotów  w procesach rozwoju. Problematyka badawcza  koncentruje się m.in. na takich obszarach, jak: inwestycje w kapitał ludzki, przedsiębiorczość i zarządzanie NGO-sami, oraz przedsiębiorstwami społecznymi, funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku pracy, a także ekonomię rozwoju, zabezpieczenie społeczne i systemy emerytalne. W nurcie zbliżonym do nauk o zarządzaniu prowadzone są badania i projekty o tematyce zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM), czy public relations.  Do kształtujących się profili naukowych i dydaktycznych zaliczyć można ekonomię informacji, jak i ekonomię szczęścia. Ekonomiści z kompetencjami socjologicznymi zajmują się badaniem gospodarki i procesów społeczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem aspektów kulturowo-etycznych. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie prywatnym i publicznym przedsiębiorców. 
Ważnymi dowodami  naukowego profesjonalizmu kadry Instytutu są m.in. liczne krajowe i międzynarodowe granty, a także udział naszych pracowników w ważnych gremiach w nauce i praktyce zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Szczycimy się także nowoczesnymi programami kształcenia nagradzanymi w ogólnokrajowych konkursach i pozycją w rankingach Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Tworzymy asertywny zespół gotowy podejmować ciekawe i trudne wyzwania nie tylko w zakresie badań naukowych, ale także kształcenia studentów i współpracy z praktyką. Zapraszamy na strony www naszych katedr i Studium Prawa, na których można znaleźć bardziej wyczerpujące informacje.   

Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk