Przez ponad 25 lat funkcjonowania Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, jej pracownicy przygotowali wiele ekspertyz i opinii, na zlecenie instytucji rządowych, unijnych i organizacji branżowych. Dotyczyły one przede wszystkim tematyki związanej z krajową i wspólnotową polityką rolną, jej finansowaniem, ewolucją w kierunkuj zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa oraz skutkami planowanych i wprowadzanych reform, co zostało zlecane odpowiednio przez Kancelarię Senatu RP oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Agendy DG Agri Komisji Europejskiej. Ważnym dorobkiem pracowników KMiGŻ są ekspertyzy wykonane na zlecenie rolniczych związków branżowych, takich jak: Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego czy Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, które odnosiły się w wielu swoich fragmentach do kwestii zrównoważonej produkcji roślinnej. Pracownicy służyli również swoją wiedzą współpracując opiniodawczo z Radą ds. Rolnictwa i Wsi przy Prezydencie RP, Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz OECD. W szczególności należy wymienić:

 1. Ocena polityki rolnej w 2020 roku,  Łukasz Kryszak, Tekst opublikowany 31 grudnia 2020 pod poniższym linkiem https://klubjagiellonski.pl/2020/12/31/polityka-rolna-na-trojke/ oraz jako część raportu Rząd pod lupą. Ranking polityk publicznych 2020
 2. Przyszłość Wspólnej polityki rolnej. O co powinien zabiegać potencjalny komisarz Wojciechowski? Łukasz Kryszak, Portal Klubu Jagiellońskiego 9.09.2020
 3. Ekspertyza nt. Wpływu płatności powiązanej z produkcją na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce, Michał Borychowski, Anna Matuszczak, Sebastian Stępień, na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. 2019

 4. Opinia o ustawie budżetowej na 2019 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, Opinia sporządzona na zamówienie Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu RP na wniosek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi., 31.12.2018, ss.23

 5. Ekspertyza wykonana w ramach projektu „INNOWACYJNE BIAŁKO. Ekonomiczne aspekty stosowania pasz białkowych krajowego pochodzenia, w tym śruty rzepakowej, w produkcji mleka, bydła o pasowego i trzody chlewnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” pt. „Ekonomiczne korzyści stosowania wysokobiałkowych komponentów paszowych pochodzenia krajowego w żywieniu zwierząt”, Michał Borychowski, na zlecenie Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, 2018

 6. Opinia o ustawie budżetowej na 2018 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, styczeń 2018, ss.23.

 7. Opinia o ustawie budżetowej na 2017 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, marzec 2017, ss.16.

 8. Opinia ekspercka w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020Katarzyna Smędzik-Ambroży, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, grudzień 2017.

 9. Opinia o ustawie budżetowej na 2016 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, styczeń 2016, ss.30.

 10. Opinia ekspercka w sprawie wybranych dylematów w toku prac nad kierunkowym stanowiskiem Polski dotyczącym kształtu WPR po 2020 roku, Katarzyna Smędzik-Ambroży, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kwiecień 2016.

 11. Ekspertyza pt. Finansowanie celów programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 ze środków polityki spójności. Propozycje pod rozwagę, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, napisana na zlecenie Kancelarii Senatu RP, marzec 2015.

 12. Opinia o ustawie budżetowej na 2015 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, na zlecenie  Kancelarii Senatu RP, 31.12.2014, ss.23.

 13. Ekspertyza pt. Wpływ likwidacji tzw. płatności cukrowej na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Michał Borychowski, na zlecenie Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa, 25.02.2014.

 14. Opinia do propozycji ws. Płatności redystrybucyjnej i redukcji płatności (degresywności) po 2014 r., Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, na zlecenie MRiRW, Warszawa 2014

 15. Opinia o ustawie budżetowej na 2014 r. w częściach dotyczących rolnictwa, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, 02.01.2014.

 16. Opinia na temat „Przyszłości unijnego i polskiego sektora mleczarskiego w kontekście zniesienia kwot mlecznych”, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Marta Śmigla, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.

 17. Opinia w sprawie możliwości finansowych realizacji priorytetów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa w ramach polityki spójności UE w latach 2014-2020, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, Anna Matuszczak, napisana na zlecenie Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, listopad 2013.

 18. Opinia w sprawie minimalnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstw dla działania VII.4 i VII.8 PROW na lata 2014-2020, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień,  ekspertyza na zlecenie Ministra Rolnictwa, 10.07.2013.

 19. Opinia o ustawie budżetowej na 2013 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 62, 83, 85), a także planach finansowych na 2013 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa, styczeń 2013.

 20. Ekspertyza pt. „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania dopłat do orzecha włoskiego i jabłoni w Polsce po 2004 r.”, Andrzej Czyżewski, Adam Majchrzak, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 30.11.2012.

 21. Ekspertyza pt. „Ocena popularności świadczeń w programach rolno-środowiskowych i propozycje zmian na lata 2013-2020”, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30.11.2012.

 22. Ekspertyza pt. Stare i nowe we wspólnej polityce rolnej 2014-2020 - perspektywy dla polskiego sektora rolnego, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, na zlecenie MRiRW, 5.10.2012.

 23. Ekspertyza pt. Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020, Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa, październik 2012.

 24. Opinia o ustawie budżetowej na 2012 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32,33,35,62,83,85), a także planach finansowych na 2012 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa, styczeń 2012.

 25. Ekspertyza w sprawie współpracy pomiędzy instytucjami szczebla lokalnego działającymi na rzecz rolnictwa (na postawie instytucji z powiatu gostyńskiego), Katarzyna Smędzik-Ambroży, na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, grudzień 2012

 26. Opinia nt. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2011.

 27. Opinia nt. Przyszłość wspólnej polityki rolnej w latach 2014-20. Punkt widzenia Polski i innych państw członkowskich, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, na zlecenie Senatu RP, 2011.

 28. Opinia o projekcie budżetu na 2011 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa, grudzień 2010, (ekspertyza).

 29. Opinia ekspercka pt. Propozycje zmian WPR po 2013 roku a racje polskiego rolnictwa, Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień, na zlecenie Departamentu UE i Współpracy z Zagranicą MRiRW, listopad 2010.,

 30. Ekspertyza „Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, OŚ I POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SEKTORA ROLNEGO I LEŚNEGO, Andrzej Czyżewski, IERiGŻ w Warszawie, Panel Ekspertów w dniu 14.10.2010, ekspertyza dla Agrotec PL

 31. Opinia ekspercka w sprawie raportu OECD pt. „Developments In land markets: private sektor investment in farmland and agriculture infrastructure” – TAD/CA/APM/WP(2010)11, Andrzej Czyżewski, Adam Majchrzak,  przygotowana na posiedzenie Grupy Roboczej OECD ds. Polityki I Rynków Rolnych w dniach 17-20 maja 2010 r. w Paryżu.

 32. Opinia o projekcie budżetu na 2010 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa, grudzień 2009, (ekspertyza).

 33. Ekspertyza pt. Przepływy finansowe pomiędzy Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa, na zlecenie Rady ds. Rolnictwa i Wsi przy Prezydencie RP, Warszawa, Październik 2009.

 34. Opinia ekspercka: Komentarz do opinii prof. dr hab. W. Michny w sprawie charakteru społecznego i zawodowego Kółek Rolniczych oraz Kół Gospodyń Wiejskich, Andrzej Czyżewski,  30.06.2009 Poznań.

 35. Ekspertyza (opinia) w sprawie Sprawozdania specjalnego nr 8/2008 Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu  „Czy zasada współzależności jest skuteczna?” dla V-ce Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli, eurodeputowanego Janusza Wojciechowskiego, Andrzej Czyżewski + Zespół, napisana na zaproszenie Janusza Wojciechowskiego z dnia 12.12.2008.

 36. Ekspertyza pt. The financing and effectiveness of budgetary expenses of the EU in agricultural sector. (Comments and expert recommendations for the common session of a Budgetary (COBU) and Farming (AGRI) Commission of the European Parliament within in workshops on April 2 2008., Andrzej Czyżewski + Zespół, 2008.

 37. Ekspertyza dla Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego, The Briefing Note in the third part of the workshop „Market regulation vs. Risk management: how to cope with the instability on the agricultural markets”?, Andrzej Czyżewski, Bruksela 9.06.2008 r.

 38. Opinia o projekcie budżetu na 2008 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa, styczeń 2008, (ekspertyza).

 39. Opinia o projekcie budżetu na 2007 r. w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz pozostałych, wraz z autopoprawką, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, styczeń 2007 r.

 40. Opinia w sprawie projektu Rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącego włączenia nowych państw członkowskich do Wspólnej Polityki Rolnej Nr 2006/2042 (INI), Andrzej Czyżewski, Bazyli Czyżewski, Aleksander Grzelak, Tomasz Kujaczyński,  Anna Matuszczak, Agnieszka Sapa,  styczeń 2007.

 41. Ekspertyza pt. "Podstawowe instrumenty interwencji państwa na rynku produktów rolnych w Stanach Zjednoczonych w świetle struktury wydatków budżetowych na rolnictwo. Wnioski dla Unii Europejskiej", Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak, na zlecenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, grudzień 2006 r.

 42. Opinia o strategii rozwoju obszarów wiejskich rolnictwa na lata 2007-2013 z elementami prognozy do 2020 r., Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak, Agnieszka Sapa, na zaproszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Min. S.Kowalczyk), 4.X.2004.

 43. Opinia o ustawie budżetowej na 2005 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, grudzień 2004.

 44. Ekspertyza pt. Wpływ uwarunkowań makroekonomicznych na politykę rolną i interwencjonizm w okresie transformacji gospodarki polskiej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Sejmu RP,  kwiecień 2004.

 45. Ekspertyza pt. Możliwości i sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Sejmu, Warszawa, listopad 2003.

 46. Opinia ekspercka w ramach Zespołu Roboczego powołanego przez Marszałka woj.wielkopolskiego ds. sytuacji w rolnictwie pt. Czego oczekuje Wielkopolska, Andrzej Czyżewski, Anna Henisz, Poznań, marzec 2003.

 47. Opinia o ustawie budżetowej na 2003 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, listopad  2002 r.

 48. Opinia w sprawie sytuacji dochodowej rolników, Andrzej Czyżewski, dla Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego "Dla Rolnictwa i Wsi" przy SGGW, Warszawa 2002.

 49. Opinia na temat modelu funkcjonowania na rynku przedsiębiorstwa państwowego w formie menedżerskiej spółki skarbowej, Andrzej Czyżewski, Tomasz Kujaczyński, Anna Henisz, dla Biura Poselskiego posła J.Dobrosza we Wrocławiu, 7.06.2001.

 50. Ekspertyza pt. Wyprowadzić rolnictwo z zapaści; Co trzeba zmienić, Andrzej Czyżewski, Augustyn Woś, Józef Zegar, Antoni Kożuch, dla KZKiOR, Warszawa 7.02.2001.

 51. Opinia o ustawie budżetowej na 2002 r. w części dotyczącej rolnictwa, łowiectwa, obszarów wiejskich oraz gospodarki żywnościowej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2001.

 52. Opinia w ramach prac Kapituły Konkursu na najlepszy Bank Spółdzielczy, Andrzej Czyżewski, dla Will Lobying, w ramach Polagry 2000 z dn. 5.10.2000 r.

 53. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 2001 w części dotyczącej rolnictwa, łowiectwa, obszarów wiejskich oraz gospodarki żywnościowej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Sejmu RP, grudzień 2000 r.

 54. Opinia o projekcie opracowania Zespołu Rządowo- Związkowego w sprawie wspierania rolnictwa i jego otoczenia, Filar I, Andrzej Czyżewski, dla Zarządu Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych z dn. 3.07.2000 r.

 55. Opinia o projekcie: W. Poczta i F. Wysocki, Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce, Andrzej Czyżewski, dla Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Poznań, wrzesień 2000 r.,

 56. Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej, Andrzej Czyżewski, dla Kancelarii Prezydenta RP oraz Senackiej Komisji Rolnictwa z dn. 12.05.2000 r.

 57. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2000 r. w części dotyczącej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, styczeń 2000 r.

 58. Opinia o rządowym projekcie "Paktu dla wsi i obszarów wiejskich", Andrzej Czyżewski, dla Kancelarii Prezydenta RP oraz KZRKiOR, wrzesień 1999 r.

 59. Opinia o projekcie ustawy budżetowej na rok 1999 w części dotyczącej rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Senatu RP, styczeń 1999 r.

 60. Opinia o rządowym projekcie spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP, 27.05.1999 r.

 61. Opinia o poselskim projekcie Narodowej Polityki Rolnej, Andrzej Czyżewski, na zlecenie  Kancelarii Prezydenta RP w dn. 7.06.1999 r.

 62. Opinia o projekcie Ustawy o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy, Andrzej Czyżewski, na zlecenie Senackiego Biura Ekspertyz Kancelarii Senatu, 19.03.1999 r.

 63. Ekspertyza pt. Co dziś najważniejsze dla restrukturyzacji sektora rolno-żywnościowego w Polsce, Andrzej Czyżewski, dla Kancelarii Prezydenta RP w związku z Forum Rolniczym w dn. 10.03.1999 r., Warszawa, 1.03.1999 r.